Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen i Agder har gjennomført tilsyn med Tvedestrand kommune og besøkte i den forbindelse kommunen 28.08.2019 og 06.09.2019. Vi undersøkte om kommunen sørger for at kommunens folkehelsearbeid blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barnas arbeidsmiljø blir ivaretatt etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen har ikke avdekket lovbrudd.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Det landsomfattende tilsynet med folkehelseloven i 2019 er rettet mot kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet har som formål å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarn og elevers helse og trivsel og forebygger sykdom og skade.

Barnehagers og skolers inne- og utemiljø er av stor betydning for helse, trivsel og prestasjoner blant barn og unge. Mange barnehager og skoler har for eksempel et dårlig inneklima. Problemene har vist seg ofte å være knyttet til sviktende forvaltning, drift og vedlikehold. Varierende og mangelfull tilsynspraksis kan også medvirke til at barnehager og skoler over tid utvikler dårlig inneklima og andre miljømessige problemer etter at godkjenning ble gitt. Kartlegginger fra statlig hold av kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler har påvist store forskjeller kommunene imellom når det gjelder omfang av tilsyn og oppfølging av tilsyn der det er blitt påvist brudd på regelverket.

Fylkesmannen har ført tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for:

 • klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse
 • oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager
 • at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at det føres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen
 • at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om det er klart hvem som er delegert tilsynsmyndighet og tilhørende oppgaver og at de som skal ivareta tilsynsoppgaven (videre omtalt som tilsynsorganet) er tilstrekkelig uavhengig av virksomhetene det skal føres tilsyn med. Dette er særlig aktuelt ved tilsyn med kommunale barnehager og skoler. Fylkesmannens tilsyn har også omfattet om kommunen har sørget for at tilsynsorganet har nødvendig kompetanse om miljørettet helsevern, tilsynsmetodikk og saksbehandling. Det er også undersøkt om kommunen har dokumentert hvordan de ovennevnte forholdene blir ivaretatt.

Kommunens tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at barnehager og skoler ikke drives uten godkjenning. Å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres godkjenningsstatus er blant annet nødvendig når tilsynsorganet skal prioritere hvilke barnehager og skoler det skal føres tilsyn med. Fylkesmannen har derfor undersøkt og vurdert om kommunen har sørger for å ha nødvendig oversikt over disse forholdene og at dette er dokumentert.

Kommunen tilsynsoppgaver omfatter både å følge opp risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole og å føre regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen. Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen sørger for at tilsynsorganet får tilstrekkelig informasjon om risikoforhold ved miljøet i skoler og barnehager og at tilsynsaktivitetene baseres på risikovurderinger. Dette er nødvendig både i forbindelse med oppfølging av forhold med mulig helserisiko i miljøet i enkeltbarnehager og –skoler og i forbindelse med den regelmessige tilsynsvirksomheten. Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen sørger for å følge med på at tilsynsoppgavene gjennomføres som forutsatt og at det er dokumentert hvordan tilsynsoppgavene planlegges og gjennomføres.

For at tilsyn som virkemiddel skal fungere etter sin hensikt, må tilsyn der det er påvist lovbrudd følges opp slik at tilsynet kan avsluttes. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sørger for at oppfølgingen av tilsyn foregår på en systematisk måte og at det er dokumentert hvordan dette arbeidet skal gjøres.

Informasjon om tilsynet
På miljørettet helsevernområdet er fylkesmannens tilsyn begrenset til å føre tilsyn med om kommunene oppfyller sine plikter som tilsynsmyndighet. Fylkesmannen fører altså «tilsyn med kommunens tilsyn». Fylkesmannen omfatter derfor ikke om kommunen som eier sørger for å oppfylle kravene til miljørettet helsevern i sine barnehager og skoler.

Fylkesmannens tilsyn omfatter kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i private og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler innenfor kommunens geografiske område, og som omfattes av virkeområdet forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for (definert i § 2).

Fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres som systemrevisjon. Det innebærer at fylkesmannen fører tilsyn med hvordan kommunen styrer og leder arbeidet med tilsyn og ved dette sørger for at tilsynsvirksomheten oppfyller de aktuelle lovkravene.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Rettslig grunnlag for fylkesmannens tilsyn
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid etter lov 24. juni 2011 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), jf. folkehelseloven § 31. Fylkesmannens lovlighetskontroll med miljørettet helsevern (MHV) gjelder folkehelseloven §§ 8 og 9 og § 30 om internkontroll. Fylkesmannens tilsyn er avgrenset til lovlighetskontroll, jf. kommuneloven kapittel 10 A.

Rettslig grunnlag for kommunens tilsyn
Ifølge kapittel 3 Miljørettet helsevern i folkehelseloven skal kommunen ha sin oppmerksomhet rettet mot hele befolkningen, uavhengig av sektor. Kommunen har virkemidler både overfor privat og offentlig virksomhet og eiendom, og har blant annet som oppgave å føre tilsyn med faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunens tilsynsansvar med miljørettet helsevern fremgår av folkehelseloven § 9.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. oppstiller en rekke krav til blant annet internkontroll, uteområder, inneklima, renhold, vedlikehold, smittevern, måltider mv., som er rettet mot eier/leder av virksomheten. Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler overholdes, noe som er presisert i forskriftens § 25.

Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn
I det følgende gir vi en oversikt kravene i lov og forskrift som gjelder på områdene som skal undersøkes i tilsynet.

Kommunens plikt til internkontroll
Kommunen har en plikt til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i folkehelseloven eller i medhold av folkehelseloven overholdes, jf. folkehelseloven § 30. Det er ikke gitt en egen forskrift som utdyper kravene til internkontroll. Kommunens plikt til internkontroll med tilsynsoppgaven bygger på det alminnelige systemet for internkontroll i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr. 2.

Kommunen har en særskilt plikt til å dokumentere tilsyn med miljørettet helsevern
Folkehelseloven § 30 annet ledd bestemmer at kommunenes tilsyn etter § 9 skal dokumenteres særskilt. Det er presisert i folkehelseloven § 30 annet ledd at uavhengighet og likebehandling i tilsynet skal dokumenteres, men det forsterkede dokumentasjonskravet gjelder generelt for tilsynsoppgaven etter § 9.

Klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet
Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen må ha klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Kommunen kan delegere oppgaver og myndighet innen miljørettet helsevern innad i kommunen eller til en vertskommune etter de alminnelige reglene om delegering i kommuneloven eller et interkommunalt selskap (IKS), jf. folkehelseloven § 9 første ledd annet punktum.

Krav om et uavhengig tilsyn
Kommunene må organisere seg slik at de personene eller enhetene som ivaretar tilsyn med MHV, er tilstrekkelig uavhengige av underliggende virksomhet som det skal føres tilsyn med. Kommunen må dokumentere tilsynsorganets uavhengighet, jf. folkehelseloven § 30 annet ledd.

Krav til kompetanse
Kommunens plikt til å føre tilsyn med MHV etter folkehelseloven § 9, forutsetter at kommunen har nødvendig kompetanse til å utføre tilsynsoppgaven forsvarlig, jf. også kravet til internkontroll i lovens § 30. Kommunen må dokumentere at de som har ansvar for å føre tilsyn med MHV har nødvendige forutsetninger, herunder kompetanse.

Krav om oversikt over godkjenningsstatus
Det inngår i kommunens tilsynsansvar i folkehelseloven § 9 å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler i kommunen. Å ha en oppdatert oversikt over godkjenningsstatus for barnehager og skoler er også å anse som en del av det løpende arbeidet med oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, som kommunen skal foreta etter § 4 i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Risikobasert tilsyn
Kommunens tilsyn etter § 9 i folkehelseloven skal vært basert på risikovurderinger. Kommunen må følge opp forhold som kan tilsi at miljøet i barnehager og skoler er uforsvarlig og ut fra en risikovurdering føre regelmessig tilsyn med skoler og barnehager i kommunen. Forskrift om MHV § 4 annet ledd annet punktum presiserer at kommunen skal prioritere tilsynsvirksomhet etter en vurdering av helserisiko. Kommunens risikovurderinger bør blant annet bygge på kunnskap om folkehelseutfordringer som kommunen skal ha etter § 5 i folkehelseloven.

