Hopp til hovedinnhold

Vi har tidligere gitt to høringsuttalelser om disse midlertidige endringene. Helsetilsynet har i disse høringsuttalelsene gitt konkrete svar på forslag om unntak fra regelverk på områdene helse- og omsorgstjenestene, barnevernstjenestene og sosialtjenestene, hvor vi har tilsynsansvar.

Helsetilsynet påpekte i sine tidligere høringssvar at det kan være vanskelig å se konsekvensene av det midlertidige regelverket. Departementet har gjennomført en følgeevaluering av endringene. Helsetilsynet har i den forbindelse orientert om bruken av unntaksbestemmelsene på barnevernområdet, og en vurdering av behovet for forlengelse eller justering av unntakene. Helsetilsynet har opplyst at to av unntaksbestemmelsene er brukt én gang, og at vi dermed ikke har mulighet til å vurdere utslag av de midlertidige reglene. Helsetilsynet har også stilt spørsmål ved behov for en forlengelse av regler som knapt blir brukt.

Det samme bildet ser vi innenfor helsesektoren, der de midlertidige unntakshjemlene ikke har vært benyttet til nå. Departementet konkluderer likevel med videreføring av unntaksbestemmelsene. Vi gjentar derfor våre generelle betraktninger rundt muligheten til å innføre unntak fra rettigheter som er grunnleggende for å sikre befolkningen trygge og forsvarlige tjenester.

Helsetilsynet anerkjenner fremdeles behov for å sikre at velferdstjenestene ikke kneler ved en situasjon der kommunene muligens skal motta mange flyktninger. Samtidig er det viktig at muligheten til å gjøre unntak ikke går på bekostning av forvarsvarlige tjenester og rettssikkerhet. Det finnes allerede adgang for kommunene til å gjøre reduksjon i tjenester så lenge tjenestene ikke blir uforsvarlige.

Ved åpning for unntak i velferdssektorens plikter og rettigheter er det viktig med kriterier for når unntakene kan settes i kraft og trekkes tilbake. Det er alltid en risiko for at unntaksbestemmelser blir permanente. Det er viktig at det lages en plan for reetablering av rettighetene ved innføring av midlertidige endringer.

Vi påpeker også at plikt til å yte forsvarlige tjenester ikke kan ses adskilt fra organisatoriske rammer. Noen av rettighetene som omfattes er viktige rettsikkerhetsgarantier og sentrale når det gjelder å sørge for at pasienter får forsvarlig behandling. Plikten til å yte forsvarlige tjenester kan ikke ses adskilt fra de prosessuelle og organisatoriske rammene som skal understøtte forsvarlighet i tjenestene. Vi advarer derfor fremdeles mot å forstå de nevnte bestemmelsene som kun prosessuelle og organisatoriske rettigheter. Fravikelse av sentrale pasient- og brukerrettigheter – også for en kort periode – medfører risiko for alvorlige og uønskede konsekvenser for pasienter.

Med hilsen

Siri Bækkevold etter fullmakt
avdelingsdirektør

Camilla Sønnichsen Kayed
seniorraådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Camilla Sønnichsen Kayed, tlf. 99720866