Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn for tilsynet

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

  • Lov juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.
  • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, ledd, lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

  • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
  • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
  • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumenter

Plan/dokument

Gyldig fra

Gyldig til

Planstrategi (revidert formannskap 30.01.2019

2016

2020

Kommuneplanens samfunnsdel

2017

2030

Kommuneplanens arealdel

2014

2025

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

2019

 

Overordna plan for kommunal krisehåndtering

2019

 

Plan for helsemessig og sosial beredskap (2012)

Revidert 2019

 

Beredskapsplan for miljørettet helsevern

Udatert

 

Smittevernplan

Revidert 2018

 

Lokal beredskapsplan for pandemisk influensa

2014

 

Plan for psykososial oppfølging ved kriser, ulykker og

katastrofer – psykososialt kriseteam

Oppdatert 2018

 

Deltakere

Ikke publisert her

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 15.05.2019. Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet, etterfulgt av en kort presentasjon fra kommunen. Det ble deretter gjennomført intervjuer. Intervjuene relatert til helsemessig- og sosial beredskap ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedinntrykk

Kommunal beredskap

Inderøy kommune har et godt og oppdatert overordnet planverk hvor arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er innarbeidet.

Inderøy kommune har en oppdatert helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (sist revidert og politisk behandlet i kommunestyret mars 2019). Denne innfrir kravene i Sivilbeskyttelseslovens § 14.

Inderøy kommune har en oppdatert overordnet plan for kommunal krisehåndtering (sist revidert og politisk behandlet i kommunestyret mars 2019). Denne innfrir kravene i Sivilbeskyttelseslovens §15.

Kommunens beredskapsplan inneholder en ressursoversikt over interne ressurser og utstyr, samt eksterne samarbeidspartnere. Denne kunne i tillegg inneholdt oversikt over private entreprenører/organisasjoner som kunne bidratt med personell, utstyr e.l. under uønskede hendelser.

Det er ikke samsvar mellom kriseledelsens sammensetning i overordnet plan for kommunal krisehåndtering og hva som innkalles i praksis ved hendelser og øvelser. Sammensetning bør evalueres.

Under tilsynet er det fremkommet at Inderøy kommune arbeider helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen øver jevnlig gjennom deltakelse på Fylkesmannens årlige øvelse SODD, samt enkelte interne øvelser.

Inderøy kommune har et beredskapsråd, men møteaktiviteten bør systematiseres.

Kommunens system som skal sikre at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner (f.eks. opplæringsplan) kan dokumenteres bedre.

Kommunen holder å sette på plass ny organisering, herunder funksjonen som beredskapskoordinator. Kommunen bør dokumentere hvilket ansvar og oppgaver denne funksjonen har.

Løsninger for dialog mellom Kriseledelsen, Kriseteam og EPS bør etableres og dokumenteres.

Helsemessig og sosial beredskap

Overordnet beredskapsarbeid

Kommunen har oppdaterte planer for helsemessig og sosial beredskap, smittevern og beredskap innen miljørettet helsevern.

Kommuneoverlege blir inkludert som samfunnsmedisinsk rådgiver i kommunens arbeid innen beredskap, og er tillagt ansvar å utarbeide smittevernplan, plan for pandemisk influensa og beredskapsplan innen miljørettet helsevern.

Psykososialt beredskap

Kommunen har et velfungerende psykososialt team, og det er utarbeidet planer for teamets arbeid og innsats. Teamet er tverrfaglig sammensatt, og det er tilknyttet eksterne aktører som bidrar ved behov.

Teamet har deltatt i øvelser sammen med kriseledelsen. Det planlegges å gjennomføre egen øvelse hvor etablering av EPS er tema.

Beredskap i helse og omsorg

Institusjoner og bofelleskap gjennomfører brannøvelser årlig og har årlig branntilsyn. Det finnes prosedyrer for å ivareta pasienter og brukere ved strømbortfall. Det er egen prosedyre for langvarig strømbortfall.

Enheten har utarbeidet prosedyre for iverksetting av leting ved forsvinning av brukere.

Enhet hjemmetjeneste foretar årlig en ROS-vurdering og revidering av handlingsplan i enheten.

Resultater fra tilsynet

Kommunal beredskapsplikt

Ingen avvik eller merknader ble avdekket innenfor kommunal beredskapsplikt.

Helsemessig og sosial beredskap

Ingen lovbrudd eller merknader for det som gjelder helsemessig og sosial beredskap.