Hopp til hovedinnhold

Som en del av planleggingen av landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenestetilbudet til eldre i 2011, ble det gjort en risikovurdering for å identifisere de viktigste risikoområdene innen dette tilbudet. Resultatet ble, sammen med annet kunnskapsgrunnlag, lagt til grunn for valg av tema for tilsynet. Tilsynet er en del av Statens helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med tjenester til eldre 2009–2012.

Rapporten Identifisering av risikoområder innen spesialisthelsetjenestetilbudet til eldre. Internserien 15/2010  beskriver metoden som ble brukt og hvilke risikoområder som ble ansett som de viktigste risikoområdene.

Følgende tema ble valgt for tilsyn med spesialisthelsetjenester til eldre:

  • behandling av eldre pasienter med hjerneslag
  • behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd

Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd

Brudd hos eldre er et stort medisinsk problem i Norge. Årlig er det ca. 9000 hoftebrudd. Slike brudd har alvorlige konsekvenser i form av smerter og ubehag, men også tapt funksjon, redusert livslengde, økt hjelpebehov og økt behov for institusjonsomsorg. Behandlingen er operativ, enten i form av nagling eller proteseoperasjon. Tilsynet ble gjennomført som et stikkprøvetilsyn, med pasientjournaler som eneste faktakilde.

Undertemaene som ble undersøkt ved tilsynet var:

  • ventetid fra innleggelse til operasjon
  • legemiddelbruk
  • delir (delirium)
  • ernæringsstatus

Oppsummering av funn fra dette landsomfattende tilsynet er ikke ferdigstilt. Men rapportene fra de enkelte tilsynene foreligger.

Lenker