Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn for tilsynet

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumenter

 • Planstrategi 2016 – 2020
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2009 – 2020
 • Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027
 • Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2008 -2011
 • Beredskapsplan 2013 – 2016
 • Plan for helsemessig og sosial beredskap vedtatt i 2004
 • Smittevernplan vedtatt i 2004
 • Ressursteam krisehåndtering 2019

 

Deltakere

Ikke publisert her

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 15.05.2019. Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet, etterfulgt av en kort presentasjon fra kommunen. Det ble deretter gjennomført intervjuer. Intervjuene relatert til helsemessig- og sosial beredskap ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedinntrykk

Kommunal beredskap

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap skal være helhetlig og systematisk. Frosta kommune har over tid vært belastet med uro i organisasjonen, turnover og til dels ressursmangel i sentrale funksjoner.

Fylkesmannen registrerer allikevel at Frosta kommune har god oversikt over risiko- og sårbarheter i kommunen. Frosta har også god kjennskap til sine innbyggere og hvilke ressurser som finnes og kan benyttes ved uønskede hendelser.

Pga. ressursmangel er hovedvekten av dokumentene som er lagt frem under tilsynet av eldre dato og det er behov for revisjon/oppdatering av disse.

I forbindelse med tilsettinger i sentrale posisjoner i kommunen har kommunen igjen satt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap og har planer for utarbeidelse og revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og overordnet planverk i kommunen.

Kommunen har ikke et beredskapsråd med vurderer å opprette dette i forbindelse med utarbeidelse/revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplanverk.

Helsemessig- og sosial beredskap

Overordnet beredskapsarbeid

Frosta kommune har en plan for helsemessig og sosial beredskap fra 2004. Den har ikke vært evaluert eller oppdatert siden 2004.

Kommunen har kommuneoverlege som bruker 40% av arbeidstiden som medisinskfaglig rådgiver for kommunen. Kommuneoverlegen deltar i kommunens kriseledelse og blir inkludert som samfunnsmedisinsk rådgiver i kommunens arbeid innen beredskap. Kommuneoverlegen har stedfortreder som overtar oppgaver når kommuneoverlegen er fraværende.

Kommunens smittevernplan er fra 2004.

Psykososial beredskap
Kommunen har et velfungerende kriseteam/POSOM som er satt sammen med tverrfaglig kompetanse. Blant medlemmene er blant annet lege, helsepersonell, politi og prest.  Kriseteamet er koplet opp mot kommunens øvrige beredskapsarbeid blant annet ved at leder sitter i kommunens kriseledelse.

Kommunen har planer for teamets arbeid og innsats. Kriseteamet deltar i kommunens beredskapsøvelser og har også egne øvelser. Medlemmene får tilbud om kompetanseheving og har benyttet seg av Fylkesmannens kurstilbud innen beredskapsarbeid.

Kriseteamet har en varslingsliste som oppdateres jevnlig.

Beredskap i enhet Helse og omsorg
Kommunen har et sykehjem. Personalet har jevnlige brannøvelser ved sykehjemmet. Kommunen har aggregat som forsyner sykehjemmet med strøm ved strømbrudd.

Kommunen har en fast praksis for iverksetting av leting av beboere ved sykehjemmet ved forsvinning, - at noen kommer bort fra sykehjemmet.

Det jobbes godt med smittevern ved sykehjemmet. De har egne smittevernansvarlige og benytter seg av tilgjengelige sykepleierprosedyrer om temaet. Det er også en fast praksis at sykehjemmet kontakter sykehuset Levanger når det oppstår smitte, og de får råd og veiledning fra sykehuset. Sykehjem og hjemmetjeneste har felles legemiddellager.

Fylkesmannen ser at en del av enhetens rutiner er basert på muntlighet og etablert praksis. Kommunen bør vurdere om noen av rutinene skal nedtegnes skriftlig som en del av virksomhetenes styringssystem.  

Resultater fra tilsynet

Kommunal beredskapsplikt

Avvik 1:
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er fra 2008 og er ikke revidert ihht forskriftens §6. Frosta kommune må revidere helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse i tråd med DSB’s veileder om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, jfr. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14.

Avvik 2:
Frosta kommune må utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, jfr. Forskrift og kommunal beredskapsplikt §3.

Merknad:
Med bakgrunn i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse må Frosta kommune revidere sin overordnede beredskapsplan, jfr. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 15.

Helsemessig og sosial beredskap

Lovbrudd:

 • Kommunens smittevernplan er av 2004. Planen må evalueres og oppdateres, jf. smittevernloven § 7-1 og § 7-2.
 • Kommunen må evaluere og oppdatere plan for helsemessig og sosial beredskap, jf. forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. (23.7.2001 nr. 881) § 2.