Hopp til hovedinnhold

13 helsepersonell fikk begrensninger i sin autorisasjon, 9 i medhold av helsepersonelloven § 59 a og 4 i medhold av § 59. 10 av begrensningene gjaldt leger.

Det var 114 helsepersonell som mistet autorisasjonen i 2010, mot 99 året før. De 114 helsepersonell mistet til sammen 119 autorisasjoner, 4 helsepersonell mistet mer enn én autorisasjon. Årsaken til at autorisasjonen ble tilbakekalt er også i 2010 i de fleste tilfeller misbruk av rusmidler. Seksuell utnytting av pasient førte til tilbakekall av autorisasjon i 16 saker - mot 11 i 2009.

Tabell 1 - Årsak til tilbakekall av autorisasjon fordelt på helsepersonellgruppe

Tabell 1 - Årsak til tilbakekall av autorisasjon fordelt på helsepersonellgruppe

Totalt

43

23

27

26

119

Årsak

Sykepleier

Hjelpepleier

Lege

Andre

Sum

Rusmiddelbruk

32

13

10

9

64

Sykdom

  1

 

 

3

  4

Seksuell utnytting av pasient

  3

  1

  8

4

16

Atferd

 

  7

  2

6

15

Uforsvarlighet

  4

  2

  2

1

  9

Ikke innrettet seg etter advarsel

  1

 

  2

3

  6

Mistet i utlandet

  2

 

  3

 

  5

Til sammen 22 helsepersonell fikk sin autorisasjon/lisens suspendert mens saken var til behandling. Suspensjonen av autorisasjonen ble forlenget for 2 helsepersonell. Tre leger fikk suspendert sin rekvireringsrett.

Nitten helsepersonell ga frivillig avkall på sin autorisasjon. 4 leger ga frivillig avkall på sin rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B.

Statens helsetilsyn ga 255 reaksjoner i 2010.- 27 reaksjoner var rettet mot virksomheter og 228 rettet mot helsepersonell.  I 13 av sakene rettet mot virksomheter forelå det brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten. Antall reaksjoner mot helsepersonell økte med 17 sammenlignet med 2009. Av reaksjonene mot helsepersonell var 98 rettet mot leger, 54 mot sykepleiere og 24 mot hjelpepleiere. Tjuesyv leger mistet autorisasjonen og 53 fikk advarsel. Åtte leger mistet retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B, mot 3 i 2009. Førtitre sykepleiere og 23 hjelpepleiere mistet sin autorisasjon i 2010.

Tabell 2 - Reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell i 2009 og 2010

Tabell 2 - Reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell i 2009 og 2010

 

 

 

Advarsel

Tap av autorisasjon eller lisens

Tap av rekvirerings rett

Begrenset autorisasjon /lisens (hlspl § 59)

Begrenset autorisasjon/lisens (hlspl § 59a)

Tap av spesialist godkjenning

Sum

 

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Lege

64

53

28

27

3

8

 

2

5

8

2

 

102

98

Tannlege

1

4

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

5

7

Psykolog

2

5

1

6

 

 

 

1

 

 

 

 

3

12

Sykepleier

6

11

44

43

 

 

1

 

1

 

 

 

52

54

Hjelpepleier

1

1

19

23

 

 

 

 

2

 

 

 

 22

24

Vernepleier

1

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Jordmor

3

2

  1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

4

Fysioterapeut

1

 

 

3

 

 

 

1

1

1

 

 

 1

5

Andre

grupper

6

4

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

13

11

Uautoriserte

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8

Totalt

89

88

108

119

3

8

1

4

8

9

2

0

211

228

Saksbehandlingstid

Statens helsetilsyn behandlet 347 saker i 2010. Dette er en økning på 46 fra 2009. Av de 347 avsluttede sakene kom 337 fra Helsetilsynet i fylket, 9 fra andre lands myndigheter og 1 fra politiet. Median saksbehandlingstid i 2010 var 5,4 måneder, mot 5,9 måneder i 2009.

I 2010 fikk Statens helsetilsyn oversendt 327 saker – mot 303 i 2009.

