Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Mer enn 500 tilsyn med mer enn 300 påviste lovbrudd

Tilsynsområder

Tilsynsresultatene fra 2011 likner dem fra 2010

Uttalte sviktområder i tilsyn gjennomført i 2011

Spredningstiltak og annen læring etter tilsyn

Mer enn 500 tilsyn med mer enn 300 påviste lovbrudd

I mars 2011 mottok departementet en samlerapport fra tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre. I følgebrevet til rapporten fra Statens helsetilsyn beskrev vi sentrale funn og utfordringer. Samlerapporten bygger på funn fra 342 tilsyn med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre. Også i 2011 ble det gjennomført slike tilsyn som del av vår 4-årige satsing på dette området. Antall tilsyn i 2011 var rundt regnet 220 1. Metoderepertoaret var det samme som i 2010. Andel tilsyn med lovbrudd utgjorde i likhet med 2010 ca to tredjedeler.

Tilsynsområder

Tilsynene omfattet samme områder som i 2010 (antall gjennomførte tilsyn 2010/2011):

 • identifisering, utredning og oppfølging av hjemmeboende eldre med demenssykdom (77/31)
 • legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling (136/62)
 • forebygging og behandling av underernæring (21/20)
 • rehabilitering i sykehjem (8/13)
 • behandling av søknader om avlastning for pårørende (71/70).

Det ble gjennomført 27 uanmeldte tilsyn i 2010 og 32 i 2011. Temaene har vært:

 • Samtykkekompetanse og bruk av tvang overfor demente pasienter
 • Ivaretakelse av retten til å bevege seg fritt med fokus på låste dører i sykehjem
 • Ernæring

Det ble i tillegg gjennomført 13 tilsyn med andre temaer, bl.a. med om brukermedvirkning er en del av kommunens systematiske styring og kontroll ved tildeling og iverksetting av tjenester innen hjemmesykepleie og hjemmetjenester.

Tilsynsresultatene fra 2011 likner dem fra 2010

Vår samlede vurdering av funnene i 2010, formidlet i brev til departementet i mars 2011, var samlet under disse overskriftene:

 • Ikke gode nok tjenester til hjemmeboende brukere med demenssykdom
 • Ikke trygg nok legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling
 • For lite fokus på ernæringsproblemer hos eldre
 • For lite tverrfaglighet i sykehjemmenes rehabilitering
 • Mangelfull saksbehandling ved søknader om avlastning
 • Uanmeldt tilsyn: Låste dører og begrenset bevegelsesfrihet for beboere i sykehjem
 • Tjenestene må styres – personellet må ikke overlates til seg selv
 • Regelverk og anbefalinger ikke godt nok kjent og etterlevd

For to av tilsynstemaene er antall tilsyn gjennomført i 2011 under halvparten av dem som ble gjennomført i 2010. På tre områder er antall tilsyn i 2011 høyere eller tilnærmet likt 2010. Det gjelder forebygging og behandling av underernæring, rehabilitering i sykehjem og behandling av søknader om avlastning. Nye eller annerledes funn i tilsyn med de tre sistnevnte temaene vil derfor i særlig grad kunne påvirke vår oppfatning av hvordan det står til på disse områdene.

Har tilsynene i 2011 endret bildet av tilstanden fra 2010? Heller enn å endre bildet er det snakk om en bekreftelse av resultatene fra 2010, men hvor enkelte sviktområder kan dominere mer eller mindre enn året før.

Uttalte sviktområder i tilsyn gjennomført i 2011 

 • Demensomsorg i kommunenes hjemmetjenester:

  Tilsynet avdekket en rekke uklare ansvarsforhold i arbeid med demensomsorg. Det gjaldt både innad i kommunenes hjemmetjeneste og oppgavefordelingen mellom fastlege og hjemmesykepleie. Informasjonsutvekslingen mellom personell var mangelfull. Den praksis som var etablert for å fange opp, utrede og følge opp demenslidelser var ikke kjent eller ble ikke fulgt av alle. Kort sagt var det lagt for lite vekt på systematisk arbeid i mange kommuner. Dette var også framtredende etter tilsyn i 2010.
 • Legemiddelhåndtering i kommunen:
  Funnene fra 2010 og 2011 er sammenfallende og gjelder i stor grad:
  • uklarheter knyttet til fremgangsmåter for legemiddelhåndtering; prosedyrer og rutiner mangler, er ikke er oppdatert etc.
  • mangelfull kompetanse eller mangelfull vurdering av kvalifikasjoner ved utdeling av legemidler

  • uklarheter knyttet til faglig rådgiver med legemiddelkompetanse: ikke utpekt, uklart hvem det er etc.

