Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Barnevern som ny tilsynsoppgave

Barnevern som ny tilsynsoppgave Artikkel fra Tilsynsmelding 2010.

– endret

Tilsyn med Sogn barnevern 2016

Revisjonslag:  Line Pedersen Døsen (revisjonsleiar) Hanne Sæbø (revisor) Turid Måseide (revisor) Gunn Randi Bjørnevoll (revisor) Samandrag Rapporten gjer greie for avvik som vart avdekte innanfor dei reviderte områda. Samla representerer avvika...

– endret

Ny veileder for tilsyn med barnevern

Veileder for fylkesmennenes behandling av tilsynssaker er nå ferdigstilt og klar til bruk i embetene. Tilsyn på grunnlag av informasjon om alvorlige hendelser eller mulig ulovlig praksis innen barnevernet er tema for veilederen. Denne veilederen...

Humana barnevern øst, avdeling Birkelund 2018

Sammendrag Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte tilsyn utført som systemrevisjon med Humana barnevern øst, avdeling Birkelund i perioden 22.09.2017 - pågående til lovbruddene er rettet. Denne rapporten beskriver de lovbrudd som ble funnet...

Setesdal barnevern meldingar til barnevernstenesta 2015

Samandrag Fylkesmannen i Aust-Agder gjennomførte i perioden 17.03.-18.03 2015 tilsyn med Setesdal barnevern, eit interkommunalt samarbeid mellom Bykle, Valle og Bygland kommunar i Setesdal. Denne rapporten gjer greie for det avvik som blei påpeikt...

Sogn barnevern oppfølging av hjelpetiltak 2014

Samandrag Denne rapporten gjer greie for avviket som vart påpeika innanfor det området som vart revidert. Systemrevisjonen gjaldt oppfølging av hjelpetiltak etter barnevernlova § 4-5, under dette Gjennomføring og evaluering av hjelpetiltak Barnets...

Forslag revidert forskrift barnets talsperson fylkesnemnda for barnevern sosiale saker

Statens helsetilsyn viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 26. mai 2011 hvor det blir bedt om høringsuttalelse på forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for...

Første nordiske tilsynskonferanse for barnevern, sosial- og helsetjenester

Den første nordiske tilsynskonferansen innen barnevern, sosial- og helsetjenestene arrangeres i Tromsø 25.-27. mai. Statens helsetilsyn er arrangør sammen med Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms.

– endret

Dalane barnevern sitt arbeid med undersøkelsessaker 2017

Sammendrag Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som er påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende tema: Undersøkelser i barneverntjenesten Barns medvirkning Det ble gjort funn som ga grunnlag for ett avvik:...

Harstad kommune ettervern ved barne- og ungdomstjenesten seksjon barnevern 2017

Sammendrag Fylkesmannen i Troms har gjennomført tilsyn med barne- og ungdomstjenesten i Harstad kommune. Formålet med tilsynet var å undersøke om ungdom som har hatt tiltak fra barneverntjenesten får tilbud om ettervern i henhold til gjeldende...

– endret