Hopp til hovedinnhold

Dette tilsynet var rettet inn mot den enheten i kommunen som behandlet søknader om avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Tilsynet ble gjennomført med skriftlig dokumentasjon innhentet fra kommunen som eneste informasjonskilde, et såkalt stikkprøvetilsyn. Tilsynet er en del av Statens helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med tjenester til eldre 2009–2012.

Undertemaene som ble undersøkt ved tilsynet var om:

  • utredning av sakene var forsvarlig
  • det ble gjort individuelle vurderinger i hver enkelte sak
  • det i vedtakene kom tydelig frem hva som var helt eller delvis innvilget eller avslått, om vedtakene var begrunnet og beskrev de faktiske forhold vedtaket bygget på, og at det ble opplyst om klageadgang

Funn som ofte gikk igjen ved dette tilsynet var:

  • pårørendes behov for avlastning ble ikke forsvarlig utredet
  • det ble ikke foretatt en tilfredsstillende individuell vurdering
  • vedtakene var mangelfulle og det var uklarheter om klageadgang

Lenker