Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Bufetat region nord, Solbakken barne- og familiesenter og besøkte i den forbindelse senteret den 03.11.2023. Tilsynet startet med uanmeldt befaring denne dagen. Vi undersøkte om virksomheten sørger for at senteret er fysisk og materielt utstyrt, og ivaretar behovet for skole- og barnehagetilbud på en slik måte at tjenestene senteret gir er av god kvalitet og i samsvar med aktuelle lovkrav slik at familiene får trygge og gode tjenester.

Utkast til rapport ble sendt ut 16.1.23, med frist for merknader. Statsforvalteren har ikke mottatt tilbakemeldinger på utkast til rapport.

Tilsynet ble gjennomført som del av årets planlagte tilsyn initiert av Statsforvalteren.

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet er nå avsluttet.

Solbakken barne- og familiesenter har imidlertid et forbedringspotensial når det gjelder å ivareta behovet for skole- og barnehagetilbud for barn som bor på senteret.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Vi har undersøkt om senteret er fysisk og materielt utstyrt for å kunne ivareta sine oppgaver og familienes behov. Vi har undersøkt om senteret sikrer familiene en forsvarlig materiell standard, herunder:

 • at det tilbys boenheter som er utformet slik at foreldre og barns rett til familie- og privatliv ivaretas
 • senteret sørger for at sammensetningen av beboergruppen ivaretar hensynet til alle barn og foreldre
 • senteret sikrer ivaretakelse av barns muligheter for lek og fysisk utfoldelse, både ute og inne
 • senteret tilrettelegger for og informerer familiene om fritidstilbud og aktiviteter i nærområdet, samt skole- og barnehagetilbud
 • senteret sikrer forsvarlig renhold og vedlikehold
 • det foreligger nødvendige rutiner for gjennomgang av den materielle standarden i senteret

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Statsforvalteren er gitt myndighet til å føre tilsyn med senter for foreldre og barn, etter barnevernsloven § 17-3 andre ledd. Tilsynsansvaret er nærmere regulert i forskrift om senter for foreldre og barn kapittel 5. Det står i forskriftens § 19 at Statsforvalteren skal føre tilsyn med senter for foreldre og barn så ofte som forholdene tilsier det, og annethvert år.

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Det følger av barnevernsloven § 1-7 at tjenester og tiltak som barnevernet yter skal være forsvarlige. Dette gjelder også senter for foreldre og barn. Kravet til forsvarlighet kommer også til uttrykk i forskriftens § 1. Her står det at forskriften skal bidra til at senter for foreldre og barn ivaretar sine oppgaver overfor familiene slik at familiene får et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud, uansett hvilket senter de har opphold ved.

Det stilles krav til sentrenes fysiske utforming og materielle utstyr, jf. forskriften § 8. Senteret må oppfylle de kravene som følger av barnevernsloven § 10-21, og ellers være fysisk utformet og materielt utstyrt på en slik måte at det kan ivareta sine oppgaver overfor sin målgruppe og i samsvar med senterets målsetting. Senteret må være slik utformet at forelder og barns rett til familie og privatliv respekteres. Dette betyr at familiene må tilbys egne boenheter og egne bad. Sentrene må være utformet slik at familier kan ta imot besøk på en god måte uten at dette går utover de øvrige beboerne.

Senteret skal ha egnede inne og uteområder og lokaler godt tilrettelagt for leke- og fritidsmuligheter. Senteret må kunne ivareta behovet for skole- og barnehagetilbud og offentlig kommunikasjon.

Senteret bør derfor ligge gunstig til både når det gjelder skole/ barnehage og offentlig transport. Senteret må også ha tilfredsstillende vedlikehold og hygienisk standard.

