Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn behandlet 301 tilsynssaker i 2009, mot 224 i 2008. Det ble gitt 235 reaksjoner, en økning på 80 fra 2008. Nittini helsepersonell mistet til sammen 108 autorisasjoner/lisenser i 2009. Dette er en økning fra 63 i 2008. Økningen i tilbakekall skyldes i all hovedsak en sterk økning i saker som gjelder bruk av rusmidler. Det har også vært en økning i antall advarsler vi har gitt, fra 70 i 2008 til 89 i 2009. 

Den 1. november 2008 trådte helsepersonelloven § 59a i kraft. Bestemmelsen inneholder en ny reaksjonsform som gir Statens helsetilsyn adgang til å begrense helsepersonells autorisasjon uten at vilkårene for tilbakekall er oppfylt. Det kan settes begrensinger i tilfeller hvor advarsel ikke vurderes som tilstrekkelig for å ivareta pasientsikkerheten. Åtte helsepersonell fikk begrensninger i sin autorisasjon i medhold av denne paragrafen i 2009. Fem av begrensingene gjaldt leger. 

Det var 99 som mistet autorisasjonen som helsepersonell i 2009, mot 63 året før. Åtte helsepersonell mistet mer enn én autorisasjon. Bakgrunnen for at autorisasjonen blir kalt tilbake er også i år i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel. At helsepersonell innledet seksuelle relasjoner til pasienter, førte til tilbakekall av autorisasjon i 11 saker. Tretten helsepersonell ga frivillig avkall på sin autorisasjon. 

Tabell 1 – Årsak til tilbakekall av autorisasjon fordelt på helsepersonellgruppe (tall for 2008 i parentes)

Tabell 1 - Årsak til tilbakekall av autorisasjon fordelt på helsepersonellgruppe (tall for 2008 i parentes)

 

 

Sykepleier

Hjelpepleier

Lege

Andre

Sum

Rusmiddelbruk

38 (15)

11 (7)

10 (10)

7 (5)

66 (37)

Sykdom

(0)

(0)

2 (1)

1 (0)

3 (1)

Seksuell utnytting av pasient

1 (1)

3 (0)

4 (1)

3 (2)

11 (4)

Atferd

3 (2)

3 (3)

3 (0)

5 (3)

14 (8)

Uforsvarlighet

0 (1)

1 (0)

3 (2)

1 (0)

5 (3)

Ikke innrettet seg etter advarsel

0 (0)

1 (0)

4 (3)

0 (0)

5 (3)

Mistet i utlandet

2 (2)

(0)

2 (2)

0 (2)

4 (6)

Annet

   

0 (1)

(0)

0 (1)

Sum

44 (21)

19 (10)

28 (20)

17 (12)

108 (63)

 

Til sammen 21 helsepersonell fikk sin autorisasjon/lisens suspendert mens saken var til behandling. Statens helsetilsyn forlenget suspensjonen av autorisasjonen til tre helsepersonell.  

Tretten helsepersonell ga frivillig avkall på sin autorisasjon. Fire leger ga avkall på sin rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B.  

Statens helsetilsyn ga 235 reaksjoner i 2009. Tjuefire reaksjoner var rettet mot virksomheter og 211 rettet mot helsepersonell. Av reaksjonene mot helsepersonell var 102 rettet mot leger, 52 reaksjoner ble gitt sykepleiere og 22 til hjelpepleiere. Tjueåtte leger mistet autorisasjonen og 67 fikk advarsel. Tre leger mistet retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B. Det har vært et stor økning i antall tilbakekall av autorisasjoner mot sykepleiere. Førtifire mistet sin autorisasjon i 2009. Dette er mer enn en fordobling fra 2008. Antall tilbakekall av hjelpleieres autorisasjoner ble nesten doblet fra 10 i 2008 til 19 i 2009. 

