Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Flatanger kommune og besøkte i den forbindelse kommunen fra 02.10.2019 til 03.10.2019. Vi undersøkte om kommunen sørger for at tjenesten økonomisk rådgivning blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at tjenestemottakerne får trygge og gode tjenester.

Tilsynet ble gjennomført som del av årets planlagte tilsyn initiert av Fylkesmannen.

Fylkesmannens konklusjon:

Flatanger kommune sikrer ikke, gjennom styring og kontroll, forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning.

Dette er brudd på:

 • Sosialtjenesteloven § 17, jf. §§ 3, 4 og 5, jf. forskrift om internkontroll i kommunalt NAV
 • Sosialtjenesteloven § 41, jf. forvaltningsloven § 23

Flatanger kommune må innen 15.12.2019 utarbeide og oversende en plan for arbeidet, jf. kapittel 6.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Tema var hvordan kommunen sørger for økonomisk rådgivning til personer som har rett på det. Tilsynet undersøkte om kommunen sikrer:

At tjenesten økonomisk rådgivning er tilgjengelig

Dette omfatter blant annet om kommunen sikrer at tjenesten økonomisk rådgivning er tilgjengelig

for alle som kan trenge den og ha rett på den.

At tildelingen av tjenesten økonomisk rådgivning er forsvarlig
Dette omfatter blant annet om kommunen sikrer at saksbehandlingen er i tråd med loven.

At tjenesten økonomisk rådgivning utføres på forsvarlig måte
Dette omfatter blant annet om kommunen sikrer at rådgivningen gis i tide, og har tilstrekkelig kvalitet og omfang.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester i NAV, etter sosialtjenesteloven § 9. Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Regelverk og retningslinjer

 • Sosialtjenesteloven
 • Forvaltningsloven
 • NAV-loven
 • Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV (internkontrollforskriften)
 • Forskrift om delegering mellom stat og kommune
 • Rundskriv Hovednr. 35 til sosialtjenesteloven
 • Standard for utarbeidelse av utenrettslig gjeldsordning i NAV. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Mars 2019.
 • Veileder til bruk ved økonomisk rådgivning. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Desember 2017.
 • Veileder økonomisk rådgivning, fagstoff. Arbeids- og velferdsdirektoratet. November 2017.
 • Veileder til sosialtjenesteloven § 17: Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?

Forsvarlighetskravet
Forsvarlighetskravet er det lovmessige minstekravet som stilles til tjenestene. Det vil si at ikke ethvert avvik fra god praksis i seg selv tilsier uforsvarlighet. Hva som er faglig forsvarlig endrer seg i takt med utviklingen av fagkunnskap og endringer i verdioppfatning, og bestemmes av normer utenfor loven, som anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer

Faglige retningslinjer og veiledere kan være et av flere bidrag til å gi forsvarlighetskravet et innhold. Anbefalinger i faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende, men retningsgivende og et uttrykk for hva som kan kalles god praksis. Kommunen bør ha som mål å yte tjenester som er i tråd med slike retningslinjer, men kommunen har et handlingsrom hvor tjenestene vil kunne være forsvarlige selv om praksis avviker noe fra gitte anbefalinger.

Kommunen har videre stor frihet til å organisere virksomhetene og tjenestene ut fra lokale forutsetninger og behov, så lenge kravet til faglig forsvarlighet overholdes. Det er en sosialfaglig vurdering av den enkeltes behov som er avgjørende for hva kommunen plikter å tilby av tjenester i det enkelte tilfellet.

Fylkesmannen har vurdert om kommunen gir personer med behov for økonomisk rådgivning tilgjengelige og forsvarlige tjenester i henhold til lovgrunnlaget gjengitt ovenfor.

Plikten til systematisk styring
Kravet til ledelse, organisering og styring er et viktig element i kommunens ansvar for å tilby og yte forsvarlige tjenester. Lovverket fastslår at:

 • Kommunen har plikt til å styre og lede for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 i sosialtjenesteloven er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, jf. sosialtjenesteloven § 5.

Innholdet i styringsplikten for de kommunale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen er regulert i interkontrollforskriften. Internkontrollplikten innebærer at kommunen gjennom systematiske tiltak sikrer at aktiviteter knyttet til å tilby og yte tjenester planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de lov- og forskriftskrav som regulerer aktivitetene, jf. internkontrollforskriften § 3.

