Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet viser til brev av 23. mai 2023 (deres ref 23/17546-1) og vil med dette gi noen innspill til evalueringen av BUB. Helsetilsynet har hatt en observatørrolle i utvalget og har deltatt på møtene, vanligvis ved avtroppende direktør.

Erfaringer og vurderinger

Helsetilsynet vil understreke behovet for å dele informasjon under kriser og hendelser, slik at det kan etableres en felles situasjonsforståelse. Felles situasjonsforståelse er avgjørende for å kunne håndtere en krisesituasjon på en god måte. En slik felles arena som BUB, kompenserer etter vår vurdering den sektor- eller «silo»baserte tenkningen som ellers preger de ulike etatene og sektorene, og gir dermed større muligheter til å skape et helhetlig og felles bilde av situasjonen.

Videre mener vi at arenaen, som består av faste representanter, gir anledning til å bygge relasjoner og tillit mellom aktørene. I en kritisk situasjon er tillit mellom ansvarlige grunnleggende. Man må kunne legge til grunn at alle følger opp og gjør som avtalt, og ivaretar sin rolle som del av helheten. Etter vår vurdering bør vi trene og øve på samarbeid også i rolig fase uten pågående hendelse eller krise.

Erfaringene med BUB viser imidlertid, slik vi ser det, at dette forumet ikke er egnet som arena for å fatte beslutninger. Til det er forumet for stort.

Helsetilsynets bidrag og behov – gi og få informasjon

Helsetilsynet har tradisjonelt ingen fremtredende rolle i tidlig fase av krisesituasjoner. Det er allikevel slik at tilsynsmyndigheten besitter informasjon og kunnskap om tjenestene som kan bidra til, og utfylle, det felles situasjonsbildet som trengs.

I krisesituasjoner som får en viss varighet, som for eksempel en pandemi, blir tilsynets rolle mer sentral. Løpende tilgang til informasjon og forståelse for situasjonen legger grunnlaget for å kunne gjøre forsvarlighetsvurderinger og vurdere hva som bør følges opp med tilsyn, og når tilsyn kan være formålstjenlig. Gjennom tilsyn kan tilsynsmyndigheten bidra med unik kunnskap om krisen og krisehåndteringens konsekvenser for brukere, pasienter og pårørende.

 

Med hilsen

 

Heidi Merete Rudi
konst. direktør

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

 

Saksbehandler: Heidi Merete Rudi, tlf. 21 52 99 63