Hopp til hovedinnhold

Sjølmeldingstilsyn

Lenker

Systemrevisjon i kommunens hjemmesykepleie

Lenker

Tilsyn med fastleger

Lenker

I denne satsingen ble det gjennomført tre ulike aktiviteter knyttet til legemiddelhåndtering og -behandling. Hvordan kommunen ivaretok deler av legemiddelhåndteringen ble undersøkt ved hjelp av to ulike metoder. Det ble gjort ved en systemrevisjon og ved et opplegg hvor kommunen vurderte sin egen praksis ut fra et spørreskjema, et såkalt sjølmeldingstilsyn. Videre ble det også innenfor dette temaet gjennomført tilsyn med fastleger. Tilsynet er en del av Statens helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med tjenester til eldre 2009–2012.

Sjølmeldingstilsyn

Ved dette tilsynet skulle kommunene selv undersøke om deres egen praksis for legemiddelhåndtering oppfylte sentrale krav i regelverket. Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen fikk tilsendt et spørreskjema som var bygd opp av utsagn med forhåndsdefinerte svaralternativer.  Spørreskjema var tilpasset til bruk både i sykehjem og i hjemmetjenesten, og det skulle besvares med utgangspunkt i virksomhetens praksis på det aktuelle tidspunktet. Sammen med spørreskjemaet fulgte også fasiten, dvs. hvilke svaralternativer som var i samsvar med krav i regelverket. Virksomheten skulle bedømme egne svar ved å holde dem opp mot fasiten. Dersom kommunen ikke oppfylte kravene skulle de utarbeide en plan for å rette opp forholdet. Utfylt spørreskjema og eventuelt plan for retting skulle sendes Helsetilsynet i fylket. 

Ved sjølmeldingstilsynet gikk følgende funn igjen:

 • Prosedyrene for legemiddelhåndtering var ikke oppdatert og stemte derved ikke med gjeldende forskrift som trådte i kraft i 2008.
 • Faglig rådgiver var ikke utpekt der virksomhetslederen selv ikke hadde til strekkelig legemiddelkompetanse.
 • Meldinger om feil og nesten-feil ble ikke alltid fulgt opp og benyttet i forbedringsarbeidet.
 • Vurdering av risikoområder innen legemiddelhåndteringen var ikke foretatt.
 • Legemidler ble delt ut av ufaglært personell som manglet nødvendig opplæring.
 • Rutinene for utdeling av legemidler sikret ikke godt nok at helsepersonellet dokumenterte at pasienten hadde tatt legemidlene.

Lenker

Systemrevisjon i kommunens hjemmesykepleie

Målgruppen ved systemrevisjonen i kommunene var hjemmeboende eldre med behov for hjelp av hjemmesykepleien til legemiddelhåndtering. Kommunens ansvar for legemiddelhåndteringen går i korthet ut på å sørge for at ”rett pasient får rett legemiddel i rett dose til rett tid og på rett måte”.

Undertema som ble undersøkt var kommunens tiltak for å sikre:

 • at det forelå oppdatert oversikt over tjenestemottakernes legemiddelbruk
 • istandgjøring og utdeling av legemidler
 • oppfølging av tjenestemottakerne
 • samarbeid med fastlegene

Funn som ofte gikk igjen ved dette tilsynet:

 • uklarheter om lederansvaret og utpeking av faglig rådgiver
 • ikke god nok opplæring av personalet
 • mangel på prosedyrer og journalføring for å sikre god praksis
 • ledelsen hadde mangelfull kontroll med og oppfølging av risikoområder innen temaet
 • samarbeidet med fastleger er i liten grad dokumentert

Lenker:

 Tilsyn med fastleger

Generelle krav til fastleger er at de skal yte forsvarlig og omsorgsfull hjelp, ha orden i egen praksis og plikt til samarbeid med annet helsepersonell ved behov. Legemiddelbehandling faller inn under dette ansvaret. Tilsynet ble gjennomført med en metode som er tilpasset tilsyn med fastleger.

Undertemaer som ble undersøkt var:

 • om fastlegen hadde en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over den enkelte pasients legemidler
 • om fastlegen hadde ordninger for systematisk oppfølging av legemiddelbehandlingen, inkludert om det var gitt nødvendig informasjon til pasienten
 • samarbeid med hjemmesykepleien og apotek

Det ble gjennomført tilsyn hos en ytterst liten andel av landets fastleger, hos bare tre ble det funnet at aktuelle lovkrav ikke var oppfylt. Det dreide seg om mangelfulle journalopplysninger om dosering og videre kontroller av behandling med warfarin (Marevan) og at pasientens legemidler ikke fantes i en lett tilgjengelig oversikt i journalen.

Lenker