Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt for tilsynet: 08.06.2023

Tilsynssted:  Malvik Rådhus

Kontaktperson i kommunen:Beredskapskontakt Ole Christian Iversen

Statsforvalterens tilsynsgruppe: Tilsynsleder Tore Brønstad, samfunnssikkerhet og beredskap, Tilsynskoordinator Anette Lie, samfunnssikkerhet og beredskap, Fagdirektør Marit Dypdal Kverkild, helse- og samfunn, Kristine Asmervik, Ass. Fylkeslege helse- og omsorg, Guro M.B. Knipenberg juridisk seniorrådgiver, helse- og omsorg

Tilsynsrapporten er godkjent av Tilsynsleder Tore Brønstad, Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild

Foreløpig rapport sendt 26.06.2023

Endelig rapport sendt 12.07.2023

1. Sammendrag

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §2.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i rapporten.

Statsforvalteren avdekket 1 avvik under tilsynet i Malvik kommune.

2. Bakgrunn/Formål

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i ulike særlover på helseberedskapsområdet.

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven.

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven,

folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, hadde:

 • En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune
 • En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
  • en forberedt kriseledelse
  • en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
  • om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
  • om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
  • om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

3. Rammer for tilsynet

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt Beredskapskontakt Ole Christian Iversen.

Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i kommunen samt sluttmøte. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet.

Denne rapporten omhandler evt. avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen.

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift.

Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette.

4. Hovedinntrykk

4.1 Kommunal beredskapsplikt

 • Malvik kommune arbeider helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Samfunnssikkerhet og beredskap går som en rød tråd gjennom kommunens overordnede Beredskapskoordinator er blitt invitert og har bidratt inn i dette i arbeidet.
 • Kommunen har en oppdatert helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse fra mai 2023 og som innfrir kravene i sivilbeskyttelsesloven §14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt §3.
 • Kommune har en oppdatert beredskapsplan fra mai 2023 som innfrir kravene i sivilbeskyttelsesloven §15 og forskrift om kommunal beredskapsplikt §4
 • Malvik kommune deltar årlig på øvelse SODD i regi av Statsforvalteren. I tillegg gjennomfører beredskapskoordinator jevnlig tabletop- øvelser/beredskapsoppgaver for kommunens strategisk ledergruppe/kriseledelse.
 • Kommunen har et bredt sammensatt beredskapsråd med både interne og eksterne Det gjennomføres faste årlige møter i beredskapsrådet.
 • Kommunen gjennomfører evaluering av uønskede hendelser og øvelser, men er noe dårlig på å dokumentere disse Kommunen ønsker å bli bedre på dette.
 • Kommunen har adressebasert befolkningsvarsling gjennom varsling24.
 • Malvik kommunes kriseledelse disponerer både nødnettradio og satellitt-telefon.
 • Det er avsatt et eget lokale til kriseledelsen som benyttes ved uønskede Ved strømbrudd er det satt av reservelokale for kriseledelsen ved Hommelvik helsetun hvor det er nødstrømsaggregat. Det er også rom for kriseledelsen på Vikhammer ungdomsskole, ikke nødaggregat.
 • Ikke alle medlemmer i kommunens kriseledelse har Dette bør vurderes og innarbeides i kommunens beredskapsplan.
 • Kommunen har ressursoversikter med interne og eksterne ressurser i DSB-CIM. Det er viktig at denne oppdateres fortløpende.
 • Kommunen har en veldig bra hjemmeside innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

4.2 Helseberedskap

Malvik kommune har utarbeidet plan for helsemessig og sosial beredskap i 2018. Smittevernplanen er revidert i 2023. I 2023 ble det også utarbeidet to planer for kriseledelse og beredskap, gjeldende for helse og rehabilitering og hjemmesykepleien. Det er ikke utarbeidet Infeksjonskontrollprogram for helseinstitusjoner, dette er et forskriftskrav, jf. smittevernloven.

Det er engasjement og god kulturforståelse for helseberedskap i enhetene. Helseledelsen ønsker opplæring i CIM, og det er behov for avklaring for hvilke planer som skal ligge i CIM og hvilke planer som skal ligge i avvikssystemet Compilo.

Brannberedskapen er i et styringssystem, den er god.

Kommunen har tre tilgjengelige strømaggregat som er stasjonert ved Hommelvik helsetun, institusjon og omsorgsbolig og ved Stasjonsvegen 20. Kommunen har god oversikt over sårbare pasienter, dette gjelder også ustabile og utagerende ROP pasienter. Ansatte har gode rutiner og sjekklister som følges når det er meldt ekstremvær og andre situasjoner som innebærer strømstans og nedetid på IT-system. Det er manglende helhetlig ROS- vurdering for langvarig strømbrudd, 3-5 dager. Det er behov for at kommunen foretar en slik vurdering.