Opplysnings- og informasjonsplikten
Kommunen må som en del av kravet til internkontroll følge med på at kommunens barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten i forskrift om MHV i barnehager og skoler § 5 og sørge for at det interne/eksterne tilsynsorganet mottar opplysningene.

Valg av tilsynsmetode
Kommunens tilsynsmetoder ved tilsyn med MHV må gi tilstrekkelig faktagrunnlag til å kunne konkludere og må sikre forsvarlig saksbehandling. Når kommunen kan komme til å konkludere med pålegg, må utredningsplikten i forvaltningsloven § 17 overholdes.

Oppfølging og avslutning av tilsyn
Når kommunen har ført tilsyn med en barnehage eller skole, uavhengig av utfall, skal tilsynet alltid avsluttes, jf. også forvaltningsloven § 11 a. Kravet til interkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen systematisk må følge opp det enkelte tilsyn og alle tilsyn som ikke er avsluttet, herunder ha oversikt over frister, rutiner for purring og ha en plan for videre oppfølging.

Krav til saksbehandlingen
Kommunen er bundet av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og forvaltningsrettslige prinsipper i sin utøvelse av tilsyn. Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen gjennom sin organisering og styring må sikre at kravene til saksbehandlingen i forvaltningsloven overholdes.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for tjenestemottakerne blir overholdt.

Tvedestrand kommune har delt kommuneoverlege med Risør kommune i 100 % stilling. Kommunen har i løpet av året utarbeidet nye rutiner for tilsynsvirksomheten. Ikke alle rutinebeskrivelser er på plass men kommunen har et ønske om videre forbedring av planen.

Fylkesmannen har notert seg følgende fakta:

 • Det er i praksis tydelig hvem som har myndighet og ansvar for tilsynsoppgaver.
 • Den skriftlige delegasjonen er ikke helt tydelig.
 • Det er utarbeidet en «Plan for miljørettet helsevern i barnehager og skoler». Dette er et overordnet dokument for kvalitets- og internkontroll for miljørettet helsevern som utdyper oppgavene og rutiner.
 • Tilsynsorganet er uavhengig fra virksomhetene det føres tilsyn med.
 • Tilsynsorganet har god faglig kompetanse og forvaltningsmessig kompetanse.
 • Kommunen har god nok kapasitet/ressurs innen miljørettet helsevern.
 • Det etableres en praksis og dokumenterte ordninger for å følge med på utøvelsen av tilsynsoppgaven.
 • Tilsynsorganet har oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres godkjenningsstatus.
 • Oversikten holdes kontinuerlig oppdatert og ligger til grunn for utarbeidelse av tilsynsplaner.
 • Det er dokumentert hvem som har ansvar for å oppdatere oversikten eller utarbeide risikobasert tilsynsplan.
 • Det er delvis dokumentert hvordan kommunen følger med på hvordan arbeidet gjennomføres som Det finnes punkt om dette i årsrapporteringen for kommunen, og det skal settes opp i årshjul og skal inn i møteplaner.
 • Det er opprettet et årlig møtepunkt mellom skolenes rektorer og barnehagenes styrere.
 • Det planlegges andre årlige møter mellom kommuneledelse.
 • Avviksmeldingssystemet har ikke automatisk varsling til Det er ikke laget rutiner for innhenting av fortløpende informasjon fra private eller fylkeskommunale virksomheter.
 • Klagemuligheten til kommuneoverlegen er lite kjent.
 • Det er utarbeidet en tilsynsplan, men den er ikke tilgjengelig for dem det angår og heller ikke internt i kommunen slik at ledelsen kan følge med på oppgaven/myndighetsrollen.
 • Det fylles ut notater i tilsynsplanen og det er foretatt en generell risikovurdering.
 • Vurdering av den enkelte virksomhet er ikke like godt dokumentert.
 • Kommunens ledelse holder seg ikke oppdatert på hvordan det interne tilsynsorganet planlegger, gjennomfører og har oversikt over sine tilsynsoppgaver.
 • Det er ikke utarbeidet rutiner for oppfølgning av Tilsynene følges opp med frister av tilsynsorganet.
 • Det foreligger en samlet oversikt over ikke-avsluttede tilsyn.
 • Kommunens ledelse følger med på tilsynsorganets arbeid med oppfølgingen av tilsyn.
 • Styringen av oppfølging av tilsyn er dokumentert gjennom en oppdatert tilsynsplan, men det foreligger ikke dokumentasjon på hvordan denne styringen skal foregå.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Etter lov om folkehelsearbeid tredde i kraft 1.januar 2012 har kommunen fått et forsterket dokumentasjonskrav til internkontroll jf. §30. Dette særskilte dokumentasjonskravet gjelder spesielt for kommunens tilsynsmyndighetsroll etter § 9 i folkehelseloven.

Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen må ha klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Det fremgår av gjeldende delegasjonsreglement vedtatt av Tvedestrand bystyret 24.05.2015, sist revidert 06.02.2018 at rådmann er delegert avgjørelsesmyndighet etter kommuneloven og har fullmakt til å delegere vedtak etter særlovgivningen. Videre fremkommer det av notat at kommuneoverlege har blitt delegert

myndighet til å godkjenne skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 6. Kommuneoverlegens myndighet fremkommer også i stillingsinstruks. Kommunen har også en klar forståelse for hvem som er tilsynsmyndighet og dens ansvarsområde og tilhørende oppgaver. Dette er godt dokumentert i «Plan for miljørettet helsevern». Selve delegasjonen som skal skje skriftlig i henhold til overordnet delegasjon bør justeres slik at den også gjelder tilsynsmyndighetsrollen og ikke bare godkjenningsmyndigheten. Fylkesmannen vil også anbefale å gi en noe mer utfyllende vurdering av kommuneoverlegens uavhengighet blant annet ved å sikre at rutinebeskrivelser av oppfølgning av tilsyn fremkommer i planen for miljørettet helsevern. Dette vil synligjøre likebehandling og uhildethet i tilsynene. Tilsynsorganets uavhengighet sikres også gjennom at kommuneoverlege ikke er organisert i samme sektor som virksomhetene det føres tilsyn med, og at ikke skoleeier og barnehageeier har en rolle i tilsynene.

Kommunen må dokumentere at de som har ansvar for å føre tilsyn med MHV etter § 9 i folkehelseloven har nødvendige forutsetninger, herunder kompetanse for å utføre tilsynsoppgaven forsvarlig. Dokumenter fra tilsynsvirksomheten viser en god forståelse for forvaltningsoppgavene som følger av tilsynsvirksomheten, og planen for miljørettet helsevern dokumenterer også kompetansen slik kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer. Vi vil allikevel bemerke at formalisering av oppfølgning av tilsyn kan gjøres noe bedre.

Fylkesmannen vurderer videre at kommunens ledelse følger godt med på at tilsynsoppgavene blir ivaretatt gjennom jevnlig dialog med kommuneoverlegen. Kommunen har utarbeidet et årshjul hvor det skal legges inn hvordan ledelsen skal følge med på utøvelsen av kommunens tilsynsoppgaver.

Det er også dokumentert i årsberetningen for kommunen hvilke tilsyn som er gjennomført.

For at kommunen skal ha en god internkontroll og føre tilsyn med skoler og barnehager er det en forutsetning å ha en oversikt over virksomhetene kommunen skal føre tilsyn med. Tilsynsorganet i Tvedestrand har utarbeidet en oversikt over skolene og barnehagene som viser når de ble godkjente og når sist tilsyn ble foretatt. Det kommer frem av plan for miljørettet helsevern at det er kommuneoverlegen som har ansvaret for å utarbeide den og holde den oppdatert.

