Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 29. mars 2023 om endringer i MSIS-forskrift. Departementet foreslår at midlertidige endringer i MSIS-forskrift knyttet til håndtering av covid-19 situasjonen, forlenges fra 1. juli 2023 til 1. juli 2024.

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det fortsatt er nødvendig å overvåke pandemien. Forslaget innebærer at negative og positive covid-19 relaterte prøvesvar, kan lagres personidentifiserbart i MSIS-registret i ytterligere ett år. Departementet sier forslaget er nødvendig for at Folkehelseinstituttet (FHI) skal kunne koble pandemi sykehus-innleggelser, testaktivitet og vaksinasjon i beredskapsregistret Beredt-C19, og kunne gi myndighetene kunnskapsbaserte råd om koronaviruset.

Dersom midlertidige forskrift ikke forlenges, vil FHI ikke lengre få kjennskap til antall negative tester, ha vanskeligere for å forstå smitteutviklingen og ikke kunne gjøre prøvesvar tilgjengelig i Nasjonal kjernejournal for helsepersonell.

Statens helsetilsyns vurdering av foreslåtte forlengelse av endringer i MSIS-forskriften

Statens helsetilsyn støtter, av smittevernhensyn, departementets forslag om forlengelse av MSIS-forskriften. Pandemien er ikke over, og vi er enige i at det fortsatt er behov for å opprettholde overvåkningen av covid-19. Vi vurderer at smittevern nytten av forslaget knyttet til smittevern, er langt større enn sårbarheter knyttet til personvern. FHI forventer nye bølger av koronasmitte de neste årene, og forslaget legger til rette for at FHI et år til kan gi kunnskapsbaserte råd og beskytte sårbare innbyggere mot covid-19 sykdom.

Statens helsetilsyn kan heller ikke se at forslaget gir større negative personvernkonsekvenser. Ifølge departementets redegjørelse er MSIS-register, kjernejournal og Beredt-C19 register, alle godt beskyttet av taushetsplikt.

Statens helsetilsyn støtter på dette grunnlaget departementets forslag til forlengelse av midlertidige covid-19 relaterte endringer i MSIS-forskrift.

Med hilsen


Siri Bækkevold etter fullmakt
avdelingsdirektør
Øystein Andre Hveding
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift


Saksbehandler: Øystein Andre Hveding, tlf. 21 52 99 21