Videre følger det av forskriftens § 12 at senteret skal utøve internkontroll for å sikre at den utfører sine oppgaver etter barnevernsloven og forskrifter til loven. Internkontrollen skal tilpasses senterets størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og ha det omfang som er nødvendig for å oppfylle krav i barnevernsloven og forskrift. Det nærmere innholdet i internkontrollen følger av forskriften § 12 andre ledd bokstav a-h. Senteret skal blant annet beskrive hvordan senteret er organisert, hovedoppgaver og mål og sørge for oversikt over områder i senteret hvor det er fare for svikt eller mangler på oppfyllelse av myndighetskrav. Videre skal senteret utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen, samt foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen.

Internkontrollen må kunne dokumenteres utfra hva som er nødvendig, og dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for tjenestemottakerne blir overholdt.

Solbakken barne- og familiesenter er et statlig foreldre-barn senter som drives av Bufetat, region nord. Senteret har en senterplan som ble oppdatert sist i mars 2023.

Senteret ligger sentralt på Sør-Tromsøya i Tromsø. Området rundt senteret er et etablert strøk med eneboliger og mindre boligblokker. Det er kort vei fra senteret til barneskole, lekeplasser, fotballbaner, friområder, opparbeidet badeplass og park. Det er turstier og gangveier i området, disse fører til matbutikker og friluftsområder. Det tar ca. 20 minutter å gå inn til Tromsø sentrum. Det er også god og lett tilgjengelig bussforbindelse.

Senteret har 13,5 stillingshjemler inklusiv leder, avdelingsleder og 50 % merkantil stilling.

Kvalitet og godkjenning gjennomførte årlig oppfølging med rapportdato 21.4.2023. Senteret ble nedjustert til 4 familier i 2023 av Region nord. Dette omfatter også hjemmebasert utredning/tiltak.

Målgruppen for senteret er familier med barn i alderen 0-6 år, hvor det foreligger stor usikkerhet når det gjelder barnets omsorgssituasjon og hvor det er behov for å avklare omsorgssituasjonen for minst et barn i denne aldersgruppen. Aldersgruppen 0-3 år har prioritet. Bekymringen vil blant annet kunne være knyttet til foreldrenes fungering, omsorgskapasitet og samspillsvansker mellom foreldre og barn.

Senteret tilbyr både utredning som en del av barnevernstjenestens undersøkelse og omsorgsendrende hjelpetiltak tilpasset familier som har behov for støtte og spesialiserte hjelpetiltak. Tilbudene fra senteret kan foregå som hjemmebasert utredning, dagtilbud eller døgnbasert utredning, eller som en kombinasjon av disse tre. Senteret følger standardisert forløp utredning og standardisert forløp hjelpetiltak. Standardisert forløp ble implementert ved senteret i fra januar 2022.

I brev av 15.11.2023 har senterleder opplyst at de etter innføringen av standardisert forløp ikke har inngått samarbeidsavtaler med skoler, barnehager eller idrettslag/ fritidstilbud. Oppholdstiden på senteret er redusert og de har vurdert det som uhensiktsmessig å ha barn i skole under et kort opphold i Tromsø. Hvis senteret får inn barn i skolealder inngår de en avtale med hjemkommunen om hvordan opplæringen skal tilrettelegges under oppholdet på senteret. Ved behov for barnehage benytter senteret seg av Åpen barnehage i Tromsø kommune.

Senteret består av to bygninger. Hovedhuset som inneholder en administrasjonsdel, en leilighet, tre hybler med felles kjøkken/oppholdsrom/stue, hobbyrom, lekerom, gymsal og vaskerom. En av de tre hyblene brukes i dag som lager. Nabobygningen (Rødhuset) inneholder 2 leiligheter og et fellesrom med kjøkken.

Leilighetene og hyblene er normalt møblert og utstyrt. Både leilighetene og hyblene tilrettelegges med møbler, utsyr og leker tilpasset barna sin alder og interesser. På befaringen fikk vi se en leilighet som var nesten ferdig klargjort til en familie som skulle flytte inn uken etter. På det ene rommet var det satt frem dukke, dukkevogn og bøker tilpasset barnet som skulle flytte inn. En annen leilighet var utstyrt med babyseng, stellebord, små stoler og bord på stue.

Gymsalen er utstyrt med bl.a. skumklosser, baller og diverse leker. Lekerom og hobbyrom var utstyrt med bøker, leker, spill og diverse hobbymateriell.

Senteret har uteareal med lekeplass, lekeapparat, dissestativ, sandkasse, ballplass, grillhytte og garasje. Lekeplassen ligger rett utenfor leilighetene. Det er ulike spill og utstyr for utendørs aktiviteter (ball, biler, sandkasseleker, sykler, trillebår).

Senteret har utarbeidet husordensregler for beboerne for hvordan de skal forholde seg og hva som er deres oppgaver og plikter, bruk av fellesrom og renhold. Senteret har Rutinebeskrivelse bruk av fellesområder familier ved Solbakken Barne- og familiesenter. Formålet med denne rutinen er å sørge for at reglene om personvern ivaretas ved at familier som bor på senteret skjermes fra hverandre under oppholdet. Rutinen sier noe om hvem som kan benytte seg av fellesområdet i hovedhuset og når. Videre har senteret Rutinebeskrivelse for personalets oppfølging av praktiske gjøremål i familier. Det er foreldrene selv som har ansvaret for rengjøring og ukevask av leilighet/ hybel, men det er utarbeidet en Sjekkliste (gjøremålsliste) som personalet skal gå igjennom sammen med foreldrene minimum en gang i uken for å følge opp gjennomføring av praktiske gjøremål. Familier som oppholder seg på senteret har en ukeplan hvor vask av leilighet/ hybel skal være satt inn hver torsdag. Rutinen inneholder også informasjon om hva som skal gjøres dersom familienes renhold ikke er tilstrekkelig.

Det er personalet som skal gjennomføre utvask etter at familiene flytter ut og sørge for at leilighet/ hybel klargjøres til ny familie. Det er utarbeidet en egen sjekkliste ved innflytting og utstyrsliste for hva leiligheten/ hybelen skal inneholde før ny familie flytter inn.

Senteret har også utarbeidet sjekkliste for personalet for hver ukedag med oppgaver som skal gjennomføres av personal på henholdsvis dag-, ettermiddag/ kveld- og nattevakt. Personalets sjekkliste gjelder rengjøring og vedlikeholdsoppgaver og omhandler alt fra rengjøring av fellesareal, vask av diverse tøy til snømåking.

Ved innflytting får hver familie en perm som inneholder viktig informasjon, bl.a. informasjon om utredningen, husregler, branninstruks, brannvern, viktige telefonnummer og husordensregler.

Senteret har Rutine for å registrere og følge opp avvik og uønskede hendelser i avviks- og forbedringssystemet. Vi har også mottatt kopi av 2 avvik. Det ene avviket handlet om uhygieniske forhold på hybelen familien hadde bodd i under oppholdet. Avviket avdekket svikt/ mangel i personalets rutine for oppfølging av familienes renhold og orden. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en ny rutinebeskrivelse for oppfølging av renhold. Det andre avviket handlet om manglende klargjøring av leilighet/ hybel ved innflytting av ny familie. Som en følge av avviket ble det foretatt en gjennomgang av rutinen i fellesskap for å sikre lik forståelse.

Informasjon fra Spørreskjema ansatte og intervju med senterleder

Statsforvalteren stilte spørsmål blant annet om senteret har god nok plass til aktiviteter, om arealene både inne og ute er egnet til aktiviteter for barn og familier, og om det er godt nok utstyrt med leker og fritidsmateriell. Vi spurte om renhold og vedlikehold, om gjennomføring av samvær og om foreldrene får informasjon om skole- og barnehagetilbud og fritidstilbud i nærmiljøet. Vi spurte også om hvem de melder fra til dersom noe mangler eller er ødelagt, eller hvis det har skjedd en feil eller svikt.

