Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

Følge med og følge opp pandemien – informasjons- og kunnskapskilder. Rapport nr. 2

Rapport fra Helsetilsynet 5/2020
PDF

Virksomhetenes ansvar for å følge med på pasientrettigheter under koronapandemien

Artikkel fra tilsynsmeldingen

Første utgave av denne rapporten utarbeidet i juni 2020:

Våren 2020 ble det utarbeidet en rapport over kunnskapskilder og systematisert informasjon om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirket tjenestene. Denne oppdaterte utgaven beskriver resultater og vurderinger på følgende områder; varselordningen for alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester, somatiske spesialisthelsetjenester og psykisk helsevern (barn og unge, voksne) samt rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Med bakgrunn i gjennomgåtte datakilder har vi indentifisert følgende risikoområder:

I primærhelsetjenesten er det fremdeles noe redusert tilgjengelighet i helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Det er et etterslep og forsinket vaksinasjon for enkelte vaksiner. For mange personer med funksjonsnedsettelser er det redusert tilgang til eller bortfall av tjenester de er avhengige av. Mange kommuner er sårbare når det gjelder å håndtere større smitteutbrudd i hjemmetjenesten og på sykehjem.

For somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern har det vært en økning i ventetid og tallet på fristbrudd i deler av tjenestene, men det er det forskjeller mellom regionene og innad i regionene. Det kan derfor være en risiko for at pasienter med alvorlig sykdom må vente lengre før de får nødvendig helsehjelp.

Det var en betydelig økning i bruk av e-konsultasjoner i starten av pandemien, men omfanget er deretter gradvis redusert. Økningen har vært nødvendig og ønskelig. En så rask og omfattende økning kan utfordre pasientsikkerheten fordi e-konsultasjoner ikke er like godt egnet i alle situasjoner.