Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

"Når muligheten til å gi kan redde liv». Oppsummeringsrapport etter tilsyn med donorsykehus og transplantasjonsvirksomhet 2015–2018

Rapport fra Helsetilsynet 1/2019
PDF

Publikasjonen i epub-format

Epub

Tilsynsrapporter — Humane organer beregnet for transplantasjon

Søk

I perioden 2015–2018 gjennomførte Statens helsetilsyn tilsyn med landets donorsykehus og transplantasjonsvirksomhet. Helsetilsynet avdekket at ledelsen ved helseforetakene i varierende grad hadde gjennomført systematisk styring av organdonasjon og/eller transplantasjon. Tilsynet ga et klart bilde av at både donoransvarlige leger, donoransvarlige sykepleiere, transplantasjonskoordinatorer og ressurspersoner i stor grad tok et selvstendig ansvar for sine aktuelle oppgaver. Vi fant at involvert enkeltpersonell ivaretok donasjonsaktiviteten også ved helseforetak med mangelfulle, eller manglende retningslinjer for disse oppgavene.

Organdonasjon og transplantasjon skal ikke foregå tilfeldig eller avhenge av enkeltpersoner. Fire helseforetak hadde så mangelfull ledelse og styring av oppgavene de utførte ved organdonasjon og/eller transplantasjon at Helsetilsynet vurderte at forholdene var brudd på lov eller forskrift.

Helsetilsynet avdekket mangler på følgende punkter ved ledelse og styring av aktiviteten ved disse fire helseforetakene:

  • planlegge og organisere
  • utarbeide rutiner og retningslinjer for oppgavene som følger av å organisere donorsykehus og /eller transplantasjonsvirksomhet
  • beskrive oppgaver, ansvar og myndighet for donoransvarlig sykepleier, donoransvarlig lege og eventuelt annet involvert personell
  • følge opp og dokumentere opplæring og kompetanse
  • gjennomgå aktiviteten ved donorsykehus/transplantasjon systematisk og jevnlig