Tabell 2 – Reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell 2009 (2008 i parentes)

Tabell 2 - Reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell 2009 (2008 i parentes)
 

Advarsel

Tap autorisasjon
eller lisens

Tap av rekvirerings-
rett

Begrenset aut./lisens
§ 59

Begrenset autorisasjon
/lisens §59a

Tap av spesialist
godkjenning

Totalt

Lege

64 (47)

28 (20)

3 (8)

(1)

5

2 (1)

102 (77)

Tannlege

1 (4)

4 (0)

       

5 (4)

Psykolog

2 (1)

1 (1)

       

3 (2)

Sykepleier

6 (7)

44 (21)

 

1 (0)

1

 

52 (28)

Hjelpepleier

1 (1)

19 (10)

   

2

 

22 (11)

Vernepleier

1 (0)

4 (1)

       

5 (1)

Jordmor

3 (0)

1 (1)

       

4 (1)

Fysioterapeut

1 (1)

0 (1)

       

1 (2)

Andre grupper

6 (3)

7 (8)

       

13 (11)

Uautoriserte

4 (6)

         

4 (6)

Totalt

89 (70)

108 (63)

3 (8)

1 (1)

8

2(1)

211 (143)

I 2009 behandlet Statens helsetilsyn 32 saker mot virksomheter, mot 15 saker året før. I 24 av sakene ble det påvist brudd på helselovgivningen på grunn av utilstrekkelig intern organisering og styring. I åtte saker fant vi ikke at helselovgivningen var brutt. Det er i de fleste tilfeller Helsetilsynet i fylket som avslutter saker som gjelder svikt ved organisering eller styring av helsetjenesten som tilbys. Tallet på slike saker er derfor relativt lavt i Statens helsetilsyn sett i forhold til det totale antall avsluttede saker. 

Saksbehandlingstid
Statens helsetilsyn behandlet 301 saker i 2009. Dette er en økning på 77 fra 2008. Antall saker oversendt fra Helsetilsynet i fylke hadde en liten økning fra 292 i 2008 til 301 i 2009. Median saksbehandlingstid i 2009 var 5,9 måneder.  

Tabell 3 – Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2002 til 2009

Tabell 3 - Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2002 til 2009
 

Reaksjon

Ingen reaksjon

Avsluttede saker

2002

103

71

173

2003

125

55

172

2004

148

101

237

2005

168

87

242

2006

184

76

252

2007

181

95

271

2008

155

65

224

2009

235

87

301

Klage på vedtak

Statens helsetilsyn oversendte 62 klager på vedtak til Statens helsepersonellnemnd i 2009, mot 33 i 2008. Av de oversendte klagene var det 49 klager på vedtak om administrativ reaksjon (herav tre suspensjonsvedtak), mens ti klager gjaldt avslag på søknad om ny autorisasjon/lisens. Tre klager gjaldt bortfall av autorisasjon på grunn av brudd på vilkår for begrenset autorisasjon. 

Nemnda stadfestet i 2009 Statens helsetilsyns vedtak i 44 saker. To vedtak ble omgjort, ett vedtak ble delvis omgjort og to vedtak ble opphevet. Én klager trakk sin klage før den var behandlet i nemnda.  

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2009 mottok Statens helsetilsyn 69 søknader om ny autorisasjon eller begrenset autorisasjon fra helsepersonell som tidligere har mistet autorisasjonen (57 søknader i 2008). Av disse er 53 søknader ferdigbehandlet. Sju helsepersonell fikk ny autorisasjon uten begrensninger. Tolv helsepersonell fikk en begrenset autorisasjon til å utøve virksomhet under bestemte vilkår. Statens helsetilsyn avslo 30 søknader om ny autorisasjon. To søknader bortfalt/ble ikke realitetsbehandlet på grunn av manglende dokumentasjon. I to saker fikk helsepersonell tilsagn om begrenset autorisasjon, men unnlot å fremlegge nødvendige dokumentasjon for at autorisasjonen skulle tre i kraft. 

Statens helsetilsyn mottok tre søknader om rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B, fra helsepersonell som tidligere har mistet rekvireringsretten. Statens helsetilsyn behandlet to søknader om rekvireringsrett i 2009, hvorav én søknad ble innvilget og den andre avslått.  

Saker under behandling av politi/påtalemyndighet

Statens helsetilsyn har myndighet til å begjære påtale. Dette ble gjort i tre saker i 2009, mot sju året før. I ni saker som var under etterforskning, konkluderte Statens helsetilsyn med at det ikke var grunnlag for å begjære påtale mot helsepersonell eller virksomhet. Statens helsetilsyn anmeldte to helsepersonell til politiet på bakgrunn av mistanke om straffbart forhold. Tilsvarende tall for 2008 var seks helsepersonell. Etter anmodning fra politiet ga Statens helsetilsyn rådgivende uttalelse i to saker.