Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat der det foreslås at ansvaret for helsetilbudet til internerte ved utlendingsinternat overføres til kommunen der utlendingsinternatet ligger.

Statens helsetilsyn støtter forslaget. Vi mener det vil bidra til å styrke tilliten til helsepersonellet og helsehjelpen, at ansvaret for helsetilbudet til de internerte er skilt fra Politiets utlendingsenhet. Videre vil det klargjøre helsepersonell og helsetjenestens ansvar og plikter, at ansvaret for helsetjenesten til de internerte legges til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og hjemles i ny § 3-9a i helse- og omsorgstjenesteloven.

Forslaget vil gi kommunene både økonomiske, organisatoriske og personellmessige utfordringer som må ivaretas. Som Helsedirektoratet peker på i sin utredning, må helsepersonellet som tilbyr helsehjelp ha kompetanse innen psykisk helsehjelp, traumeforståelse, traumebevisst omsorg og torturskader. Videre må kommunen ha tilstrekkelig akuttkapasitet.

Departementet foreslår ikke å oppheve eller endre utlendingsinternatforskriften § 16 tredje ledd, bokstav d, som regulerer Politiets utlendingsenhet og Politidirektoratet sitt tilsyn med at «internatet har tilfredsstillende ordning for helsetjeneste, herunder omfang, metode, journalføring mv». I stedet foreslår departementet at den nærmere grensedragningen mellom tilsynsansvaret til statsforvalterne, Statens helsetilsyn og Tilsynsrådet omtales i en veileder.

Helsetilsynet mener at utlendingsinternatforskriften § 16 tredje ledd, bokstav d, bør oppheves eller endres hvis ansvaret for helsetilbudet til de internerte legges til kommunen. Hvis ansvaret flyttes fra PU til kommunen, følger det av helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 at det er statsforvalteren som fører tilsyn med «kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i kapitlene 3 til 10». Siden departementet
ikke foreslår endringer i den bestemmelsen eller helsetilsynsloven § 4, legger vi til grunn at forslaget ikke innebærer endringer i statsforvalterens tilsynsansvar. Hvis forslaget i høringsnotatet blir vedtatt, innebærer det at det er statsforvalterne og ikke PU eller POD, som da har myndighet til å føre tilsyn med kommunens helsetjenestetilbud til de internerte.

Vi er ikke kjent med det nærmere innholdet i tilsynsansvaret etter utlendingsinternatforskriften § 16 tredje ledd, bokstav d, og hvordan det praktiseres, men i instruks for politiets utlendingsinternat heter det at: «PU skal minst en gang i året føre kontroll med at leverandøren av helsetjenesten ved utlendingsinternatet har rutiner som sikrer kvaliteten og servicen i forbindelse med helsetilbudet som gis de innsatte (avvikshåndteringssystem). Kontrollen skal som et minimum bestå av gjennomgang av journalføring i journalsystemet som helsetjenesten benytter seg av, kontroll av protokollering av forbruk av medisiner, kontroll av system for oppbevaring av medisiner og ettersyn av om det gis tilstrekkelig medikamentopplæring av ansatte på utlendingsinternatet.».

Slik tilsynsansvaret beskrives i instruksen, er det etter vår vurdering i stor grad sammenfallende med statsforvalternes tilsynsansvar etter helse- og omsorgstjenestelovens § 12-3. Regelverket bør ikke legge opp til uklarheter om hvem som har myndighet til å føre tilsyn med helsetjenestene til de internerte.

For å unngå uklarheter om tilsynsansvaret, mener Helsetilsynet at utlendingsinternatforskriften § 16 tredje ledd, bokstav d, bør oppheves eller endres. Hvis bestemmelsen ikke oppheves eller endres, kan det synes som at politiet skal føre tilsyn med helsetjenestene til de internerte i tillegg til statsforvalternes tilsyn. Etter Helsetilsynets vurdering er det verken formålstjenlig eller ønskelig.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi
Konst. direktør

Hanne Knudsen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

 

Saksbehandler: Hanne Knudsen, tlf. 21 52 99 26