Helsetilsynet

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motst and mot helsehjelp hos pasient er identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for lovbrudd.

Dato : 22.03.19

Guro Martine Bjerkan, Rådgiver Paul Andre Andersson, Seniorrådgiver

lakha Toivonen , Rådgiver

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Røros kommune den 09.01.19. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannen i Trøndelag sin tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3. Fylkesmannen skal i den forbindelse blant annet medvirke til at lovverket for helse- og omsorgstjenesten blir kjent og overholdt, og påse at den som yter helsetjeneste fører kontroll med virksomheten på en slik måte at det kan forebygge svikt.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 • Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Et tilsyn gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter og journaler, intervjuer og befaring.

Rapporten omhandler lovbrudd og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Lovbrudd er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

 • Revisjonsvarsel ble utsendt 19.12.18.
 • 7 personer ble intervjuet
 • Det ble gjennomført befaring ved avdeling «A», avdeling «B» og avdeling «C» ved Gjøsvika sykehjem.

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at pasienter som motsetter seg nødvendig helsehjelp blir forsøkt gitt denne helsehjelpen uten bruk av tvang, slik lovens krav og formål forutsetter. Videre har tilsynet undersøkt om kommunen sikrer at helsehjelp til denne pasientgruppen blir vurdert i tråd med bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

På dette grunnlag har tilsynet konkret undersøkt:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
 • Om kommunen sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

4. Funn

Lovbrudd:
Røros kommune, ved Gjøsvika sykehjem, sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen, blir vurdert i samsvar med bestemmelsene om bruk av tvungen helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Funn:

 • Fire pasienter fra avdeling A, B og C blir holdt tilbake ved sykehjemmet ved at ytterdør av sykehjemmet holdes låst med kode.
 • I journal beskrives det motstand mot helsehjelp. Begrepet motstand er ikke godt nok kjent og dette medfører at kommunen ikke vurderer tiltak etter pasient- og brukerrettighetsloven 4A om tilbakeholdelse.

Fylkesmannen har for øvrig merket seg at kommunen har jobbet godt med utarbeidelse av nye rutiner på området etter første tilsyn i desember 2018.

Tilsynet har også merket seg at tillitsskapende arbeid er satt i system, og at det jobbes godt med tillitsskapende arbeid i det daglige for å unngå bruk av tvungen helsehjelp.

5. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgtjenesten m.m. av 30. mars 1984 nr. 15. (Helsetilsynsloven)
 • Lov om behandling i forvaltningssaker av 10. februar 1967. (Forvaltningsloven)
 • Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. (Helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. (Helsepersonelloven)
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63. (Pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385. Uournalforskriften)
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- omsorgstjenesten av 01. januar 2017 nr. 1250.

6. Dokumentgrunnlag

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journalsystemet «Gerica» .
 • Informasjonsskriv om pilotprosjekt ved Gjøsvika sykehjem, journalføring i Gerica
 • Internopplæring «dokumentasjon ved bruk av tvang »
 • Prosedyrer Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
  • «Kartle gging døralarmer og låsing av soveromsdører »
  • «Vurdering av samtykkekompetanse»
  • «Nattevaktsskjema - grunnlag for døralarm og låst dør»

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her