Hopp til hovedinnhold

Helsepersonell har generelt høy kompetanse innen sitt fagområde og arbeider til dels svært selvstendig med pasientbehandlingen. I mange tilfeller har ikke ledelsen den samme fagspesifikke kompetansen som helsepersonellet. Ledelsen må uansett egen kompetanse sørge for å ha systemer som sikrer at svikt fanges opp og håndteres forsvarlig for å redusere risiko for skade på pasient. Korrekt håndtering av slike situasjoner kan være krevende fordi ledelsen må ivareta både de personalmessige/arbeidsrettslige og de pasientsikkerhetsmessige sidene av helsepersonellets fagutøvelse.

Selv om helsepersonellet ved ansettelse innehar alle de formelle kvalifikasjoner kan helsepersonellet mangle den nødvendige praktiske ferdighet eller trening i de oppgaver man blir satt til. Ansvaret for å vurdere helsepersonellets ferdigheter ligger både på den enkelte arbeidstaker og på virksomhetens ledelse.

Arbeidsgiver har ansvar for

 • å forebygge at feil skjer
 • å avdekke feil på tidligst mulig tidspunkt
 • å følge opp etter at feil har skjedd

Å forebygge at feil skjer

 • Utarbeid gode rutiner for å sikre at helsepersonellet får opplæring og har den nødvendige kompetansen som stillingen krever.
 • Sørg for jevnlig opplæring og legg til rette for at det enkelte helsepersonell kan oppdatere og utvikle sin kompetanse.
 • Dersom helsepersonellet vurderes til ikke å ha tilstrekkelig eller nødvendig kompetanse til å ivareta alle oppgavene innenfor stillingens ansvarsområde, må det settes konkrete faglige begrensninger. Et helsepersonell skal ikke settes til å utføre oppgaver han/hun ikke mestrer. Formell bakgrunn, praktisk erfaring og evne til å se sine egne faglige begrensninger er sentralt i vurderingen.
 • Sørg for at helsepersonellet har kunnskap om kompetansen til samarbeidende helsepersonell.
 • Gjennomfør en systematisk kartlegging av resultater av helsepersonellets arbeidsoppgaver før og etter at det settes faglige begrensinger. Dette for å kontrollere at de begrensninger som blir satt praktiseres, fungerer som forutsatt og er tilstrekkelige.
 • Utarbeid rutiner, prosedyrer, sjekklister osv. som sikrer faglig forsvarlig behandling, pleie og omsorg.
 • Gjør en vurdering av hva som kan være risikofylte deler av pasientbehandlingen, og en vurdering av hvordan virksomheten skal sikre at pasientsikkerheten ivaretas på disse områdene.
 • Tilrettelegg virksomheten slik at nasjonale faglige retningslinjer kan følges.
 • Overvåk virksomheten systematisk, og dokumenter behandlingsresultater kontinuerlig. Dette kan for eksempel ivaretas ved en samlet oversikt av resultatene for det enkelte helsepersonell eller ved å følge systematisk med på helsepersonellets resultater på en annen måte.

Å avdekke feil på tidligst mulig tidspunkt

 • Håndter signaler fra pasienter og ansatte om mulig svikt på tidligst mulig tidspunkt.
 • Ha fungerende avvikssystemer og avvikshåndtering.
 • Reager ved tegn på svikt i overvåkningen av behandlingsresultater.

Å følge opp etter at feil har skjedd

 • Sørg for at pasienter som blir utsatt for feilbehandling blir fulgt opp medisinsk.
 • Sørg for at pasient og/eller pårørende blir informert om mulig feilbehandling/betydelig skade og muligheter for erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Informasjonsplikten følger av helsepersonelloven § 10, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 til § 3-4.
 • Sørg for adekvat kartlegging, analyse og vurdering av uheldige hendelser/forhold på en slik måte at bakenforliggende og utløsende årsaker identifiseres, slik at nødvendige risikoreduserende tiltak kan iverksettes og følges opp.
 • Sørg for at risikoområder som avdekkes blir rapportert til virksomhetens ledelse som grunnlag for ledelsens gjennomgang.
 • Iverksett nødvendige tiltak overfor helsepersonellet og helsepersonellets yrkesutøvelse, inkludert eventuelle begrensninger i yrkesutøvelsen, både av hensyn til involvert helsepersonell og for pasientsikkerheten generelt.
 • Sørg for ivaretakelse av ulike meldeplikter/varslingsplikter til eksterne myndigheter, tilsyn, politi med mer.

Artikkel fra Tilsynsmelding

Autorisasjon er ingen garanti for kvalitet

Artikkel fra Tilsynsmelding 2019

Arbeidsgivar sitt ansvar dersom helsepersonell møter rusa på jobb

Artikkel fra Tilsynsmelding 2019

Få helsepersonell mistar autorisasjonen på grunn av psykisk liding

Artikkel fra Tilsynsmelding 2019

Virksomheter kan bli bedre på å redusere risikoen for at helsepersonell gjør feil (pdf)