Helsetilsynet

Bakgrunn

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste. Men barnevernloven åpner samtidig for svært inngripende tvangstiltak. Både akuttvedtak og vedtak om omsorgsovertakelse berører barn og foreldre på dyptgripende måter. Sakene er ofte komplekse og vanskelige. Konsekvensene for de det gjelder kan være store dersom det begås feil. BLD ønsker mer kunnskap om kompleksiteten og dilemmaene i barnevernets arbeid, og om kvaliteten på det faglige grunnlaget for beslutningene i disse sakene.

Helsetilsynets mandat

Formålet med gjennomgangen er å

  • få en bred situasjonsbeskrivelse gjennom å se på prosess og innhold i et utvalg enkeltsaker
  • få kunnskap om når det svikter eller går bra, hva som eventuelt svikter og hvorfor det svikter eller går bra 
  • særlig se på kvaliteten i barnevernets faglige avveininger og vurderinger, og om barneverntjenesten og fylkesnemnda er tydelige på hvorfor de fatter beslutning om akuttvedtak og omsorgsovertakelse.

Gjennomgangen av sakene begrenser seg til to hovedområder:

  • Den kommunale barneverntjenestens arbeid fra første bekymringsmelding frem til akuttvedtak og/eller beslutning om eventuell omsorgsovertakelse, inkludert bruk av sakkyndig kompetanse som del av beslutningsprosessen.
  • Fylkesnemndas behandling og beslutning.

Helsetilsynet skal systematisere og analysere informasjon fra sakene og det skal utarbeides en rapport til BLD. Rapporten skal inneholde en beskrivelse og analyse av innhentet informasjon. Den skal også gi en samlet vurdering av de forhold gjennomgangen gir kunnskap om, og som kan ha betydning for fremtidig oppgaveløsning og videreutvikling av barnevernet.

Dokumenter og lenker

Mandat – gjennomgang av barnevernsaker (pdf) Barne- og likestillingsdepartementet 29.6.2016

Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker i kraft 24. mars 2017 Lovdata

Gjennomgang av barnevernssaker for å auke kunnskapen om tenestene (pdf) Artikkel fra Tilsynsmelding 2017

Helsetilsynet skal gjennomgå behandlingen av barnevernssaker nyhet 9. august 2016

Program for oppstartsamling 12. – 13. juni 2017 Samling med fagpanelene tilknyttet prosjektet (pdf)  

Oppstartsamling fagpanel for prosjekt Gjennomgang av barnevernsaker video 27.6.2017