Hopp til hovedinnhold

Siljan kommune tilsyn med barneverntjenesten 2023

Rapport etter tilsyn med barneverntjenesten i Siljan kommune Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Siljan kommune barneverntjeneste. I forbindelse med tilsynet besøkte vi barneverntjenesten 26.10 og 27.10.2023. Vi undersøkte om barneverntjen...

Drammen kommune landsomfattende tilsyn barnevernstjenestens ansvar for oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barnevernstjenesten i Drammen kommune. I den forbindelse besøkte vi tjenesten aktuelle datoer; 08.11.2023 informasjonsmøte 04.12.2023 intervjuer av ansatte 05.12.2023 intervjuer av ledere 07.12.2023...

Arendal kommune barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Agder oversendte 21.12.2023 foreløpig rapport etter overnevnte tilsyn til Arendal kommune. Vi har ikke mottatt kommentarer/innsigelser til faktagrunnlaget i rapporten innen fristen som ble satt til 8.1.2024. Rapporten anses derf...

NOU 2023:24 Barnevernsinstitusjonsutvalget – Høringssvar

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til brev av 30. oktober 2023 hvor NOU 2023:24 ble sendt på høring, og gir med dette våre kommentarer til utredningen. Overordnede kommentarer NOU 2023:24 inneholder 50 forslag som samlet skal bidra til et...

Ullensaker kommune - barneverntjenestens oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Ullensaker kommune fra 16.- 19.10.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at...

Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Rødøy, Røst, Steigen og Værøy tilsyn - barnevernets oppfølging av fosterhjem 2023

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Bodø kommune som vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten for Bodø Gildeskål, Hamarøy, Rødøy, Røst, Steigen og Værøy kommune. I den forbindelse besøkte vi barnevernstjenesten den 12.-13.09....

Tromsø kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Tromsø kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten fra 17.10.23 – 19.10.23. Vi undersøkte om barneverntjenesten sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle...

Gjennomgang av svikt i tekniske løsninger for elektronisk bekymringsmelding til barnevernet

I mai 2023 ble det avdekket en teknisk feil som førte til at bekymringsmeldinger som ble sendt gjennom Nasjonal portal for bekymringsmelding (NPB) i noen tilfeller ikke ble registrert i fagsystemet Visma Familia, og dermed ikke fanget opp.

Introduksjon til tilsynsmyndighetene og tilsynet med barnevern-, sosial- og helse- og omsorgstjenester i Norge

Dette er en introduksjonsartikkel om norske forhold. Den er også oversatt til engelsk og samisk, se rad med språkvalg nederst på siden.

– endret

Ullensvang kommune tilsyn med Hardanger barneverns oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren har ført tilsyn med Hardanger barnevern og Ullensvang kommune som er vertskommune for barnevernstenesta. I samband med tilsynet besøkte vi barnevernstenesta den 4.-7. september 2023. Vi undersøkte om barnevernstenesta sørger for a...

barnevernsrapport_til_BFD_med_vedlegg_2023.pdf

Rapport fra Helsetilsynets gjennomgang av saker der barn i barnevernsinstitusjon har mistet livet

Tjenestene må samarbeide på tvers på en helt annen måte enn de har gjort hittil når barn har sammensatte behov. Det er avgjørende at barnet blir satt i sentrum, og at det skapes en felles forståelse av hva som er barnets behov og barnets beste. De...

Gjennomgang av saker der barn med tilknytning til barnevernsinstitusjon har mistet livet

Rapport fra Helsetilsynet 3/2023

tillegg_tildelingsbrev_2_gjennomgang_saker_der_barn_barnevernsinstitusjon _mistet_livet.pdf

8.1 Gjennomføring av tilsyn med barnevern

Statsforvalterens tilsyn med barnevernsinstitusjoner er lovpålagt og forskriftsfestet 15 16 10 . De skal føre regelmessig tilsyn med barnevernsinstitusjoner og ha samtaler med de barna som bor der. Statsforvalter fører også tilsyn med andre statli...

7 Vansker med å ivareta omsorg for barna i barnevernsinstitusjonene

Nes kommune barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Nes kommune den til 24. mai 2023. Vi undersøkte om barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem var forsvarlig og i henhold til gjeldende...

Framlegging av Helsetilsynet sin gjennomgang av saker der barn i barnevernsinstitusjon har mista livet

Helsetilsynet har fått i oppdrag å gå gjennom saker der barn har mista livet under opphald i barnevernsinstitusjonar dei siste fem åra. Rapporten frå gjennomgangen er no klar, og fredag 13. oktober presenterer Helsetilsynet arbeidet sitt for barne...

Beiarn og Saltdal barnevernstjeneste - oppfølging av fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Nordland gjennomførte tilsyn med Saltdal kommune og besøkte i den forbindelse Beiarn og Saltdal barnevernstjeneste fra 31.05.2023 til 01.06.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utfør...

Forslag til tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet – Helsetilsynets høringsuttalelse

Viser til høringsnotat vedrørende forslag til tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet. Helsetilsynet gir med dette våre kommentarer til høringsnotatet. Vårt høringssvar vil kommentere utvalgte områder i forslaget, og Helsetilsynet vil s...

– endret

Oslo kommune, Bydel Alna - barnevernstjenestens oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barnevernstjenesten i Oslo kommune, Bydel Alna. I den forbindelse har vi besøkt tjenesten aktuelle datoer; 24.03.2023 informasjonsmøte 08.05.2023 intervjuer av ansatte 09.05.2023 intervjuer av ledere...

Kinn kommune tilsyn med barnevernstenesta sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med barnevernstenesta i Kinn kommune, og i samband med tilsynet besøkte vi barnevernstenesta frå den 05.06.2023 til 09.06.2023. Vi undersøkte om barnevernstenesta sørger for at oppfølging av barn i fosterheim e...

Kunnskapskjelder for barnevern

Dette er et utval lenker til nettstader for barnevernet. Fordi Nettbiblioteket i Bufdir er så omfattande, dublerer vi i liten grad innhald derifrå. Vi har likevel med eit utval lenker som er spesielt relevante for tilsynet.

– endret

Bidrar i granskingen av feil ved elektronisk bekymringsmelding til barnevernet

Helsetilsynet bidrar i oppfølgingen av systemsvikten som førte til at bekymringsmeldinger til barnevernet forsvant

Strand kommune tilsyn med barneverntjenesten sin oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Strand kommune fra 18.04 – 27.04.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at oppfølgingen av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barna får trygge og gode tjenester. Tilsyn...