Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn for tilsynet

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1.

Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:

 • Helseberedskapsloven 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
 • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
 • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumenter

 • Planstrategi 2017 – 2019
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2005 – 2015
 • Kommuneplanens arealdel 2005 – 2015
 • Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2016
 • Beredskapsplan/kriseplan 2019
 • Plan for helsemessig og sosial beredskap 2019
 • Smittevernplan 2018
 • Plan for evakuerte- og pårørendesenter 2019 – 2022
 • Rutinebeskrivelse Posom-team

Deltakere

Ikke publisert her

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 05.05.2019. Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet, etterfulgt av en kort presentasjon fra kommunen. Det ble deretter gjennomført intervjuer. Intervjuene relatert til helsemessig- og sosial beredskap ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedinntrykk

Kommunal beredskap

Kommunen har siden forrige tilsyn og spesielt det siste året jobbet meget godt med samfunnssikkerhet og beredskap.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er fra 2016. Denne innfrir ikke kravene i § 14 i sivilbeskyttelsesloven.

Kommunen har en oppdatert overordnet beredskapsplan (sist revidert sept. 2019). Denne innfrir kravene i § 15 i sivilbeskyttelsesloven. Kommunens administrative ledelse synes nå å ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Temaet bør forankres i større grad i kommunens overordnede planverk.

Kommunen har ikke utarbeidet langsiktige mål, strategier og prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, dette bør utarbeides og forankres politisk. Kommunen har heller ikke et system som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Snåsa kommune har en beredskapsplan for langvarig strømbrudd fra 2010. Denne er utdatert og prioriterte tiltak i denne planen er ikke fulgt opp. Kommunen har ikke utarbeidet tiltakskort for langvarig strømbrudd. Slik fylkesmannen anser det er ikke den kommunale beredskapen for langvarig strømbrudd god nok og anbefaler kommunen å revidere plan og tiltakskort for langvarig strømbrudd i Snåsa kommune.

Helsemessig- og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap er oppdatert og revidert. Det har vært en stor jobb med mange involverte i kommunen. Kommunen samarbeider både med nabokommuner i sør og i nord i forhold til helsemessig – og sosial beredskap. Dette samarbeidet er ikke skriftlig formalisert.

Kommunelegens rolle

Kommunelegen har 20% stilling til det samfunnsmedisinske arbeidet. Miljørettet helsevern utføres av Steinkjer kommune, men kommunelegen fatter aktuelle vedtak. Kommunelegen har ikke deltatt i overordnet helhetlig ROS i kommunen, men ønsker å være delaktig i fremtidig helhetlig ROS. Han er ikke medlem av kommunens kriseledelse, men innkalles i kriseledelsen ved behov. Han er medlem av POSOM team hvor han også har en medisinsk faglig rådgiverrolle. Smittevernplanen er revidert og oppdatert av kommunelegen. Stedfortredende lege for kommunelegen i smittevern er beskrevet i planen. Kommunen holder på å utarbeide et infeksjonskontrollprogram for sykehjemmet og hjemmetjenesten. Kommunelegen og sykehjemslegen er sentrale rådgivere i dette arbeidet.

POSOM team

POSOM teamet er organisert i familiesentralen. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av psykiatrisk sykepleier, lege, koordinator for barn- unge og kommunalsjef helse- og omsorg. Temaet har ikke hyppig henvendelser. Siste år har teamet ikke blitt utkalt. Kommunen er opptatt av at medlemmene får faglig oppdatering. Det er derfor satt av kursmidler til teamet. Retningslinjer for POSOM blir gjennomgått i teamet minst en gang pr. år. Kommunen har inngått et samarbeid med Steinkjer kommunes kriseteam hvor det arrangeres et felles møte hvert år.

Det er ikke felles møtepunkt mellom POSOM teamet og kriseledelsen. Har ikke vært øvelser i kommunen hvor både kriseledelsen og POSOM team har deltatt. POSOM teamet bruker ikke verktøyet CIM.

Pleie – og omsorgstjenesten

Leder for institusjon og hjemmesykepleie har deltatt i utarbeidelse av plan for helsemessig og sosial beredskap. Tjenesten har offentlig telefonnummer som kan nås hele døgnet. Det er utarbeidet planer for evakuering og brann. Det gjennomføres årlige brannøvelser. Rutiner ved brann blir gitt i opplæring til nyansatte og vikarer. Infeksjonskontrollprogrammet er under revisjon.

Tjenesten har ikke rutiner for strømbrudd som varer mer enn noen timer. Det er ikke nødstrømsaggregat ved sykehjemmet.

Resultater fra tilsynet

Kommunal beredskap

Avvik 1

Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2016, men denne innfrir ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven § 14.

 • Analysen omfatter ikke hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre
 • Analysen omfatter ikke behovet for befolkningsvarsling og evakuering
 • Relevante offentlige og private aktører er ikke invitert med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen

Avvik 2

Det er ikke utarbeidet langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen.

Helsemessig og sosial beredskap

Fylkesmannen har ikke funnet lovbrudd innen helsemessig – og sosialberedskap. Fylkesmannen anbefaler at kommunen etablerer rutiner for langvarig strømbrudd.