Kommunen har tre legemiddellager. Fremtidig legemiddelberedskap må ses i sammenheng med nasjonal og regional beredskap på området.

Malvik kommune har kommuneoverlege med smittevernansvar i 40% stilling. Han er også fagleder for psykososialt kriseteam. Kommuneoverlegen har vært noe involvert i kommunens helhetlige ROS. Aktuelle CBRNE-hendelser kan gjerne tas opp på nytt fordi kommunen bl.a har en belastende og langvarig veiutbygging med mye trafikk.

Psykososialt kriseteam har ulik organisering på dagtid hverdager og helg, kveld og natt. Kommunen sine ansatte ivaretar kriseberedskapen dagtid på hverdager, mens Trondheim kommune ivaretar kriseteam på kveld, natt og helg. Kommunen sine ansatte er oppsatt på en egen liste, og har fått opplæring. Det er kun få hendelser pr. år hvor ansatte må rykke ut.

Psykososialt kriseteam skal være et helsetilbud og ikke et barneverntiltak. Malvik kommune og Trondheim kommune har møte en gang pr. år for å gå igjennom kriseberedskapen. Malvik kommune har ansvar for å sikre at krisetilbudet følger hol. § 3-2 som regulerer kommunens plikt til å yte et koordinert tilbud av kommunale tjenester og psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.

Helsedirektoratets veileder IS-2428 gir retningslinjer for hvordan kommunene skal ivareta den psykososiale beredskapen.

Psykososialt kriseteam har en avklart rolle ved evakuering og pårørendesenter (EPS). Hotel Scandic Hell i Stjørdal kommune er EPS for Malvik kommune.

Formelt sett har kommunen ansvar for øyeblikkelig helsehjelp til de som oppholder seg i kommunen også på et EPS jf. hol §§3-1 og 3-2. Det anbefales at det avklares ansvar ved akutte legebehov med Stjørdal kommune ved etablering av EPS, samt varslingssystem til nabokommunen ved etablering av EPS der.

5. Resultater fra tilsynet

Kommunal beredskapsplikt - hovedkonklusjon

 • Malvik kommunen har en oppdatert helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse fra mai 2023 og som innfrir kravene i Sivilbeskyttelsesloven 14 og Forskrift om kommunal beredskapsplikt §3
 • Malvik har en oppdatert beredskapsplan fra mai 2023 Sivilbeskyttelsesloven §15 og Forskrift om kommunal beredskapsplikt §4

Ingen avvik innenfor kommunal beredskapsplikt

Helseberedskap - avvik

 • Infeksjonskontrollprogram må etableres ved institusjon, forskrift om smittevern i helsetjenesten § 2-1, jf. Smittevernloven og Helse- og omsorgstjenesteloven.

6. Grunnlagsdokumenter

Grunnlagsdokumenter

Plan/dokument

Gyldig fra

Gyldig til

Planstrategi for Malvik kommune

2020

2023

Kommuneplanens samfunnsdel

2018

2030

Kommuneplanens arealdel

2018

2030

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Malvik kommune

2023

2028

Diverse analyseskjema til helhetlig ROS 2023

2022

 

Overordnet beredskapsplan for Malvik kommune med

oppdatert kriseledelse

05.05.2023

 

Beredskapsråd - eksempel på agenda

30.03.2023

 

Avtale om interkommunalt kriseteam

01.07.2011

 

Beredskapsavtale med Scandic Hell

 

16.11.2018

Beredskap og risiko og sårbarhetsanalyse - miljørettet helsevern

 

 

Strategisk beredskapsplan Covid-19

09.08.2021

 

Smittevernplan

20.01.2023

 

Plan for kriseledelse og beredskap hjemmesykepleien

18.01.2023

 

Plan for helsemessig og sosial beredskap Malvik kommune

07.11.2018

 

Plan for kriseledelse og beredskap – Helse og rehabilitering

15.05.2023

 

Miljøkonsekvensanalyse for Malvik kommune

21.09.2020

 

Jod plan for distribusjon

15.12.2022

 

Jod rutine for utdeling

21.11.2022

 

Håndtering av vold og trusler

2019

 

Kollegaveilelding og debrifing

2023

 

Beboer på avveie m/sjekkliste

2021

 

Rutiner ved meldt ekstremvær

2023

 

Utedel, låst dør hos bruker, bruker ikke hjemme

2018

2019

Utilgjengelig profil

2018

 

7. Deltakere

Ikke pulisert her.

Steinkjer, 12.07.2023

Tore Brønstad
Tilsynsleder
Kommunal- og justisavdelingen

Marit Dypdal Kverkild
Fagdirektør helse- og samfunn
Helse- og omsorgsavdelingen