Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 16. juni 2023 om «Totalberedskapskommisjonens rapport» av 5. juni 2023.

Bakgrunn for høringen

Totalberedskapskommisjonen ble nedsatt av regjeringen den 21. januar 2022 for å vurdere hvordan Norges beredskapsressurser kan benyttes best mulig de neste 10-20 år. Kommisjonens rapport bygger på vår tids situasjonsbilde med økende stormakts- rivalisering, rask teknologisk utvikling, klimaendringer og demografiske endringer.

Kommisjonen la 5.juni 2023 frem en omfattende beredskapsutredning. Den sier vi de neste 10 til 20 år, må forberede oss på flere langvarige og sammensatte hendelser og kriser. Økende stormakts rivalisering, krig i Ukraina, den raske teknologiske utviklingen, klimaendringer og demografiske endringer, gjør at vi må ruste oss for en usikker fremtid og at det haster å styrke beredskapen.

Kommisjonen tilrår en rekke tiltak for å styrke beredskapen. Kommisjonen vil styrke grunnberedskapen i befolkningen, kommunenes beredskap, statsforvalters rolle og myndighet, nasjonale beredskapssystemer, forsyningssikkerhet av medisiner, mat og drikkevann, energiforsyning, digital sikkerhet, frivilligheten, totalforsvaret, tilsynsmyndighetenes arbeide og samhandlingen mellom beredskapsaktørene i kommuner, regionalt og nasjonalt.

Helsetilsynets tilsynsansvar

Helsetilsynet har et overordnet tilsynsansvar for områdene folkehelse, smittevern og helseberedskap hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 32, lov om smittevern § 7-10a, forskrift om krav til beredskapsplanlegging § 10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 4. DSB har tilsvarende tilsynsansvar for kommunenes helhetlige beredskap.

Langvarige hendelser/kriser krever god samordning av kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. DSB og Helsetilsynet utarbeidet derfor i 2019 en ny veileder for statsforvalter «Felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap».

Statsforvaltere har siden i perioden 2019-2023 utført 111 tilsyn etter veilederen. Tilsynserfaringene skal oppsummeres og vil bidra til kunnskap som kan tas med videre inn i evaluering og oppdatering av kommunenes beredskap.

Statens helsetilsyns innspill til kommisjonens rapport

Våre innspill til kommisjonens rapport er basert på statsforvalternes og våre tilsynserfaringer. Vi avgrenser oss til å ha hovedfokus på helseberedskapen.

Behov for å styrke helseberedskapen

Helsetilsynet støtter kommisjonen i at beredskapen bør styrkes nasjonalt, regionalt og i kommunene. Pandemien viste at vi må planlegge grundigere for å ivareta flere aspekter av innbyggernes liv og helse i langvarig krise. Tilsynsfunn understøtter at beredskapsplanlegging og helseberedskapen bør styrkes i kommunene. Et flertall av kommuner som har hatt tilsyn, oppfyller ikke lovkravene til helseberedskap. Noen kommuner mangler ROS-analyser for hendelser som kan inntre i smittevernet, helsevirksomhetene eller på folkehelseområdet. Andre kommuner følger ikke opp ROS- analyser med relevante tiltak, og har mangelfulle beredskapsplaner for helsevirksomheter og for CBRNE-hendelser.

Helseberedskapen i mindre kommuner

Helsetilsynet støtter kommisjonen i at mindre kommuner med små ressurser bør samarbeide med nabokommuner eller regionalt om beredskapen. Tilsynsfunn viser at små kommuner har utfordringer med å innfri kravene i smittevernloven, folkehelse- loven og helseberedskapsloven. Kommunene kan samhandle om kommuneoverlege- funksjonen og annen kompetanse som f.eks. juridisk kompetanse for å forstå de samlede kravene i loven. Vi deler også kommisjonens vurdering av at myndighetene må finne incentiver som styrker beredskapen i mindre kommuner.

Statsforvalters tilsynsrolle

Vi støtter kommisjonen anbefaling om styrke statsforvalter rolle, ansvar og myndighet med økte økonomiske rammer. Statsforvalter har i årene 2019-2023 gjennomført 111 tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. Tilsyn er viktig for både for å avdekke evt. svikt, og gi veiledning om hva som skal til for å styrke beredskapen.

 

Med hilsen

 

Siri Bækkevold etter fullmakt
avdelingsdirektør

Øystein Andre Hveding
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

 

Saksbehandler: Øystein Andre Hveding, tlf. 21 52 99 21