Hopp til hovedinnhold

Dette tilsynet var rettet inn mot tjenester på sykehjem i kommunene. Målgruppen var eldre med opphold på sykehjem, uavhengig av formålet med oppholdet og om det var korttids- eller langtidsopphold. Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjon, og er en del av Statens helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med tjenester til eldre 2009–2012.

Undertema som ble undersøkt var kommunens tiltak for å sikre:

  • at behovet for rehabilitering ble utredet
  • at det ble laget målsetting og plan for rehabiliteringen
  • at rehabiliteringstiltak ble gjennomført og evaluert 
  • utskrivning / avslutning av rehabilitering

Funn som ofte gikk igjen ved dette tilsynet var:

  • prosedyre eller etablert praksis som sikret rehabiliteringstilbudet manglet
  • tverrfaglig samarbeid fungerte ikke bra nok, særlig var det ikke godt nok tilrettelagt for medvirkning fra lege og fysioterapeut
  • mangelfull og lite systematisk nedtegnelse av nødvendige og relevante opplysninger i pasientjournaler
  • observasjoner tydet på at ikke alle kommunene hadde tilstrekkelig med kompetanse og ressurser til å sikre faglig forsvarlig rehabilitering

Lenker