I dette tilsynet er virksomheten vurdert mot følgende krav til ledelse og kvalitetsforbedring:

Kommunen skal sørge for innarbeidede rutiner for:

 • tilgjengelighet for tjenesten økonomisk rådgivning,
 • forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning, og
 • forsvarlig utførelse av tjenesten økonomisk rådgivning.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for tjenestemottakerne blir overholdt.

Organisering
Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde Flatanger kommune 1 107 innbyggere per 2. kvartal 2019.

NAV Flatanger er en del av NAV Midtre Namdal og vedtak fattes av lederen i NAV Midtre Namdal. Midtre Namdal samkommune består av kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes der Namsos er vertskommune. Flatanger er ikke en del av Midtre Namdal samkommune og det foreligger ikke gyldig delegering til Namsos kommune per i dag. Den 10.09.2019 ble en samarbeidsavtale mellom Flatanger og Namsos kommune om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen undertegnet på rådmannsnivå. Avtalen bygger på vedtak i kommunenes kommunestyre. NAV Flatanger blir i sin helhet organisert av vertskommunen, Namsos kommune, med virkning fra og med 01.01.2020.

Bemanning, ansvar og møtestruktur
NAV Flatanger har en person ansatt i 50% stilling som arbeider med sosiale tjenester. Avdelingsleder ved NAV Midtre Namdal har ansvaret for å koordinere arbeidet og utvikle rutiner. NAV Midtre Namdal har ansatt to gjeldsrådgivere i 100% stillinger som gir økonomisk rådgivning til tjenestemottakere i NAV Flatanger. Nylig ble arbeidet med de sosiale tjenestene delt inn i et vedtaks- og et oppfølgningsteam. Det avholdes ukentlige fagmøter. Beslutterteam har møter hver 3. uke og skal se etter om sosialtjenesteloven § 17 er vurdert eller brukt ved godkjenning av vedtak. Frem til 31.12.2019 er NAV Flatanger tilknyttet Kompetansesenteret i Steinkjer.

Bemanning, ansvar og møtestruktur
Rådmannen i Flatanger deltar i partnerskapsmøter to ganger i året. Kommunen har ikke en fast struktur for rapportering på tjenesteområdet. Det opplyses at NAV-leder og rådmann har kontakt ved behov. Kommunen har et manuelt avvikssystem som ikke er kjent blant ansatte som arbeider i tjenesten. NAV-leder gjennomfører stikkprøver for å kontrollere kvaliteten i arbeidet.

Prosedyrer knyttet til tjenesteytelsen til brukergruppen
Tilsynet har fått forelagt følgende rutiner:

 • rutine – søknad om økonomisk rådgivning
 • hvordan skrive vedtak i Socio
 • rutiner for overføring av saken mellom NAV-kontoret og Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Nord Trøndelag
 • rutiner – frivillig forvaltning av andres penger
 • rutine – beslutterteamet NAV Midtre Namdal
 • rutine for NAV Midtre Namdal, økonomisk sosialhjelp

Det opplyses under tilsynet at arbeidet med å utvikle rutiner ikke er ferdigstilt. Det arbeides også med å få rutinene inn i praksis.

Nærmere om praksis for tjenesten økonomisk rådgivning

Tilgjengelighet for tjenesten økonomisk rådgivning
NAV-kontoret i Flatanger har åpent mandager og onsdager kl. 11.00 – 13.00. Kontoret tar også imot henvendelser utenom åpningstiden. Kommunen informerer om økonomisk rådgivning på sine hjemmesider. På søknadsskjema kan det krysses av for at det søkes om økonomisk rådgivning. I tillegg avdekkes behov gjennom søknad om sosial stønad, kartlegging av og samtaler med tjenestemottakere. Ved søknad gis det hjelp til utfylling av skjema ved behov. Behov for økonomisk rådgivning meldes også til NAV-kontoret i andre kanaler, eksempelvis namsmann, andre kommunale tjenester og legetjenesten.

Gjeldsrådgiverne informerer om tjenesten i ulike former for utadrettet virksomhet, blant annet ved Jobbhuset, flyktningetjenesten og barnevernstjenesten. Gjeldsrådgiverne deltar jevnlig i ansvarsgrupper. De gjennomfører samtaler med tjenestemottakere i Flatanger ved behov. De ansatte opplyser om sine direkte telefonnummer og e-postadresser, både til tjenestemottakere og samarbeidspartnere.

Forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning
NAV Flatanger er en del av NAV Midtre Namdal og vedtak fattes av lederen i NAV Midtre Namdal. Flatanger er ikke en del av Midtre Namdal samkommune og det foreligger ikke gyldig delegering av vedtaksmyndighet til NAV-leder per i dag.

