Hopp til hovedinnhold

Vanligvis blir virksomhetene varslet i god tid før tilsyn. Tilsynsmyndigheten kan imidlertid uten å varsle, eller på kort tids varsel, reise ut og undersøke en avgrenset problemstilling på et gitt tidspunkt; det vil si gjennomføre et uanmeldt tilsyn.

I tilknytning til Statens helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med tjenester til eldre 2009–2012 valgte noen fylkesmannsembeter å gjennomføre uanmeldte tilsyn. Veileder for tilsynsmetodikken ble utarbeidet av Statens helsetilsyn, mens fylkesmannsembetene selv valgte tema for tilsynet.

Noen eksempler på tema fylkesmannsembetene valgte for uanmeldte tilsyn:

  • pasientrettighetsloven kapittel 4A om retten til å holde personer uten samtykkekompetanse tilbake i institusjon
  • legemiddelhåndtering i sykehjem og hjemmesykepleie
  • om tjenestemottakere får dekket sine grunnleggende behov
  • identifisere og følge opp brukere med ernæringsproblemer

Lenker: