Hopp til hovedinnhold

Forslag til endringer i barnevernsloven mv. (kvalitetsreform) – Høringsuttalelse

Statens helsetilsyn viser til departementets høringsbrev av 8. april 2024 med høringsfrist 2. juli 2024. Overordnede kommentarer Våre kommentarer er knyttet til de forslagene der vi har tilsynserfaringer og som har betydning for tilsynsmyndigheten...

helsetilsynetsrapport4_2024_tilsynsaktiviteter_barnevern.pdf

3.3 Klager på vedtak i kommunalt barnevern

I dette delkapitlet vil vi se nærmere på statistikk over klager på vedtak truffet av den kommunale barnevernstjenesten. Tabell 3.10: Totalt antall klager – fordelingen av klager på kommunal barnevernstjeneste og barnevernsinstitusjon og...

– endret

4.4 Barnevernstjenestens forvaltningskompetanse

Kort om lovgrunnlag og grunnlaget for valg av tema Forvaltningsloven (fvl.) angir rammer og krav for barnevernstjenestens saksbehandling. Det er også gitt særskilte regler i barnevernsloven. Barnevernstjenesten saksbehandling skal være forsvarlig,...

– endret

4.8 Tilsynsfunn fra barnevernsinstitusjoner

– endret

3.4 Tilsyn med barnevernsinstitusjon

I denne delen av rapporten benyttes kvantitative data fra NESTOR, som antall klager, tilsyn og gjennomførte samtaler med barn, og data fra statsforvalternes årsrapporter. Sistnevnte viser innsendte og protokollførte enkeltvedtak på tvang, og andre...

– endret

3 Gjennomførte tilsynsaktiviteter på barnevernsområdet

– endret

4.5 Barnevernstjenestens samarbeid med foreldre

Kort om lovgrunnlag og grunnlaget for valg av tema Barnevernet skal så langt som mulig samarbeide med både barn og foreldre og skal behandle dem med respekt, jf. barnevernsloven § 1-9. Samarbeidsplikten gjelder alle sakstyper og på alle stadier av...

– endret

3.1 Overordnet fakta om barnevernet

I dette kapitlet vil vi presentere utvalgt statistikk over klagesaker, tilsynssaker og institusjonstilsyn som er innhentet fra NESTOR og statsforvalternes årsrapporter for tilsyn med barnevernsinstitusjonene. Før vi ser nærmere på disse dataene er...

– endret

3.4.1 Stedlig tilsyn ved barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre

Tabell 3.18: Lovpålagte og utførte stedlige tilsyn med barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre i 2022 og 2023 Lovpålagte og utførte stedlige tilsyn med barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre i 2022 og 2023 Type  Lovpålagte tilsyn i 2022 Utførte...

– endret

2.3.4 Årsrapporter for tilsyn med barnevernsinstitusjonene

Som nevnt i kapittel 2.2.1, skal statsforvalterne i forbindelse med tilsynet med barnevernsinstitusjoner utarbeide en årsrapport. I tillegg til å gi en oversikt over antall registrerte enkeltvedtak og protokoller om tvang, inngrep og innskrenkning...

– endret

1.3 Om tilsyns- og klagesaker på barnevernsområdet

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barnevernet skal også bidra til trygge og gode oppvekstsvilkår, jf. barnevernsloven §...

– endret

4.10 Overgrep og annen grenseoverskridende atferd på barnevernsinstitusjon

Barn på barnevernsinstitusjon er i en særlig sårbar posisjon. De lever i en omsorgssituasjon hvor deres behov for omsorg, trygghet og beskyttelse ivaretas av det offentlige. Overgrep og annen grenseoverskridende atferd overfor barn på institusjon ...

– endret

3.4.2 Klager på brudd på rettigheter og bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner

Klager på brudd på rettigheter, og bruk av tvang, inngrep og innskrenkninger i barnevernsinstitusjoner Denne delen ser nærmere på klager på brudd på rettigheter og bruk av tvang, inngrep og innskrenkninger i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentr...

– endret

Tilsynsaktiviteter på barnevernsområdet – en sammenstilling og analyse av tilsynserfaringer og tilsynsfunn i 2022 og 2023

Rapport fra Helsetilsynet 4/2024

Rapport fra Helsetilsynet om tilsynsfunn og tilsynserfaringer i barnevernet i 2022 og 2023

Helsetilsynet har fått et nytt fast oppdrag fra Barne- og familiedepartementet om å sammenstille og analysere tilsynsfunn og tilsynserfaringer i barnevernet. Rapporten sammenstiller og systematiserer informasjon fra statsforvalternes tilsyn både m...

barnevernsrapport_til_BFD_med_vedlegg_2023.pdf

5.4 Foreldrene og barnevernsinstitusjonene får for stort ansvar

Foreldrenes medvirkning når barnet fikk helsehjelp varierte. I de tilfellene der barnet hadde alvorlige spiseforstyrrelser forventet tjenestene mye av foreldrene. Tjenestene ga foreldrene noe opplæring og veiledning. I andre situasjoner kan det se...

Veileder for landsomfattende tilsyn 2015 og 2016. Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder. Internserien 4/2014

Veileder for landsomfattende tilsyn 2020 med barnevernets arbeid med undersøkelser. Internserien 10/2019

Rundskriv barneverntjenesten

Det meste av rettsregler er samlet i Bufdir sin regelverksportal  

– endret

Regelverk barnevern – oversikt

Menyen er en oversikt over lover, forskrifter, andre rettskilder, kommentarlitteratur og nettressurser som gjelder regelverket for barnevernfeltet.

– endret

Barnevern

Vedlegg tabell 1 Barnevern – statsforvalternes tilsynsbesøk i barnevernsinstitusjoner 2021–2023 Statsforvalteren i 2021 2022 2023 Hele landet 914 845 900 Oslo og Viken 276 229 275 Innlandet 86 65 61 Vestfold og Telemark 65 81 80 Agder 114 110 118...

– endret

Oppsummering av statsforvalternes tilsyn med barnevernsinstitusjoner

Helsetilsynet mottar årsrapport fra statsforvalternes tilsyn med barnevernsinstitusjoner fra det foregående året. Disse er normalt sett ikke klare når vi skriver vår årsrapport. Dette medfører at statsforvalternes beskrivelser og oppsummerende...

Kvalitetsutvikle tilsyn med barnevernsinstitusjoner (KUIT)

Utvikling av institusjonstilsynet er en pågående og kontinuerlig oppgave. I arbeidet med å sikre god kvalitet og harmonisert praksis, ble det i løpet av 2023 utarbeidet fem hovedtemaer for tilsyn med barnevernsinstitusjoner. Til hvert av disse...