NAV-kontoret benytter kartleggingsskjema ved førstegangssamtaler. I denne kartleggingen er også økonomiske problemer og gjeld tema. I gjeldssaker brukes det også kartleggingsskjema fra Kompetansesenteret. Det stilles ingen minimumskrav for å kunne ha rett på tjenesten og det stilles ikke vilkår i § 17-vedtak.

Fylkesmannen har gjennomgått tolv saker fra NAV Flatanger der det er gitt økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning. Sakene ble oversendt Fylkesmannen som en del av innhentingen av dokumentasjonen. Under tilsynsbesøket ble det gått inn i kommunens saksbehandlingssystem der sakene ble nærmere undersøkt. I sju av åtte saker er det fattet vedtak etter sosialtjenesteloven §17 innen en måned. I den siste saken er det sendt foreløpig svar innen en måned. Det er ikke fattet vedtak etter § 17 i fire av tolv saker. I fire av § 17-vedtakene fremkommer det ikke tidspunkt for oppstart eller tidsfrist for rådgivningen.

Forsvarlig utførelse av tjenesten økonomisk rådgivning
Veileder gir rådgivning om budsjett, hvordan øke inntekter og redusere utgifter og motivasjonsarbeid. Rådgivning ut over dette gis av gjeldsrådgiverne. Gjeldsrådgiverne sender enkelte saker til Kompetansesenteret for økonomisk rådgivning, men håndterer også tyngre saker lokalt. De ansatte er bevisst at tjenestemottaker skal medvirke i egen sak, blant annet gjennom bruk av kartleggingsskjema. Frivillig forvaltning tilbys som et tiltak i rådgivningen.

NAV-kontoret har ikke skrevet vedtak om avslutning av tjenesten på grunn av forhold ved tjenestemottaker og sakene forblir åpne. Det sendes heller ikke avslutningsbrev i saker der rådgivningen er fullført. Innholdet i rådgivningen er lite dokumentert, utover kontakt med kreditorene.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Sosialtjenesteloven og internkontrollforskriften setter krav til ledelse og systematisk styring for å sikre forsvarlige tjenester. Nødvendige tiltak skal planlegges, iverksettes, evalueres og korrigeres. Forsvarlige tjenester til personer som trenger tjenesten økonomisk rådgivning setter store krav til organisering, struktur og kontinuitet i utførelsen av tjenestene.

Tilgjengelighet for tjenesten økonomisk rådgivning
Kommunen avdekker behov for tjenesten blant annet gjennom søknadsskjema, samtaler, kartleggingsskjema og henvendelser fra samarbeidspartnere. Der kommunen har identifisert behov for økonomisk rådgivning gis brukere informasjon og mulighet til å søke om tjenesten. Det opplyses også om at det gis bistand til å fylle ut søknadsskjema ved behov. NAV-kontoret har svært begrensede åpningstider. Det fremstår likevel ikke som om tjenesten økonomisk rådgivning er utilgjengelig. Det sitter minst en ansatt ved kontoret innenfor vanlig arbeidstid, som også håndterer henvendelser uten timeavtale utenfor åpningstiden. Kommunen har også god og riktig informasjon om tjenesten på hjemmesidene sine, og gjeldsrådgiverne er tilgjengelige for både tjenestemottakere og andre deler av hjelpeapparatet.

Ut fra dokumentasjonen som er gjennomgått og samtaler med ansatte fremstår økonomisk rådgivning som tilgjengelig for de som har behov for det. Det vurderes at Flatanger kommune, gjennom sin styring og kontroll, har en forsvarlig praksis når det gjelder tilgjengelighet av tjenesten økonomisk rådgivning, jf. sosialtjenesteloven § 4.

Forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning
Kommunen benytter kartleggingsskjema for å vurdere hvilke tiltak som bør omfattes av rådgivningen og hvilke forutsetninger tjenestemottaker selv har til å delta i endringsarbeidet. Kommunen stiller heller ikke vilkår eller andre krav for tildeling av tjenesten. Økonomisk rådgivning er en tjeneste som det skal fattes vedtak om eller som skal inngå som del av et vedtak. Vedtaket skal vise om tjenesten er innvilget eller avslått og det skal også inneholde tidspunktet for rådgivningen eller en tidsfrist for når tjenesten skal oppfylles. At tjenestemottaker får et tidspunkt for når tjenesten skal starte er viktig får å kunne avgjøre om det er gitt forsvarlige tjenester. Hvor lang tid som kan gå før tjenesten starter vil være avhengig av hjelpebehovet.

