Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 30. juni 2023 om endring i forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap (forskrift om krav til beredskapsplanlegging).

Departementet vil bedre helsetjenestenes tilgang til smittevernutstyr ved å tydeliggjøre plikten kommuner, fylkeskommuner og regionale helseforetak har til å sørge for beredskapslagre av smittevernutstyr. De foreslår å endre forskrift § 8 plikt til å ha «tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av smittevernutstyr», til plikt til å sørge for «beredskapslagre av smittevernutstyr svarende til seks måneders normalforbruk av utstyr for helse- og omsorgstjenestene i egen virksomhet». Endringen gjøres ved å ta inn en ny § 8 a i forskriften.   

Plikten skal omfatte lagring av hansker, munnbind, smittefrakker og briller/visir. Utstyret skal eies av kommunen, fylkeskommunen, regionalt helseforetak eller av virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter avtale med disse, og lagres i Norge.

Bakgrunn for høringen

Departementet viser til at koronapandemien utfordret forsyningssikkerheten generelt og mangelen av smittevernutstyr spesielt. Produksjonen av hansker, munnbind, smittevernfrakker, visir og briller viste seg å være flyttet fra Europa til Asia. Da hele verden etterspurte smittevernutstyr, fikk vi ikke tak i utstyr. Kommuner, fylkeskommuner og regionale helseforetak hadde heller ikke «tilfredsstillende» lagre av utstyr. Mangelen av smittevernutstyr medvirket til at regjeringen 12.3.2020 måtte iverksette strenge nasjonale tiltak.

Departementet viser til at kommuner, fylkeskommuner og regionale helseforetak, etter helseberedskapsloven, har ansvar for lagring av smittevernutstyr til helsevirksomhetene de er ansvarlige for.

Departementet har allerede pålagt våre regionale helseforetak å etablere et nasjonalt beredskapslager av smittevernutstyr. Nasjonale lager erstatter ikke virksomhetenes plikt til lagring av utstyr, og skal være en buffer dersom virksomhet lagre tømmes.

Statens helsetilsyns innspill til høringsforslaget

Helsetilsynet har et overordnet tilsynsansvar for områdene folkehelse, smittevern og helseberedskap hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 32, lov om smittevern § 7-10a, forskrift om krav til beredskapsplanlegging § 10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 4.

Helsetilsynet støtter forslaget om at kommuner, fylkeskommuner og regionale helseforetak får ansvar for beredskapslagring av smittevernutstyr tilsvarende seks måneders normalforbruk i tjenestene. Virksomhetene må være forberedt på ny pandemi, og planlegge for behovene av personell og utstyr mm. Virksomhetene har ansvar for beredskapsplanlegging, og vi deler departementets vurdering av at ansvaret for lagring av smittevernutstyr må være konkret og tydelig. Helsepersonell må ved ny pandemi, ha trygg tilgang til smittevernutstyr så de kan teste, smittespore, behandle syke og vaksinere uten selv å bli smittet.

Helsetilsynet mener at en plikt til lagring av utstyr tilsvarende seks måneders normalforbruk, gir sikrere tilgang til utstyr enn om Helsedirektoratet skulle oppfordre til at virksomhetene bør ha 6 måneders normalforbruk lett tilgjengelig. Vi mener videre at et lager med størrelse på seks måneders normalforbruk av utstyr, er et minimum av det beredskapslager som kommuner, fylkeskommuner og regionale helseforetak bør ha. Vår vurdering er at fordelene ved å ha et lager er større enn de økonomiske og administrative konsekvenser av plikten.

Helsetilsynet støtter departementets vurdering av at ny plikt til lagring av smittevernutstyr og etableringen av et nasjonalt beredskapslager, øker beredskapen og gir økt handlingsrom til å finne formålstjenlige løsninger ved ny pandemi/helsekrise.

Med hilsen

Siri Bækkevold etter fullmakt
avdelingsdirektør

Øystein Andre Hveding
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Øystein Andre Hveding, tlf. 21 52 99 21