Både ansatte og leder har svart at senteret har nok plass til aktiviteter, både når det gjelder aktiviteter innendørs og utendørs. Ansatte og leder har redegjort for at familiene som bor på senteret har egne boenheter som de disponerer og at familiene som bor på en av hyblene i tillegg kan benytte seg av fellesarealene i hovedbygget. Familiene som bor i en av de to leilighetene i Rødhuset kan benytte seg av fellesrom med kjøkken i Rødhuset etter avtale med personal. Gymsalen kan i tillegg brukes av alle etter avtale med personalet. Lekerom og hobbyrom kan i utgangspunktet kun benyttes av familiene som bor i en av hyblene, men utstyr fra både lekerom og hobbyrom kan hentes ut slik at barn og foreldre kan bruke lekene eller utstyret i leiligheten de disponerer. Planlagt bruk av fellesrom legges inn i familienes ukeplaner.

Ansatte og leder har videre redegjort for at leiligheten/ hyblene er godt utstyrt med kjøkkenutstyr, møbler og leker/utstyr til barna. Noen typer kjøkkenutstyr er ikke fast i alle leilighetene, men kan lånes fra felleskjøkken. Dette gjelder f.eks. vaffeljern og kjøkkenmaskiner. Videre sa de at senteret var godt utstyrt med leker tilpasset alder, spill, hobbyutstyr og uteleker.

Når det gjelder renhold har alle svart at de opplever at renholdet ved senteret er bra. Leder har redegjort for at vaskebyrå vasker fellesareal 2 ganger i uken og at familien selv skal sørge for renhold av egen leilighet og hybel. De ansatte skal se over familienes renhold hver torsdag. Dette bekreftes også av de ansatte. Når det gjelder utvask er det personalet som gjennomfører dette, men at det ved behov kan vurderes å bruke vaskebyrå. En av de ansatte har sagt at de mener at ordningen med at det er personalet som skal stå for utvask av leiligheten ikke er en tilfredsstillende ordning og at utvask burde vært gjennomført av vaskebyrå. En annen ansatt har sagt at det bør vurderes utvask av leiligheter av profesjonelle ved behov og at det enkelte ganger har oppstått behov for å leie inn vaskebyrå for å foreta utvask.

Både ansatte og leder har redegjort for at barn som oppholder seg på senteret ikke benytter seg av barnehage og skoletilbud mens de oppholder seg på senteret. Dette begrunnes med at familiene oppholder seg på senteret så kort tid (4-8 uker) at det ikke vil være hensiktsmessig. De blir imidlertid informert om Åpen barnehage. Det tilrettelegges for at barn som tilhører skole eller barnehage i Tromsø får fortsette der. Leder opplyser at de ikke har noen avtale med skole/ barnehage. Dersom det er barn i skolealder som skal oppholde seg på senteret over tid kan dette løses ved at barnet får med seg en plan for skolearbeid fra skolen og at senteret etter avtale med barneverntjenesten kan bistå barnet/ familien med å følge opp skolearbeidet hvis det er behov for det.

Ved samvær og besøk har både ansatte og leder sagt at det tilrettelegges for at dette kan gjennomføres på senteret, i egen leilighet eller på hybel/fellesrom.

Dersom noe er ødelagt eller mangler har de ansatte svart at de melder fra om dette til avdelingsleder eller vaktmester/ driftsleder avhengig av hva det gjelder og at det stort sett tar kort tid før det repareres eller erstattes. Dette bekreftes også av leder.

Videre har de ansatte svart at hvis der skjer en feil eller svikt så meldes det fra om dette og at det også meldes som avvik i Netpower.

Informasjon fra intervju med foreldre som hadde hatt opphold ved Solbakken

Statsforvalteren stilte spørsmål blant annet om senteret har god nok plass til aktiviteter, om arealene både inne og ute er egnet til aktiviteter for barn og familier, og om det er godt nok utstyrt med leker og fritidsmateriell. Vi spurte om renhold og vedlikehold og om foreldrene hadde fått informasjon om skole- og barnehagetilbud og fritidstilbud i nærmiljøet.

