Hopp til hovedinnhold

Hvem er helsepersonell?

Helsepersonell er definert i helsepersonelloven § 3 første ledd. Her framgår det at begrepet omfatter

  1. personell med autorisasjon etter § 48 a eller lisens etter § 49
  2. personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører helsehjelp
  3. elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører helsehjelp

Helsehjelp er definert i § 3 tredje ledd, som ”enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som uføres av helsepersonell.”

Personell som faller inn under sosialtjenesteloven omfattes ikke.

De som oppnevnes som koordinator etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a, utfører helsehjelp når de utøver koordinatorrollen. I motsetning til hva som fremgår av spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a andre ledd, er det i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 ikke sagt at koordinator skal være lege eller annet helsepersonell. Av merknadene til bestemmelsen fremgår at koordinatorrollen er profesjonsnøytral, og at kommunene selv må bestemme hvem som er best egnet til å inneha koordinatorrollen i forhold til den enkelte pasient eller bruker.

Det er i ulike forskrifter gitt særlige bestemmelser/unntak, for eksempel i forskrift 16. desember 2011 nr. 1393 om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Der er det fastsatt at helsepersonellovens bestemmelser om dokumentasjonsplikt inntil videre ikke skal gjelde for personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er å anse for helsehjelp, jf. forskriften § 2.

Forskrift om helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse skal gjelde for alt helsepersonell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, også de som ikke yter helsehjelp.

Det rettslige grunnlaget for tilsynsvirksomhet

Artikkelen inneholder en gjennomgang av hvem som står under tilsyn.

Hvem tildeler autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning?

Helsedirektoratet gir profesjonsgodkjenning til helsepersonell. Det er 29 yrkesgrupper i den norske helse- og omsorgstjenesten som er lovregulert. For å kunne arbeide i et av disse yrkene må man ha profesjonsgodkjenning (autorisasjon eller lisens). Profesjonsgodkjenning innebærer en forhåndskontroll av skikkethet (at man har nødvendige faglige kunnskaper og ferdigheter) og egnethet (at man har de personlige egenskaper som kreves for å være helsepersonell) før det gis tillatelse til å arbeide i yrket. Helsedirektoratet tildeler også spesialistgodkjenning av leger, tannleger og optikere og resertifisering av allmennleger.

Autorisasjon som helsepersonell gir rett til å benytte vedkommende yrkestittel. Personer som ikke har autorisasjon eller lisens, har ikke rett til å benytte yrkestittelen. Person som ikke har autorisasjon, har heller ikke rett til å benytte en tittel som er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon.

Profesjonsgodkjenning er noe annet enn akademisk godkjenning. Akademisk godkjenning er en godkjenning av utenlandsk utdanning, enten for å innplassere utdanningen i det norske utdanningsvesenets gradssystem (generell akademisk godkjenning) eller for å få en utenlandsk utdanning anerkjent av en norsk utdanningsinstitusjon for å få opptak på et studium (faglig akademisk godkjenning). Generell akademisk godkjenning gis av NOKUT. Faglig akademisk godkjenning må man søke om på det norske studiestedet der man ønsker å fortsette sine studier.

Helsepersonellregisteret 

Helsepersonellregisteret (HPR) er helsemyndighetenes register over alt helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven.

HPR er søkbart med ID-nummer/HPR-nummer, eller med fødselsdato i kombinasjon med etternavn. Søketreff gir opplysning om gjeldende autorisasjon, lisens og forskrivningsrett, og eventuell begrensning i disse, samt eventuell spesialitet for leger, tannleger og optikere.

Statistikk over helsepersonell

Helsedirektoratet har ansvar for slik statistikk fra helsemyndighetenes side. Statistisk sentralbyrå har statistikk over yrkesdeltakelse for sosial- og helsepersonell. Helsepersonellstatistikk for de nordiske land finnes i publikasjoner fra Nordisk Medicinalstatistisk Komité (NOMESCO).

Ved utgangen av 2018 var det registrert 489 742 helsepersonellautorisasjoner i Helsepersonellregisteret (HPR).