Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til høringsnotat mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) med høringsfrist 3. mai 2024.

Departementet foreslår at den midlertidige retten sykepleiere og farmasøyter har til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram blir permanent fra 1. juli 2024. Det foreslås også at sykepleiernes midlertidige rekvireringsrett for influensavaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram gjøres varig.

I høringsnotatet fremgår det at Folkehelseinstituttet (FHI) i samarbeid med Helsedirektoratet har gjort en faglig vurdering av temaet og at de anbefaler at dagens midlertidige rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter blir varig.

Folkehelseinstituttet trekker fram at farmasøyters og sykepleieres rekvireringsrett har vært viktig for at man har greid å vaksinere mange på kort tid. En varig rekvireringsrett vil dermed innebære bedre beredskap på vaksineringsfeltet og vil kunne øke vaksinasjonsdekningen når det er behov for det. Det blir også pekt på at varig rekvireringsrett for apotekfarmasøyter og sykepleiere vil forenkle tilgangen for vaksiner mot sesonginfluensa og covid-19 for publikum, og kunne bidra til økt vaksinedekning.

Personer som tilhører risikogrupper og andre som ønsker vaksiner vil da ikke behøve å gå til lege for å få satt vaksine eller få resept på vaksine. Når det gjelder apotek, så kan de gå direkte dit, farmasøyt kan rekvirere og selv sette vaksinen eller delegere til annet helsepersonell med kompetanse til å utføre vaksinasjon.

Faginstansene viser blant annet til at det i perioden farmasøyter og sykepleiere har hatt midlertidig rekvireringsrett, så har dette ikke ført til økning av uheldige hendelser, som for eksempel administreringsfeil, etter vaksinasjon utført av disse yrkesgruppene. Dette tilsier at en utvidet rekvireringsrett ikke har gått på bekostning av faglig forsvarlig vaksinasjon.

Verken Legemiddelverket (nå Direktoratet for medisinske produkter) eller Folkehelseinstituttet (herunder ved bivirkningsregisteret for vaksiner, BIVAK) har per mars 2023 fått inn bivirkningsmeldinger som er knyttet til disse yrkesgruppenes rekvireringsrett for vaksiner. Etter det Statens helsetilsyn kjenner til er det heller ikke registrert tilsynssaker i forbindelse med at farmasøyter og sykepleiere har hatt midlertidig rekvireringsrett eller ved vaksinering i apotek.

Vi stiller oss bak anbefalingen om å gjøre rekvireringsretten varig. Som det er vist til over, så er det ingen holdepunkter for at rekvireringsrett til disse helsepersonellgruppene har ført til uforsvarlig praksis.

Etter vårt syn vil en varig rekvireringsrett videre kunne bidra til å opprettholde god kapasitet og gi mer fleksibilitet i tjenestene, ved at flere personellgrupper skal kunne løse flere oppgaver når det er forsvarlig og hensiktsmessig. I tillegg vil dette være med på å styrke fremtidig beredskap ved eventuelt behov for vaksinasjon av større grupper av befolkningen.

Som tilsynsmyndighet vil vi likevel understreke at vi forventer at rekvirering av vaksiner og vaksinering i apotek eller annen virksomhet vil skje i tråd med de krav som følger av gjeldende forskrifter og vaksinasjonsveiledere for forsvarlig helsetjenester både for virksomhetsleder og for helsepersonell. Videre skal helsepersonell etter helsepersonelloven § 4 utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Med hilsen                      

Heidi Merete Rudi e.f
ass. direktør

Lisbeth Homlong
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Lisbeth Homlong, tlf. 21 52 99 51