Alle vi snakket med sa at senteret har god nok plass til aktiviteter. De som hadde bodd på hyblene, sa at hyblene ikke har så god plass, men at da kan en bruke fellesarealene og har «forrang» på disse. Fellesarealene er åpne, men når det bor noen i hyblene, må det avtales om noen fra leilighetene ønsker å bruke fellesarealene i hovedhuset. Foreldrene sa at de hadde fått beskjed om at det var slik på grunn av taushetsplikten. Noen sa at om de ikke kunne bruke lekerommene for eksempel, så kunne det hentes utstyr derfra.

Alle de vi snakket med sa at kjøkkenet var godt nok utstyrt. Var det noe som en ønsket i leilighetene, kunne dette lånes fra felleskjøkkenet. 2 av de vi snakket med var veldig fornøyd med ute-området. De 2 andre vi snakket med sa at uteområdene var helt greie. Det var sandkasse, uteleker, husker o.l., men at utvalget kunne vært større. I forhold til inne-områdene, så sa alle at senteret hadde nok med utstyr som møbler og pyntegjenstander. Det var også nok fritidsmateriell som leker, spill, malesaker, men noen sa det kunne godt vært mer babyleker. 2 av de vi snakket med sa at senteret ikke føltes hjemmekoselig, at det føltes mer som et venterom eller et sykehus. Disse foreslo at i alle fall leilighetene/hyblene kunne males i mer hjemmekoselige farger.

3 av de vi snakket med hadde hatt besøk mens de bodde på senteret, og disse sa at det da ble lagt til rette for besøk.

Ingen av de vi snakket med hadde opplevd at noe ble ødelagt mens de bodde på senteret. En fortalte at en barnesikring på en skuff var ødelagt da de flyttet inn, men at dette ble fikset med en gang. En annen fortalte at hun trengte å tilpasse møbleringen på hybelen og at hun da fikk raskt hjelp til å flytte på møblene. Alle gav uttrykk for at vedlikeholdet ellers på senteret var bra.

Når det gjaldt renhold så fortalte de vi snakket med at fellesarealene blir vasket av byrå eller de ansatte på senteret, men at familiene kunne ha litt ansvar når de hadde brukt et rom.

Leiligheten/hyblene skal vaskes av de som bor der, og en gang i uka. De fortalte at de fikk utlevert skjema for vask/renhold av leiligheten/hybel. Alle syntes at reinholdet stort sett var bra.

Når det gjelder informasjon om fritidstilbud og aktiviteter i nærområdet, sa de vi snakket med at de fikk lite informasjon. En sa at hun fikk mer informasjon fra en annen familie på senteret, mens en sa at hun fikk informasjon når hun spurte. De benyttet seg av cafe og museum i nærområdet og kunne trille tur inn til sentrum.

Ingen av de foreldrene vi snakket med hadde barn som hadde gått i barnehage mens de bodde på senteret. Alle hadde fått informasjon om åpen barnehage, men ikke benyttet seg av det. Dette ble begrunnet med at den lå langt unna, at det ikke var tid til det pga. observasjoner o.l., eller at barnet var så lite.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Lokalene til Solbakken er egnede og utformet slik at foreldre og barns rett til familie- og privatliv respekteres. Familiene som bor på senteret tilbys egen leilighet eller hybel med eget bad og har mulighet til å få besøk eller ha samvær. Leilighetene og hyblene er godt utstyrt med både møbler og kjøkkenutstyr. Vi ber imidlertid at ledelsen kan merke seg at vi fikk noen tilbakemeldinger på at leilighetene/hyblene ikke var særlig hjemmekoselig. Det er også vår vurdering at hyblene/leilighetene har et visst institusjonspreg og at det med fordel for eksempel kunne vært malt og innredet noe mer for å oppleves hjemmekoselig.

Solbakkens lokaler, både inneområde og uteområder er godt tilrettelagt for lek og fritidsaktiviteter. Både uteareal, lekerom og hobbyrom er godt utstyrt med leker, spill og hobbymateriell, men vi ber senteret merke seg at noen av de vi snakket med mente det kunne vært flere babyleker. Senteret ligger også sentralt til med både skole- og barnehage i nærområdet, samt at det er kort vei til bussholdeplass.