   Tilsyn med legemiddelhåndtering i 2011 ble i hovedsak utført ved at kommunene selv vurderte egen praksis mht. legemiddelhåndtering (sjølmeldingstilsyn).
 • Forebygging og behandling av underernæring i sykehjem og i hjemmetjenesten:

  Mangel på innarbeidet og kjent praksis for å kartlegge og vurdere ernæringssituasjonen hos nye brukere var et av hovedfunnene (også) i 2011. Det samme gjaldt funn knyttet mangelfull skriftlig nedtegning og liten vekt på opplæring og kompetanse innen ernæring. De nasjonale faglige retningslinjene fra 2008 var lite kjent.
 • Rehabilitering i sykehjem:

  Det samlede resultatet for disse tilsynene var nokså entydig: Det tverrfaglige samarbeidet var ikke godt nok. Det skyldtes i stor grad at det ikke var implementert gode nok rutiner for slikt samarbeid. Mange steder var det mangelfull dokumentasjon, noe som heller ikke støtter opp om tverrfaglig samarbeid. I sykehjem hvor rehabiliteringsbehov ble fanget opp og tiltak iverksatt, var evaluering av rehabiliteringstiltak et svakt punkt som gikk igjen. Kompetanse og opplæring var ikke tilstrekkelig prioritert.
 • Saksbehandling av søknader om avlastning:

  Også i 2011 ble det avdekket en rekke forhold som strider mot forsvarlig saksbehandling av søknader om avlastning. Ut fra tilsynsrapporter som foreligger var det variasjoner i sviktområder, men kravene til begrunnelse for vedtak var oppfylt i kun et mindre antall kommuner. En rekke vedtak inneholdt standardformuleringer med like begrunnelser som i liten grad reflekterte individuelle behov. Mange feil i lovhenvisninger og sammenblanding av kortidsopphold og avlastning kan bety at kjennskapen til regelverket ikke var god nok. Det ga seg utslag i saksbehandling som i mange tilfeller ikke oppfylte myndighetskrav.

For mer komplett oversikt over resultater fra tilsyn med tjenester til eldre i kommunen, viser vi til Rapport fra Helsetilsynet 5/2011"Samlerapport fra tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre". Både samlerapporten og tilsynsrapporter fra de enkelte tilsyn er tilgjengelige på www.helsetilsynet.no.

Spredningstiltak og annen læring etter tilsyn

Statens helsetilsyn har som en del av eldretilsynssatsingen disponert ekstra tilskuddsmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet for å styrke tilsynsarbeidet hos fylkesmennene. Flere fylkesmannsembeter har benyttet muligheten til å prøve ut ulike virkemidler og aktiviteter for å formidle funn fra tilsyn og fremme læring etter tilsyn – også spredningstiltak som retter seg mot kommuner og virksomheter som ikke har hatt tilsyn. Statens helsetilsyn mener tilskuddsmidlene har styrket slagkraften i eldretilsyns­satsingen betraktelig, og har tro på at formidlings- og spredningsarbeidet skal gi positive ringvirkninger. Den gode responsen fra mange kommuner tyder på at dette er meningsfylte og nyttige tiltak sett fra deres ståsted. Det er et godt utgangspunkt for å få til endring som svarer til de krav som myndighetene stiller.

Resultatene fra de omtalte tilsynene tilsier at det fortsatt er behov for ulike tiltak som kan sikre at tjenestene til skrøpelige eldre blir forsvarlige. Statens helsetilsyn forventer at departementet ser rekken av utfordringer og bidrar i dette viktige arbeidet.

Med hilsen

Lars E. Hanssen

Kjersti Engehaugen
seniorrådgiver

 

 

Kopi til:
Helsedirektoratet
Fylkesmennene
KS

Saksbehandler: Kjersti Engehaugen, tlf. 21 52 99 56

1 I noen kommuner ble samme tilsyn gjennomført i flere virksomheter. Noen embeter gjennomførte tilsyn med egenvalgte temaer. 220 er reelt antall tilsyn.