Hopp til hovedinnhold

Medisindispenser, eller elektronisk medisineringsstøtte for administrering av legemiddel, er ein type velferdsteknologi til heimebuande eldre. Rundt 7 500 personar brukte medisindispenser i 2022, og 82 prosent av desse var eldre. 

Statsforvaltaren skal undersøke korleis kommunane legg til rette for og følger opp denne helsehjelpa, mellom anna om: 

  • val av medisindispenser skjer ut frå eignavurdering
  • pasienten får opplæring i bruk av medisindispenser
  • helsetenesta følger med på medisindispenser som tiltak

Norske kommunar tilbyr velferdsteknologi for å bidra til auka eigenmeistring og livskvalitet for eldre, slik at dei kan bu heime så lenge som mogleg. Helsetilsynet sine risikoanalysar har tidlegare avdekt at aukande bruk av velferdsteknologi i heimane til pasientar inneber fare for svikt. Helsetilsynet har fått fleire varsel om uønskte hendingar der medisindispenser har vore eit sentralt element. Manglande vurdering av om dispenseren er eigna og tekniske forhold ved medisindispenseren har vist seg å vere ein del av årsaka til svikt i desse sakene. Det landsomfattande tilsynet i 2024 bygger på funn frå to pilottilsyn som Helsetilsynet gjennomførte i 2023. 

Dette tilsynet inngår i Helsetilsynets satsing på helse- og omsorgstenester til eldre.

2024 Medisindispenser hos hjemmeboende eldre

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

Tilsyn med bruk av medisindispenser hos hjemmeboende eldre. Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester

Internserien 1/2024

Landsomfattande tilsyn 2024

Nyhet 5.1.2024