Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn for tilsynet

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumenter

 • Planstrategi Rindal kommune
 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Kommuneplanens arealdel
 • Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Styringsdokument for beredskap
 • Beredskapsplan del 1 og 2 m/vedlegg
 • Beredskapsinformasjon til ansatte
 • Beredskapsplan Rindal brannvesen
 • Plan for helsemessig og sosial beredskap
 • Smittevernplan
 • Pandemiplan
 • Barnehager – risikovurderinger/beredskap
 • Medlemmer/kontaktinformasjon kriseteam
 • Retningslinjer for kriseteam
 • Informasjonsbrosjyre kriseteam
 • Rutiner pårørendesenter

Deltakere

Ikke publisert her

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 15.05.2019. Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet, etterfulgt av en kort presentasjon fra kommunen. Det ble deretter gjennomført intervjuer. Intervjuene relatert til kommunal beredskapsplikt ble ledet av representanter fra Fylkesmannens beredskapsseksjon, mens intervjuene relatert til helsemessig- og sosial beredskap ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedinntrykk

Kommunal beredskap

Rindal kommune har siden forrige tilsyn i 2015 jobbet godt med samfunnssikkerhet og beredskap. Rindal kommune har meget gode og oppdaterte dokumenter innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap synes helhetlig og systematisk. Kommunen har utarbeidet et godt styringsdokument som oppdateres årlig og bl.a. inneholder plan for opplæring, øvelser og evaluering, plan for revisjoner av planer, et godt årshjul og en oversikt over alle beredskapsdokumenter i kommunen.

Kommunen har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2017. Analysen innfrir kravene i §14 i sivilbeskyttelsesloven.

Kommunen har en oppdatert overordnet beredskapsplan som innfrir kravene i §15 i sivilbeskyttelsesloven.

Kommunen jobber helhetlig og systematisk og har utarbeidet mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet ihht. forskrift om kommunal beredskapsplikt §3.

Kommunen har plan og gjennomfører øvelser og opplæring ihht. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 7.

Kommunen har en plan for og gjennomfører evalueringer etter øvelser og uønskede hendelser ihht. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 8.

Helsemessig- og sosial beredskap

Rindal kommune har ikke egen plan for helsemessig og sosial beredskap. Kommunen jobber med et planutkast som ennå ikke er ferdigstilt. Det foreligger ikke tidsfrist for ferdigstillelse av planen. I planutkastet er det beskrevet et årshjul for helsemessig- og sosial beredskap. Det er planlagt at planen skal evalueres hvert år. Planen vil inneholde en oversikt over tilgjengelige ressurser, og er en delplan i kommunens overordnede beredskapsplan.      

Kriseteam
Rindal kommune har et kriseteam med bred og god faglig kompetanse. Kriseteamets tjenester kan rekvireres fra lege, politi eller AMK. Kriseteamet inngår som en del av kommunens beredskapsplan, men det er ikke noe fast møtepunkt mellom kriseledelse og kriseteam. Alle medlemmene av kriseteamet   får tilbud om kurs og kompetanseheving. Kommuneoverlegen er medlem av kriseteamet. Det er få hendelser hvor kriseteamet blir rekvirert. Medlemmene i kriseteamet har derfor et ønske om å delta på øvelser. Kriseteamet har ikke deltatt i kommunens beredskapsøvelser. 

Kommuneoverlegens rolle
Kommuneoverlegen har 40% stilling. Hun har ikke deltatt i arbeidet med helhetlig ROS analyser i kommunen. Kommuneoverlegen er ansvarlig for smittevernplan og pandemiplan. Disse planene er oppdatert i juni 2019. Kommuneoverlegen har delvis vært involvert i arbeidet med plan for helsemessig – og sosial beredskap. Hun har et ønske om mer delaktighet i det overordnede beredskapsarbeidet i kommunen.

Pleie – og omsorgstjenesten
I forbindelse med NATO øvelsen i 2018 ble det utført flere ROS analyser. Det er infeksjonskontrollprogram på sykehjemmet. Det er strømaggregat på sykehjemmet, og det er rutiner for strømbrudd. Det foreligger også rutiner for når pasient forsvinner/ blir borte fra sykehjemmet, og rutiner ved trusler og vold fra pasient. Medikamentmangel håndteres i det daglige, men er sårbart. Det er behov for ROS analyse som grunnlag for fremtidige tiltak. De ansatte i pleie- og omsorgssektoren har ikke deltatt i beredskapsøvelser, men har et ønske om å delta. 

Resultater fra tilsynet

Kommunal beredskap

Tilsynet avdekket ingen avvik og Fylkesmannen har heller ingen merknader innenfor området kommunal beredskapsplikt.

Helsemessig og sosial beredskap

Kommunen har ikke plan for helsemessig – og sosial beredskap. Dette er brudd på lov om helsemessig- og sosial beredskap av 23.juni 2000 nr 56 § 2-2. Kommunen må sluttføre planutkastet for helsemessig – og sosial beredskap.