Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Meråker kommune og besøkte i den forbindelse kommunen fra 05.12.2019 til 06.12.2019. Vi undersøkte om kommunen sørger for at tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav.

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannens konklusjon:

Meråker kommune har ikke etablert en internkontroll som sikrer at arbeidet med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir ivaretatt.

Dette er brudd på:

Folkehelseloven § 9 og § 30.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Tilsynet var rettet mot kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Tilsynet undersøkte om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for:

 • Klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse .
 • Oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager.
 • At risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at kommunen fører regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen.
 • At tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd.

Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen legger til rette for og følger opp at brukerinvolvering blir ivaretatt.

Fylkesmannens tilsyn innenfor miljørettet helsevern er etter folkehelseloven avgrenset til lovlighetskontroll av om kommunen oppfyller sine plikter som tilsynsmyndighet. Det innebærer at fylkesmannen etter folkehelseloven ikke kan føre tilsyn med om kommunen som eier oppfyller kravene til miljørettet helsevern.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler etter folkehelseloven § 31. Et tilsyn er en kontroll av om lov- og forskriftsbestemmelser overholdes. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Virkeområdet for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler fremgår av folkehelseloven § 8 første ledd:

«Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.»

Kommunens oppgaver som tilsynsmyndighet fremgår av folkehelseloven § 9:

«Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, jf § 8. Ansvar og oppgaver innen miljørettet helsevern som i denne lov er lagt til kommunen, kan i tillegg til å delegeres etter bestemmelsene i kommuneloven delegeres til et interkommunalt selskap.

Kommunens myndighet kan utøves av kommunelegen dersom dette på grunn av tidsnød er nødvendig for at kommunens oppgaver etter dette kapittel skal kunne utføres .»

Tilsynsansvaret som kommunen er pålagt i henhold til folkehelseloven § 9, innebærer at tilsynsvirksomheten skal baseres på en risikovurdering. Kommunen skal gjøre en prioritering med utgangspunkt i det som har størst betydning for å fremme barnehagebarns og elevers helse og forebygge sykdom og skade.

Kommunens plikt til internkontroll fremgår av folkehelseloven § 30:

«Kommunen og fylkeskommunen skal føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av loven her overholdes.

Kommunenes tilsyn med virksomhet og eiendom i henhold til § 9 skal dokumenteres særskilt, herunder uavhengighet og likebehandling i tilsynet

Kommunen må gjennom ledelse, styring og organisering av virksomheten jobbe kontinuerlig for forbedring og iverksette systematiske tiltak i form av rutiner og prosedyrer, samt sørge for faktisk etterlevelse av disse. Kommunen skal prioritere områdene og aktivitetene som har størst risiko for svik og størst helsemessig konsekvens.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Her gjøres det rede for hvordan kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler fungerer.

Meråker kommune har ca. 2400 innbyggere. Det er to barnehager, en barne- og ungdomsskole, og en videregående skole i Meråker kommune.

Organisering av tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Meråker kommune bruker kvalitetssystemet Innsida. Det er planlagt at kommunen fra våren 2020 skal bruke kvalitetssystemet Compilo.

Tilsynsorganet
Meråker kommune deltar i Værnesregionen Samfunnsmedisin, som er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal. Stjørdal kommune er vertskommune i samarbeidet. Vertskommuneavtalen ble inngått i desember 2018.

Det fremgår følgende av vertskommuneavtalen knytte t til delegering av myndighet og oppgaver innen tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler:

«Kommunene ber rådmannen delegere følgende myndighet og oppgave til vertskommunerådmannen:

d. Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) av 24. juni 2011

- Myndighet og gjøremål innen området miljørettet helsevern i kapittel 3 delegeres så langt loven tillater.

- Utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter § 5 og sørge for medvirkning i planarbeid etter § 4 annet ledd , i samarbeid med aktuelle instanser i deltakerkommunene.

- Sørge for internkontroll etter § 30.

Det fremgår følgende av kommunens delegasjonsreglement knyttet til delegasjoner i det interkommunale samarbeidet og arbeid med miljørettet helsevern:

«Værnesregionen felles kommuneoverlegefunksjon og samfunnsmedisinske enhet Politisk nemnd helse og samfunn. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 39115 den 26.05.15.»

Det er utarbeidet en virksomhetsplan / internkontrollsystem for miljørettet helsevern, heretter omtalt som virksomhetsplan. Det fremgår følgende knyttet til organisering av arbeid med miljørettet helsevern i barnehager og skoler innen Værnesregionen Samfunnsmedisin:

«Organisering

Kommuneoverlegen er ansatt i Stjørdal kommune gjennom interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodell, og er enhets/eder i Værnesregionen Samfunnsmedisinske enhet, i Etat Teknisk Drift. Arbeid med smittevern, miljørettet helsevern, folkehelse, helsemessig beredskap og medisinskfaglig rådgivning er lagt til enheten .»

Praksis knyttet til gjennomføring av tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler
Det foreligger en oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager der det fremgår:

 • Hvilke barnehager og skoler som er godkjent
 • Tidspunkt for siste godkjenning
 • Hvilke skoler som ikke er godkjent

Oversikt over tilsynsvirksomheten
Det foreligger en tilsynsplan der det fremgår:

 • Hvilke barnehager og skole r det skal føres tilsyn med.
 • Det foreligger ikke tema for tilsyn i den enkelte barnehage og skole.
 • Det er ut fra planen lagt til grunn at skoler som ikke er godkjente skal prioriteres først. Det er ingen øvrige risikovurderinger som fremgår av planen.

