Hopp til hovedinnhold

Akutt behov for økte ressurser til tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere

NOU 2023:13 På høy tid – Høringssvar

Forslag i endringer i kjernejournalforskriften - pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal - høringssvar

Plikt for kommuner, fylkeskommuner og regionale helseforetak til å sørge for beredskapslagring av seks måneders normalforbruk av smittevernutstyr til bruk i helse- og omsorgstjenestene - høringssvar

Bedre beslutninger, bedre behandling, Rapport juni 2023, Ekspertutvalg om samtykke - høringssvar

NOU 2023:17 Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen – Høringsuttalelse

Avslutning av tilsyn

Gjennomgang av allmennlegetjenesten - høringssvar

NOU 2023:11 Raskt og riktig En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten – Høringsuttalelse

Forslag om endring i tannhelsetjenesteloven – Høyringssvar

Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternat til kommunen der utlendingsinternatet ligger – Høringsuttalelse

Varselutvalgets rapport Fra varsel til læring og forbedring - Høringssvar

NOU 2023: 8 Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og leiing - høringsuttalelse

Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven - høringssvar

Forslag til endringer i offentleglova m.m. - unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m. – høringssvar

Evaluering av Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser (BUB) - Helsetilsynets innspill

NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker framtid. Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet - høringsuttalelse

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord - høringssvar

Forslag om forlengelse av forskrift 23. juni 2020 nr.1287 om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskrift) – Høringssvar

Helsepersonellkommisjonen NOU 2023:4 – Høringssvar