Senteret har tilfredsstillende vedlikehold, renhold og hygienisk standard. Det er også vår vurdering at senteret har rutiner som er egnet til å sikre nødvendig renhold og vedlikehold. Vi ber imidlertid senteret merke seg de ansatte sine tilbakemeldinger når det gjelder gjennomføring av utvask. Dette er et forhold som bør drøftes og følges opp av ledelsen.

Solbakken har en struktur og rutiner når det gjelder ivaretakelse av materielle forhold. Senteret har også et avvikssystem og en praksis for å melde avvik. Dokumentasjon mottatt i tilsynet viser også at praksisen på senteret justeres når det avdekkes behov for det.

Vi vurder at Solbakken ikke i tilstrekkelig grad informerer om og tilrettelegger for skole- og barnehagetilbud til barn som bor på senteret. Slik vi vurderer det, foreligger det en rutine og praksis for at det ikke blir tilrettelagt for at barna som bor på senteret kan gå på skole/barnehage.

Solbakken benytter seg av Åpen barnehage, men dette tilbudet forutsetter at foreldrene er med. Selv om Solbakken vurderer at det er uhensiktsmessig å ha barn i skole under et kort opphold i Tromsø, så må Solbakken likevel tilrettelegge for muligheten for skoletilbud for de barna som oppholder seg på senteret og er i skolealder. Barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring og det kan derfor ikke være en generell regel om at barn som oppholder seg på Solbakken ikke får muligheten til å gå på skole i Tromsø dersom foreldrene/ barna ønsker det. Samme gjelder dersom foreldrene ønsker eller har behov for at barnet skal gå i barnehage, da må senteret informere og tilrettelegge for det. Poenget er at det ikke kan være generelle rutiner for alle, men det må gjøres konkrete vurderinger for hver enkelt familie. Statsforvalteren vurderer at Solbakken har et forbedringspotensial når det gjelder å informere om og tilrettelegge for skole- og barnehagetilbud.

5. Statsforvalterens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet er nå avsluttet.

Solbakken barne- og familiesenter har imidlertid et forbedringspotensial når det gjelder å ivareta behovet for skole- og barnehagetilbud for barn som bor på senteret.

Med hilsen

 

Hilde Bremnes (e.f.)
oppvekst- og barneverndirektør

Janne Iren Slemmen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

 

 

Kopi til:
STATENS HELSETILSYN  Postboks 231 Skøyen 0213 OSLO
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET v/ Bufetat Region Nord Postboks 2233 3103   TØNSBERG

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Tilsynet startet med uanmeldt befaring 3.11.2023 og vi leverte samtidig varsel. Før befaringen ble gjennomførte, hadde vi et kort møte med leder for senteret Beate Ulseth Pettersen og avdelingsleder Julie Rye-Holmboe. Formålet med dette møtet var å gi senteret informasjon om tema for tilsyn og gi dem anledning til å stille spørsmål.

Følgende dokumenter er gjennomgått:

 • Senterplan (revidert mars 2023)
 • Sjekkliste ved ukevask hybel/leilighet
 • Sjekkliste ukedager for personal
 • Rutinebeskrivelse bruk av fellesområder familier ved Solbakken barne- og familiesenter
 • Rutinebeskrivelse for personalets oppfølging av praktiske gjøremål i familier
 • Sjekkliste ved innflytting
 • Utstyrsliste
 • Rutine for å registrere og følge opp avvik og uønskede hendelser i avviks- og forbedringssystemet
 • 2 avvik (20301 og 24918)
 • Utfylt spørreskjema 4 ansatte
 • Liste over familier som har hatt opphold ved senteret i 2022 og 2023

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som har svar på spørreskjema

Ikke publisert her.

6 foreldre/ foreldrepar ble intervjuet i forbindelse med tilsynet. Disse ble valgt ut fra listen over familier som hadde hatt opphold ved senteret i 2022 og 2023.

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

 • seniorrådgiver, Janne Iren Slemmen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, revisjonsleder
 • seksjonsleder, Merete Jenssen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, revisor