Hopp til hovedinnhold

En nødvendig snuoperasjon

Pandemi illustrasjonI april 2020 besluttet Helsetilsynet en ekstraordinær organisering av arbeidet, for i større grad å kunne følge med på og å følge opp koronapandemien og dens konsekvenser for brukerne av helse- og omsorgstjenestene og barnevern og sosialtjenestene. Helsetilsynet opprettet et internt pandemiteam, med myndighet til å beslutte og prioritere aktiviteter og temaer. Pandemiteamet har koordinert oppgavene i tett dialog med statsforvalterne.

Mange tilsynsaktiviteter kunne ikke gjennomføres som planlagt, og vi måtte tilpasse driften, både hvilke problemstillinger vi skulle se på og tidsbruk for gjennomføringen av arbeidet. Viktigst i prioriteringen var hensynet til den enkelte brukeren av helse-, sosial og barneverntjenester.

Samtidig har vi deltatt på samarbeidsarenaer med statsforvalterne, ulike beredskapsutvalg og andre deler av forvaltningen på alle våre tilsynsområder. På disse arenaene har vi både fått verdifull informasjon og delt relevante erfaringer og resultater fra tilsyn.

Bekymring for brukere og pasienter med sammensatte tjenester

I mai og juni 2020 var pandemisituasjonen uoversiktlig, og vi var særlig bekymret for en oppblomstring av smitte blant eldre mennesker. Dette førte til at vi tidlig så på smittevern i kommunene som et sentralt risikoområde. Det meldte seg også raskt en bekymring knyttet til barn og unge som en sårbar gruppe, og vi satte i gang tilsynsaktiviteter i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern knyttet til denne gruppen.

Vi ønsket også å vurdere hvilke informasjonskilder som kunne belyse konsekvensene av pandemien for brukere og pasienter. En bedre forståelse av informasjonskildene vil blant annet forbedre risikovurderingene våre. 

dekorativt bilde

«En viktig gruppe å se nærmere på var brukere med behov for sammensatte tjenester. Bekymring for tjenestetilbudet og livssituasjonen deres førte til et omfattende arbeid med pasient- og brukererfaringer under pandemien, gjennomført i tett samarbeid med brukerrådet i Statens helsetilsyn.»

Vi utarbeidet også midlertidige retningslinjer for prioritering av tilsynsaktiviteter på alle tilsynsområdene våre, og tilsynsveiledere for statsforvalterne ble justert for å fange opp hvilke konsekvenser pandemien har for tjenestene til befolkningen.

Statsforvalterne endret tilsynsaktivitetene både for å ta hensyn til belastningen i tjenestene og fordi mange ressurser ble omfordelt til beredskapsoppgaver og koordinerende tiltak direkte knyttet til pandemien. Endringene har ikke bare skapt utfordringer; mange statsforvaltere rapporterer om at de er mye tettere på kommunene nå enn før. Dette gir mulighet for fortløpende dialog og råd og veiledning til tjenestene med et tydelig budskap om at brukernes rettigheter må ivaretas og at tjenestene må være tilgjengelige.

Helsetilsynets pandemirelaterte aktiviteter

Nedenfor følger en oversikt over publiseringer knyttet til Helsetilsynets pandemirelaterte aktiviteter i 2020 og hittil i 2021. Du kan lese på Koronapandemien – samleside. :

 • Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene under koronapandemien. Rapport fra Helsetilsynet 8/2020.
 • Veiledning til fylkesmannens undersøkelser av smittevern ved sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Internserien 3/2020.
 • Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge – gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen barne- og ungdomspsykiatri. Rapport fra Helsetilsynet 4/2020.
 • Følge med og følge opp pandemien – informasjons- og kunnskapskilder. Internserien 34/2020.
 • Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. En nettbasert spørreundersøkelse. Et samarbeidsprosjekt mellom Brukerrådet i Helsetilsynet og Helsetilsynet. Internserien 10/2020.
 • Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Et samarbeidsprosjekt mellom Brukerrådet i Helsetilsynet og Helsetilsynet. Delrapport: En fokusgruppeundersøkelse. Internserien 11/2020.
 • Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Samlerapport fra spørreskjemaundersøkelse og fokusgruppeintervju. Samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Statens helsetilsyn. Rapport fra Helsetilsynet 10/2020.
 • Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020 Delrapport: En undersøkelse med individuelle intervju av ungdom med tiltak fra barnevernet. Et samarbeidsprosjekt mellom Brukerrådet i Helsetilsynet og Helsetilsynet. Internserien 2/2021.
 • Hvordan er tilbudet til barn og unge i somatisk spesialisthelsetjeneste påvirket av koronapandemien? Internserien 9/2020.
 • Følge med og følge opp pandemien – informasjons og kunnskapskilder. Rapport nr. 2. Rapport fra Helsetilsynet 5/2020.
 • Veileder for statsforvalternes tilsyn med om kommunen identifiserer og følger opp utsatte barn og unge under pandemien. Tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Internserien 4/2021.
 • Barn og unge på barneverninstitusjon under koronapandemien – gjennomgang av 254 tilsynsrapporter. «Eg er dritlei av all koronaen». Rapport 3/2021.

I tillegg samarbeider vi med OsloMet om en intervjuundersøkelse som kartlegger hvilke erfaringer mennesker med utviklingshemming har med tjenestetilbudet og digitale løsninger under koronapandemien. Vi ønsker også å få bedre forståelse for hvordan pandemien har påvirket helse- og livskvaliteten, og hva som er spesielt sårbart for mennesker med utviklingshemming under pandemien. Rapport fra prosjektet blir publisert i første halvår av 2021.

Veien videre

Som for alle aktører i forvaltningen har koronapandemien skapt endringer i form og innhold på arbeidet. Samtidig ønsker vi å opprettholde så normal drift som mulig for å kunne gjennomføre tilsyn og dermed bidra til pasientsikkerhet og gode barnevern, sosial- og helsetjenester.