Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev datert mars 2023 om forslag til endringer i offentleglova m.m. Departementet foreslår et tillegg i offentleglova § 14 første ledd som gjør det klart at ikke bare organinterne dokumenter som sådan, men også journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter, kan unntas fra offentlighet. Videre foreslås det endringer i offentleg- forskrifta og arkivforskrifta som klargjør at organer kan journalføre organinterne dokumenter uten at opplysninger om disse dokumentene publiseres i den offentlige journalen som er tilgjengelig på nettet gjennom eInnsyn eller på annen måte.

Statens helsetilsyn støtter departementets forslag. Vi er enig i at hensynene bak unntaket for organinterne dokumenter også gjør seg gjeldende for journalopplysninger om slike dokumenter, og at unntaksbehovet for henholdsvis interne dokumenter og journalopplysninger om slike dokumenter må ses i sammenheng. Etter vårt syn vil forslaget bidra til å sikre den frie, interne meningsutvekslingen i organet på en bedre måte enn i dag.

Med hilsen

 

Heidi Merete Rudi
konst. direktør

 

Runar Paulsen Fersnes
rådgiver

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Runar Paulsen Fersnes, tlf. 21 52 99 56