Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til høringsbrev om forslag til å forskriftsregulere innleie til helse- og omsorgstjenester fra bemanningsforetak og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse. Høringen omhandler forslag om ny bestemmelse i forskrift 11. januar 2013 nr. 33 om innleie fra bemanningsforetak.

Helsetilsynets vurdering

Helsetilsynets uttalelse omfatter den delen av forslaget som er knyttet til muligheten for å innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten.

Helsetilsynet støtter forslaget om å gjøre unntak for helse- og omsorgstjenesten. Muligheten til å leie inn helsepersonell for en tidsbegrenset periode kan være en vesentlig forutsetning for å sikre forsvarlig drift. Helse- og omsorgstjenestene har over lengre tid vært preget av utfordringer med å sikre både nok personell, og personell med nødvendig kompetanse. Denne utfordringen kommer ikke til å avta med det første. Etter Helsetilsynets oppfatning vil innleie av helsepersonell derfor generelt være begrunnet i behovet for å sikre forsvarlig drift.

Helsetilsynet vil bemerke at selv om innleie av vikarer kan være en forutsetning for forsvarlig drift, er det ikke nødvendigvis tilstrekkelig for at driften blir forsvarlig. Ved innleie av vikarer, vil det som for andre ansettelser, ofte være behov for å legge til rette for at helsepersonellet kan utføre sin virksomhet på en forsvarlig måte. Dette er forhold som ikke sjelden inngår i statsforvalternes og Helsetilsynets tilsyn med helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn vil anta at Arbeidstilsynet i enkeltsaker vil bli anmodet om å vurdere om vilkårene for innleie er oppfylt. I slike tilfeller kan det være nyttig å innhente råd fra statsforvalter om hvilke momenter som bør vektlegges.

Med hilsen

Anders Haugland etter fullmakt
Juridisk direktør

Hege Kristin Millerud
Seniorrådgiver