Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsnotat datert 21. januar 2022 hvor det foreslås endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (heretter AAP) i folketrygdloven kapittel 11.

I vårt høringssvar i 2016, da forslag om innstramminger ble sendt på høring, uttalte vi oss om hvilke konsekvenser en innstramning av AAP regelverket ville få og at det ville øke tilstrømningen til økonomisk stønad. Det ble vist til en tjeneste som allerede var under sterkt press, med utfordringer knyttet til å ivareta brukernes rettsikkerhet og som ville få mer å gjøre som en følge av innstramningen. Vi er av samme oppfatning i dag og støtter derfor de tre forslagene som er fremsatt i dette høringsnotatet.

Helsetilsynet mener at karenstiden har vært uheldig for brukere som har hatt behov for AAP, men som likevel har måtte vente i 52 uker på grunn av karenstiden før de kan søke om AAP på nytt. Helsetilsynet støtter derfor høringsforslaget om å fjerne karenstiden, og at dette bidrar til at brukere får rett oppfølging når de har nedsatt arbeidsevne og ikke er i stand å jobbe fremfor å søke om økonomisk stønad.

Når det gjelder forslaget om framoverskuende unntak vil dette gi brukerne mulighet til å få videre oppfølging. Vår erfaring fra tilsyn viser at bruker ikke nødvendigvis får tett oppfølgingen når de mottar økonomisk stønad, sammenlignet med de som er under oppfølging på AAP. Med dette forslaget vil bruker dermed slippe å få sin oppfølging avbrutt samt sikres bedre økonomisk.

Til slutt foreslås det også å etablere en overgangsordning i høringsnotatet, som vi anser som positivt da det kan føre til at færre vil måtte søke om økonomisk stønad i påvente av ny vurdering på AAP.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Halima Khan
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift 

Saksbehandler: Halima Khan, tlf. 21 52 99 57