Helsetilsynet

Helsepersonell har generelt høy kompetanse innen sitt fagområde og arbeider til dels svært selvstendig med pasientbehandlingen. I mange tilfeller har ikke ledelsen den samme fagspesifikke kompetansen som helsepersonellet. Ledelsen må uansett egen kompetanse sørge for å ha systemer som sikrer at svikt fanges opp og håndteres forsvarlig for å redusere risiko for skade på pasient. Korrekt håndtering av slike situasjoner kan være krevende fordi ledelsen må ivareta både de personalmessige/arbeidsrettslige og de pasientsikkerhetsmessige sidene av helsepersonellets fagutøvelse.

Selv om helsepersonellet ved ansettelse innehar alle de formelle kvalifikasjoner kan helsepersonellet mangle den nødvendige praktiske ferdighet eller trening i de oppgaver man blir satt til. Ansvaret for å vurdere helsepersonellets ferdigheter ligger både på den enkelte arbeidstaker og på virksomhetens ledelse.

Arbeidsgiver har ansvar for

 • å forebygge at feil skjer
 • å avdekke feil på tidligst mulig tidspunkt
 • å følge opp etter at feil har skjedd

Å forebygge at feil skjer

 • Utarbeid gode rutiner for å sikre at helsepersonellet får opplæring og har den nødvendige kompetansen som stillingen krever.
 • Sørg for jevnlig opplæring og legg til rette for at det enkelte helsepersonell kan oppdatere og utvikle sin kompetanse.
 • Dersom helsepersonellet vurderes til ikke å ha tilstrekkelig eller nødvendig kompetanse til å ivareta alle oppgavene innenfor stillingens ansvarsområde, må det settes konkrete faglige begrensninger. Et helsepersonell skal ikke settes til å utføre oppaver han/hun ikke mestrer. Formell bakgrunn, praktisk erfaring og evne til å se sine egne faglige begrensninger er sentralt i vurderingen.
 • Sørg for at helsepersonellet har kunnskap om kompetansen til samarbeidende helsepersonell.
 • Gjennomfør en systematisk kartlegging av resultater av helsepersonellets arbeidsoppgaver før og etter at det settes faglige begrensinger. Dette for å kontrollere at de begrensninger som blir satt praktiseres, fungerer som forutsatt og er tilstrekkelige.
 • Utarbeid rutiner, prosedyrer, sjekklister osv. som sikrer faglig forsvarlig behandling, pleie og omsorg.
 • Gjør en vurdering av hva som kan være risikofylte deler av pasientbehandlingen, og en vurdering av hvordan virksomheten skal sikre at pasientsikkerheten ivaretas på disse områdene.
 • Tilrettelegg virksomheten slik at nasjonale faglige retningslinjer kan følges.
 • Overvåk virksomheten systematisk, og dokumenter behandlingsresultater kontinuerlig. Dette kan for eksempel ivaretas ved en samlet oversikt av resultatene for det enkelte helsepersonell eller ved å følge systematisk med på helsepersonellets resultater på en annen måte.

Å avdekke feil på tidligst mulig tidspunkt

 • Håndter signaler fra pasienter og ansatte om mulig svikt på tidligst mulig tidspunkt.
 • Ha fungerende avvikssystemer og avvikshåndtering.
 • Reager ved tegn på svikt i overvåkningen av behandlingsresultater.

Å følge opp etter at feil har skjedd

 • Sørg for at pasienter som blir utsatt for feilbehandling blir fulgt opp medisinsk.
 • Sørg for at pasient og/eller pårørende blir informert om mulig feilbehandling/betydelig skade og muligheter for erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Informasjonsplikten følger av helsepersonelloven § 10, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 til § 3-4.
 • Sørg for adekvat kartlegging, analyse og vurdering av uheldige hendelser/forhold på en slik måte at bakenforliggende og utløsende årsaker identifiseres, slik at nødvendige risikoreduserende tiltak kan iverksettes og følges opp.
 • Sørg for at risikoområder som avdekkes blir rapportert til virksomhetens ledelse som grunnlag for ledelsens gjennomgang.
 • Iverksett nødvendige tiltak overfor helsepersonellet og helsepersonellets yrkesutøvelse, inkludert eventuelle begrensninger i yrkesutøvelsen, både av hensyn til involvert helsepersonell og for pasientsikkerheten generelt.
 • Sørg for ivaretakelse av ulike meldeplikter/varslingsplikter til eksterne myndigheter, tilsyn, politi med mer.

Artikkel fra Tilsynsmelding

Virksomheter kan bli bedre på å redusere risikoen for at helsepersonell gjør feil (pdf)