Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn for tilsynet

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumenter

 • Helhetlig ROS-analyse 2016
 • Overordnet beredskapsplan
 • Vedtatt planstrategi med vedlegg
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2025
 • Kommuneplanens arealdel 2013-2025
 • Plan for helsemessig og sosial beredskap Melhus kommune
 • Overordnet smittevernplan m/ 9 vedlegg
 • Delegering av myndighet til tilsyn
 • Vertskommuneavtale Miljørettet helsevern

Deltakere

Ikke publisert her

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 04.02.2019. Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet, etterfulgt av en kort presentasjon fra kommunen. Det ble deretter gjennomført intervjuer. Intervjuene relatert til helsemessig og sosial beredskap ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedinntrykk

Kommunal beredskap

Melhus kommune jobber aktivt med samfunnssikkerhet og beredskap, både i kommunens ledelse og i organisasjonen for øvrig. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen synes helhetlig og systematisk, med sammenheng i beredskapsplanverket og god dialog mellom involverte personer.

Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2016 som gir en grundig oversikt over utfordringer i kommunen. Revidering av analysen er planlagt igangsatt inneværende høst. Kommunen har i senere tid utarbeidet en rekke ROS-analyser i flere av kommunens sektorer med bistand fra kommunens beredskapskoordinator.

Kommunen har et godt og konkret beredskapsplanverk. I arbeidet med beredskapsplaner har kommunen utarbeidet en rekke tiltakskort.

Kommunens kriseledelse øves minimum en gang i året og det gjennomføres opplæring innen beredskap i ulike sektorer. Krisestøtteverktøyet CIM øves månedlig i kommunens kriseledelse.

Kommunen har opprettet et beredskapsråd og har inngått samarbeidsavtaler med relevante partnere som Røde Kors. Kommunen samarbeider med nabokommuner innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Helsemessig og sosial beredskap

Kommunelegen sin rolle
Kommuneoverlegen blir benyttet som samfunnsmedisinsk rådgiver i kommunens arbeid innen beredskap og er fast medlem i kommunens kriseledelse.

Kommuneoverlegen har ansvar for utarbeidelse av planer innen helsemessig og sosial beredskap.  Plan for helsemessig og sosial beredskap er ny av 2018. Smittevernplan er av 2016, og er planlagt revidert i løpet av 2019.

Beredskap innen miljørettet helsevern er delegert til Trondheim kommune, Miljøenheten.

Psykososialt team
Kommunen har et velfungerende kriseteam. Teamet er koblet opp mot kommunen øvrige beredskapsarbeid, bl.a. ved at ansvarlig leder sitter i kriseledelsen.

Det er planer for teamets arbeid og innsats, og teamet deltar i kommunens øvelser. Teamet er tverrfaglig sammensatt og de gis mulighet til kompetanseheving.

Helse- og omsorgstjenesten
Helse- og omsorgstjenesten har bidratt i utarbeidelse av plan for helsemessig og sosial beredskap. Planen er implementert i tjenestene.

Det arbeides aktivt med smittevern i institusjonene. Hver avdeling har smittevern-ansvarlig som har ansvar for å oppdatere rutiner o.l. For de smittevernansvarlige gis det tilbud om opplæring.

Institusjoner og bofelleskap har årlige brannøvelser og kommunen har aggregat som forsyner sykeheimene ved strømbrudd. Det er utarbeidet prosedyre for iverksetting av leting ved forsvinning fra sykeheim.

Resultater fra tilsynet

Kommunal beredskap

 • Ingen avvik eller merknader for det som gjelder kommunal beredskap

Helsemessig og sosial beredskap

 • Ingen lovbrudd eller merknader for det som gjelder helsemessig og sosial beredskap