Tabell 3 - Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2002 til 2010

Tabell 3 - Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2002 til 2010

År

Reaksjoner

Ingen reaksjon

Avsluttede saker

2002

103

71

173

2003

125

55

172

2004

148

101

237

2005

168

87

242

2006

184

76

252

2007

181

95

271

2008

155

65

224

2009

235

87

301

2010

255

103

347

I noen saker er det gitt flere reaksjoner

Fylkesvis oversikt over reaksjoner fra Statens helsetilsyn i 2010

Fylkesvis oversikt over reaksjoner fra Statens helsetilsyn i 2010

Totalt

88

109 

8

4

9

27

Fylke

Advarsel

Tap av autorisasjon

Tap av rekvireringsrett

Begrenset autorisasjon hlspl § 59

Begrenset autorisasjon hlspl § 59a

Pliktbrudd virksomhet

Østfold

  9

  2

 

 

 

5

Oslo og Akershus

19

31

2

1

2

4

Hedmark

  4

  8

1

 

 

1

Oppland

  2

  1

 

 

1

1

Buskerud

  5

  3

 

1

1

2

Vestfold

  7

  5

 

 

 

 

Telemark

  5

  3

1

 

1

 

Aust-Agder

 0

  4

 

 

 

 

Vest-Agder

  1

  3

1

 

 

 

Rogaland

  2

10

1

1

3

2

Hordaland

  8

12

2

1

 

3

Sogn og fjordane

  0

  1

 

 

 

 

Møre og Romsdal

  5

  3

 

 

 

1

Sør-Trøndelag

  4

   3

 

 

 

1

Nord-Trøndelag

  4

  4

 

 

1

 

Nordland

  4

 12

 

 

 

2

Troms

  5

   2

 

 

 

3

Finnmark

3

2

 

 

 

2

I noen saker har ett helsepersonell mistet mer enn 1 autorisasjon. Da vi teller antall reaksjoner – og ikke antall helsepersonell eller saker – vil Helsetilsynet i aktuelle fylke settes opp med antall reaksjoner.

I 9 saker som ble oversendt fra andre lands myndigheter, samt 1 sak fra politiet, mistet helsepersonellet sin autorisasjon. Disse kommer i tilegg til de 109 tapene av autorisasjon i tabellen ovenfor.

Klage på vedtak

Statens helsetilsyn omgjorde av eget tiltak 2 vedtak om advarsel til ingen reaksjon. (Disse er ikke medregnet i antall advarsler for 2010).

Statens helsetilsyn oversendte 76 klager på vedtak til Statens helsepersonellnemnd i 2010, mot 62 i 2009. Av de oversendte klagene var det 59 klager på vedtak om administrativ reaksjon (herav ett suspensjonsvedtak). Seksten klager gjaldt avslag på søknad om ny autorisasjon/begrenset autorisasjon og 1 klage gjaldt avslag på søknad om ny rekvireringsrett.

Statens helsepersonellnemnd stadfestet i 2010 Statens helsetilsyns vedtak i 50 saker. Fjorten vedtak ble omgjort og 1 vedtak ble delvis omgjort.

Behandling av søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

Statens helsetilsyn behandlet 60 søknader fra helsepersonell som tidligere har mistet autorisasjonen. Seksten helsepersonell fikk ny autorisasjon uten begrensninger og 6 helsepersonell fikk begrenset autorisasjon til å utøve virksomhet under bestemte vilkår. Henholdsvis 25 søknader om ny autorisasjon og 13 søknader om begrenset autorisasjon ble avslått.

Statens helsetilsyn behandlet 5 søknader om rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B fra helsepersonell som tidligere har mistet rekvireringsretten. Fire søknader ble innvilget og 1 ble avslått.

Saker under behandling av politi/påtalemyndighet

Statens helsetilsyn har myndighet til å begjære påtale. Dette ble gjort i 8 saker i 2010 mot 3 året før. I 9 saker konkluderte Statens helsetilsyn med at det ikke var grunnlag for å begjære påtale mot helsepersonell eller virksomhet. Statens helsetilsyn anmeldte 3 helsepersonell til politiet på bakgrunn av mistanke om straffbart forhold. (2 i 2009).