Det fremgikk under tilsynet at det ikke er foretatt tilsyn i Meråker kommune i de senere årene. Det fremgår av tilsynsplanen at tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal starte i 2020.

Det er ingen faste møter mellom tilsynsorganet og kommunen der tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler er tema. Det er heller ingen faste rapporteringer fra tilsynsorganet til kommunen. Det er ingen fast praksis for at tilsynsplanen legges frem for kommunens ledelse.

Informasjon om risikoforhold
Det er ikke etablert og innarbeidet et system for at informasjon om risikoforhold gjøres kjent for tilsynsmyndigheten. Eks. avvik, klager, bekymringsmeldinger og annen informasjon som kommunen mottar fra ansatte, teknisk etat, elevråd, FAU og SU. Det fremgikk under tilsynet at rektorer og styrere kan gi direkte informasjon til tilsynsmyndigheten.

Det er opprettet en prosedyre den 27.11.2019 der det fremgår at avvik innen miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal meldes direkte til tilsynsorganet. Denne prosedyren er ikke innarbeidet.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Det fremgår ikke klart av kommunens delegasjonsreglement hvordan arbeidet med tilsyn med miljørettet helsevern er delegert. Dette er et brudd på folkehelseloven § 30 andre ledd.

Det utføres per i dag ikke regelmessige tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i Meråker kommune. Det er imidlertid planlagt at tilsynsaktiviteten skal starte i 2020.

Det er ingen jevnlige møter eller rapporteringer mellom tilsynsmyndigheten og kommunens ledelse der miljørettet helsevern i barnehager og skoler er tema. Det er ikke fast praksis at tilsynsplanen legges frem for kommunens ledelse.

Kommunen har ikke oversikt over tilsynsvirksomheten, og holder seg ikke oppdatert på hvordan tilsynsorganet planlegger, gjennomfører og har oversikt over sine tilsynsoppgaver.

Det er ikke etablert et system der informasjon om risikoforhold gjøres kjent for tilsynsmyndigheten. Eks. avvik, klager, bekymringsmeldinger og annen informasjon som kommunen mottar fra ansatte, teknisk etat, elevråd, FAU og SU. Det legges derfor ikke tilstrekkelige risikovurderinger til grunn ved oppfølgingen av den enkelte barnehage og skole.

Kommunen må som del av sin internkontroll følge med på at kommunens barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten og sørge for at tilsynsorganet mottar opplysningene . Kommunen har ikke gjennom sin internkontroll lagt til rette for at tilsyn kan baseres på risikoforhold.

Kommunen har på bakgrunn av ovennevnte ikke etablert en internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av folkehelseloven overholdes, jf. folkehelseloven § 30.

5. Fylkesmannens konklusjon

Meråker kommune har ikke etablert en internkontroll som sikrer at arbeidet med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir ivaretatt.

Dette er brudd på:

Folkehelseloven § 9 og § 30.

6. Oppfølging av påpekte lovbrudd

Vi ber Meråker kommune om å gjøre en vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre at kommunen har tilstrekkelig oversikt over arbeidet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og innen 16.03.2020 oversende en plan for arbeidet. Planen skal inneholde:

 • Hvilke tiltak som skal gjennomføres .
 • Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene blir iverksatt
 • Frister for iverksetting av tiltak og evaluering av om tiltakene virker som planlagt.

Med hilsen

Jan Vaage (e.f.)
avdelingsdirektør
Helse- og omsorgsavdelingen

Sigbjørn Holst
revisjonsleder
Helse- og omsorgsavdelingen

 

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Statens helsetilsyn Postboks 231 Skøyen 0213 OSLO

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 28.02.2019, med planlagt avholdt tilsyn i perioden 23. - 24. oktober 2019. Dato for tilsynet ble endret til 5. - 6. desember i brev av 21.06.2019.

Det ble avholdt møter med representanter fra SU og representanter for FAU den 05.12.2019.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på Rådhuset i Meråker kommune, og innledet med et kort informasjonsmøte den 05.12.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 06.12.2019.

Dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • Informasjon på kommunens hjemmesider
 • Organisasjonskart
 • Delegasjonsreglement
 • Vertskommuneavtale
 • Virksomhetsplan/internkontrollsystem for miljørettet helsevern
 • Barns miljø i skoler og barnehager
 • Kartlegging og risikovurdering for Egga barnehage
 • Internkontroll - Vernerunder 2019-2020
 • Skjema for notering av avvik ved vernerunder ved Meråker skole
 • Avvik
 • Overordnet HMS-plan for Meråker kommune (Internkontroll)

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

 • Seniorrådgiver, Sigbjørn Holst, Fylkesmannen i Trøndelag, Revisjonsleder
 • Seniorrådgiver , Toril Bjørken Skjørhalm , Fylkesmannen i Trøndelag , Revisor

Kopi til:
Statens helsetilsyn Postboks 231 Skøyen 0213 Oslo


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2019 Folkehelseloven. Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Søk etter tilsynsrapporter

Søk