Kommunens tilsyn etter § 9 i folkehelseloven skal vært basert på risikovurderinger med bakgrunn i opplysninger fra virksomhetene, kjennskap til virksomhetene ut ifra tidligere tilsyn og godkjenningsstatus mm. Denne informasjonen og vurderingene av risiko er en forutsetning for å lage en risikobasert tilsynsplan og anses som en del av kommunens krav til internkontroll. Fylkesmannen vurderer at Tvedestrand kommune ivaretar dette på en god måte. Det er i henhold til oppsatt plan for miljørettet helsevern satt opp faste møtepunkt mellom virksomhetene og tilsynsorganet. Rutiner for avviksmeldinger er per i dag ikke helt tydelige og kommunen bør sikre disse slik at meldinger som angår miljørettet helsevern kommer til kommuneoverlegen. Det bør også utarbeides rutiner for hvordan tilsynsmyndigheten skal for opplysninger fra private virksomheter. og man ser på en løsning for å få dette til. I praksis blir saker formidlet fordi tilsynsorganet er lett tilgjengelig. Tilsynsorganet i Tvedestrand kommune har utarbeidet en risikobasert tilsynsplan basert på den informasjonen som nå innhentes gjennom pågående tilsyn.

Dokumentet vil bli tilgjengelig for dem som trenger det og kan ved behov legges fram for kommunens ledelse.

Kravet til interkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen systematisk må følge opp det enkelte tilsyn og alle tilsyn som ikke er avsluttet, herunder ha oversikt over frister, rutiner for purring og ha en plan for videre oppfølging. I planen for miljørettet helsevern i barnehager og skoler foreligger det i notater i tilsynsplanen som en oversikt over ikke avsluttede tilsyn og det blir i tilsynsrapporter gitt tidsfrister for retting av avvik med hvordan dette fungerer. Planen ligger ikke tilgjengelig for dem det angår, men ass. rådmann er med på arbeidet med planlegging og oppfølging av tilsynene og vi vurderer det at det da blir godt ivaretatt.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

Kommunen har tilstrekkelig internkontroll for å sikre at fastsatte krav i folkehelseloven blir ivaretatt og har dokumentert særskilt hvordan tilsynsvirksomheten etter § 9 i folkehelseloven skal ivaretas.

 • Det er dokumentert en klar oppgave – og ansvarsfordeling, uavhengighet i tilsyn og nødvendig kompetanse.
 • Kommunen har oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager.
 • Risikoforhold i miljøet i den enkelte skole og barnehage følges opp og det gjennomføres regelmessige tilsyn.
 • Tilsyn følges systematisk opp der det er avdekket lovbrudd.

Med hilsen

Kristin Hagen Aarsland (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Marie Christine Frederique Calisch
seniorrådgiver
Helse- og sosialavdelingen

 

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Statens helsetilsyn Postboks 231 Skøyen 0213 OSLO

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 16.04.2019.

Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Tvedestrand kommune 28. 08.2019, og innledet med et kort informasjonsmøte. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 06.09.2019.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • Plan for miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 • Årsberetning 2018 Tvedestrand kommune
 • Årshjul i Tvedestrand kommune for 2019
 • Møteplan Tvedestrand kommune 2019
 • Organisasjonskart
 • Avtale om interkommunalt samarbeid innen samfunnsmedisin kommuneoverlegestilling mellom Risør og Tvedestrand kommune
 • Stillingsbeskrivelse kommuneoverlege
 • Delegasjonsreglement 2016-2019
 • Notat: Delegsjon til kommuneoverlege – Godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler – Uavhengighetsvurdering, datert 29.07.2019
 • Utskrift avviksmeldingssystem
 • Varselbrev om tilsyn Tvedestrand barneskole, datert 11.12.2018
 • Tilsynsrapport Tvedestrand barneskole, datert 117.2.2018
 • Kontrollskjema Forskrift om miljørettet helsevern – Tvedestarnd barneskole
 • Endelig tilsynsrapport Tvedestrand barneskole, datert 27.08.2019
 • Kontrollskjema Forskrift om miljørettet helsevern – Blåbærskogen barnehage
 • Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern – Blåbærskogen barnehage
 • Sjekkliste barnas arbeidsmiljø etter opplæringsloven kap 9a
 • Lokale retningslinjer på systemnivå for arbeid med elevenes skolemiljø
 • Kopi fra Moava 1310, internkontroll, vernerunde årshjul

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

 • seniorrådgiver, Marie Christine F. Calisch, Fylkesmannen i Agder, revisjonsleder
 • seniorrådgiver, Elin Kristensen, Fylkesmannen i Agder, revisor

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2019 Folkehelseloven. Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Søk etter tilsynsrapporter

Søk