Under tilsynet ble det avdekket at det ikke fattes vedtak om økonomisk rådgivning i alle saker. Tidspunkt for oppstart av tjenesten eller tidsfrist for når tjenesten skal oppfylles fremgår heller ikke i alle sakene hvor det er fattet vedtak.

At det ikke fattes vedtak om økonomisk rådgivning og at tidspunkt for tjenesten ikke fremgår av vedtak er et brudd på sosialtjenesteloven §§ 17, 41, 4 og 5, jf. forskrift om internkontroll i kommunalt NAV og forvaltningsloven § 23.

Det er oppholdskommunens ansvar å yte tjenester etter loven til alle som oppholder seg i kommunen. Kommunens myndighet etter loven kan etter reglene i kommuneloven delegeres til et interkommunalt organ eller en annen kommune. Leder for NAV Midtre Namdal underskriver vedtakene for Flatanger kommune, men det foreligger ikke gyldig delegering av vedtaksmyndigheten per i dag. Dette er et brudd på sosialtjenesteloven §§ 17, 3, 4 og 5, jf. forskrift om internkontroll i kommunalt NAV.

Forsvarlig utførelse av tjenesten økonomisk rådgivning
Økonomisk rådgivning kan stanses i de tilfeller tjenestemottaker ikke viser vilje til å følge opp allerede foreslåtte tiltak, eller ikke bidrar med egeninnsatsen vedkommende vurderes å ha forutsetninger for å gjøre. Dersom tjenesten stanses skal det fattes enkeltvedtak om dette. Det at en avgjørelse er å anse som et enkeltvedtak, gjør blant annet at tjenestemottaker har mulighet til å klage.

Gjennomgang av saksmapper og intervju med ansatte viser at det ikke fattes vedtak om stans på grunn av forhold ved tjenestemottaker. Ansatte forteller i intervju at saker ikke avsluttes slik at det skal være lettere for tjenestemottaker å starte opp i tjenesten igjen dersom forholdene endrer seg. I disse tilfellene forteller ansatte at de forsøker å kontakte bruker slik at rådgivningen kan fortsette. Det informeres om at det jobbes med å få på plass rutiner som sikrer at det fattes vedtak om stans i de tilfeller hvor tjenestemottaker ikke følger opp tjenesten.

I de sakene som er gjennomgått og der det er gitt gjeldsrådgivning er kontakt med kreditorer dokumentert. Kommunen dokumenterer derimot i liten grad innholdet i rådgivningen utover dette. At kommunen i liten grad journalfører rådgivningen som er gitt medfører en fare for svikt og fremstår som et klart forbedringsområde.

Fylkesmannen vurderer likevel at utførelsen av tjenesten er forsvarlig. Det informeres om at det avholdes samtaler med brukere og at veiledere er godt tilgjengelige. Dette gjelder både veiledere som gir lettere økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivere som gir rådgivning utover dette. Gjeldsrådgivere gir også rådgivning til andre veiledere ved behov slik at tjenesten utføres på en forsvarlig måte. Ansatte er klar over at det skal fattes endringsvedtak hvis tjenesten stanses på grunn av forhold ved brukeren, for eksempel manglende medvirkning i egen sak. Hvis praksisen med å holde sakene åpne blir endret, forutsetter Fylkesmannen at kommunen sikrer at det blir skrevet endringsvedtak.

Internkontroll
NAV-kontoret har flere rutiner og skjema som er relevante for å sikre en forsvarlig økonomisk rådgivningstjenestene. Rutinene og skjemaene er kjent blant de ansatte. Rutinene er ikke datert eller merket med versjonsnummer, noe som gir en risiko for at det oppstår ulike versjoner over tid. Samtidig er det få ansatte involvert i arbeidet, noe som reduserer denne risikoen. NAV-leder gjennomfører stikkprøver for å sikre kvaliteten på området. Både NAV-leder og avdelingsleder har god innsikt i de sosiale tjenestene, og viser stor motivasjon for å forbedre tjenestene som gis.

Kommuneledelsen fremstår som tilgjengelig for dialog med NAV-leder, selv om dialogen er lite systematisert. Videre er kommunens avvikssystem ikke kjent blant de ansatte. Det fremkommer samtidig at ingen av de involverte har kjent et behov for å melde avvik innenfor dette området. I tillegg kan ansatte melde eventuelle avvik direkte til rådmannen.

