Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

forsidebilde rapport 3 2013

“Ikke bare ett helseproblem………” Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011–2012 med spesialisthelsetjenesten: behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd

Rapport fra Helsetilsynet 7/2013
PDF

2011 Spesialisthelsetjenester eldre - hjerneslag og hoftebrudd

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

Veileder stikkprøvetilsyn: Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd 2011

Internserien 18/2010
PDF

Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd

Artikkel fra Tilsynsmelding 2012
PDF

Behandling av skrøpelige eldre pasientar med hoftebrot

Artikkel fra Tilsynsmelding 2011
PDF

Brudd hos eldre er et stort helseproblem. Slike brudd har alvorlige konsekvenser i form av smerter og ubehag, men kan også gi tapt funksjon, redusert livslengde, økt hjelpebehov og økt behov for institusjonsomsorg.

I landsomfattende tilsyn i 2011–2012 gjennomgikk Helsetilsynet i fylket / Fylkesmannen journaler til skrøpelige eldre pasienter som hadde vært behandlet for hoftebrudd. Mange av tilsynene avdekket mangler i journaler knyttet til pasientenes legemiddelbruk, ernæringssituasjon og behandling av delir (akutt forvirringstilstand).

Der Helsetilsynet i fylket / Fylkesmannen fant mangelfull journalføring, ble helseforetakene bedt om å undersøke i egen virksomhet om brudd på journalforskriften var uttrykk for at de også hadde en praksis i strid med loven. Etter virksomhetenes oppfølging ser vi at det var stort sammenfall mellom manglende journalføring og mangelfull praksis, og nærmest alle foretakene så behov for å gjøre endringer for å kunne ha en bredere tilnærming til denne pasientgruppen.

Det er naturlig å stille spørsmål om dette også kan gjelde andre geriatriske pasientgrupper. Statens helsetilsyn forventer at helseforetakene selv undersøker dette, og eventuelt iverksetter tiltak som sikrer bred nok tilnærming til all behandling av disse pasientene. Problematikk knyttet til legemiddelbruk, delir og ernæringsstatus gjelder ikke bare hoftebruddspasienter, men alle skrøpelige eldre pasienter.