Fylkesmannen vurderer at kommunens styringssystem er tilstrekkelig for å ivareta den økonomiske rådgivningstjenesten, i lys av virksomhetens størrelse og risikoforhold. Kommunen har også tatt del i Midtre Namdals langvarige satsning på området, inkludert ansettelse av to gjeldsrådgivere i 100 % stilling. Vi merker oss til slutt at kommunen har inngått et vertskommunesamarbeid som omfatter tjenesten fra 01.01.2020. Det tilsier at kommunen fremover vil utvikle et mer formalisert styringssystem.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

Flatanger kommune sikrer ikke, gjennom styring og kontroll, forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning.

Dette er brudd på:

 • Sosialtjenesteloven § 17, jf. §§ 3, 4 og 5, jf. forskrift om interkontroll i kommunalt NAV §§ 3 og 4
 • Sosialtjenesteloven § 41, jf. forvaltningsloven § 23

Grunnlaget for lovbruddet:

 • Det foreligger ikke gyldig delegering av vedtaksmyndighet til Namsos kommune per i dag.
 • Det er ikke skrevet § 17-vedtak i fire av tolv saker.
 • I fire av § 17-vedtakene fremkommer det ikke tidspunkt for oppstart eller tidsfrist for rådgivningen.

6. Oppfølgning av påpekte lovbrudd

I dette kapitlet redegjør vi for hva vi forventer virksomheten skal gjøre i prosessen med å rette påpekte lovbrudd. Vi ber Flatanger kommune om å gjøre en vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre en forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning. Flatanger kommune må innen 01.12.2019 utarbeide og oversende en plan for arbeidet. Planen skal inneholde:

 • hvilke tiltak som skal gjennomføres
 • hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene blir iverksatt
 • hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virke i en periode
 • frister for iverksetting av tiltak og evaluering av om tiltakene virker som planlagt

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Den 22.06.2019 avholdte Fylkesmannen et møte med Kompetansesenteret. Målet med møtet var å få informasjon om hvordan tjenesten økonomisk rådgivning er organisert mellom Kompetansesentret og kommunene.

Varsel om tilsynet ble sendt 02.07.2019. Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Flatanger kommune, og innledet med et informasjonsmøte 02.10.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 03.10.2019.

Fylkesmannen sendte utkast til rapport til kommunen for eventuelle kommentarer/innsigelser til faktagrunnlaget, datert 10.10.2019.

Kommunen ga tilbakemelding på utkast til rapport i e-post datert 28.10.2019.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • organisasjonskart NAV Midtre Namdal
 • samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Namsos kommune om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, datert 10.09.2019
 • samarbeidsavtale om felles Kompetansesenter for gjeldsrådgivning for perioden 01.01.2019 – 31.12.19
 • rutine for overføring av saker mellom NAV-kontoret og «Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag, datert 09.12.2015. Vedlegg:
  • fullmakt
  • statusskjema
  • dokumentliste
  • 2 kartleggingsskjema for økonomisk rådgivning i NAV Nord-Trøndelag
 • rutine – søknad om økonomisk rådgivning
 • rutine – hvordan skrive vedtak i Socio, vedtak om opplysning, råd og veiledning og vedtaksmal
 • rutine – frivilling forvaltning av andres penger
 • rutine for NAV Midtre Namdal, økonomisk sosialhjelp
 • kartleggingsskjema for Midtre Namdal

Det ble valgt ut 10 saker etter følgende kriterier:

 • alle saksdokumenter i de ti siste sakene
 • der NAV-kontoret har gitt økonomisk rådgivning
 • der NAV-kontoret har sendt saken til Kompetansesenter for gjeldsrådgivning
 • der NAV-kontoret har fått saken tilbake fra Kompetansesenter for gjeldsrådgivning
 • der NAV-kontoret har avslått søknad om økonomisk rådgivning eller avsluttet rådgivningen uten enighet med tjenestemottaker
 • der tjenestemottaker har klaget på avslag, avslutning eller innholdet i rådgivningen

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

 • Seniorrådgiver, Mette Øvrewall, Fylkesmannen i Trøndelag, tilsynsleder
 • Juridisk seniorrådgiver, Daniel Bergamelli, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor
 • Juridisk rådgiver, Sabrina Hammer, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor

Med hilsen

Erik Stene (e.f.)
Direktør
Oppvekst- og velferdsavdelingen

Mette Selma Haldis Øvrewall
seniorrådgiver
Oppvekst- og velferdsavdelingen

 

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

NAV-Flatanger v/leder Lauvsneshaugen 25 7770 FLATANGER