Hopp til hovedinnhold

1.  Bakgrunn og gjennomføring

Tabellen nedenfor oppsummerer nøkkelopplysninger om gjennomføringen og videre oppfølging. De videre avsnittene gir utfyllende opplysninger om hjemmelsgrunnlag, grunnlagsdokumentasjon og deltakere.

1.1  Formål og hjemmelsgrunnlag

Formålet med tilsynet er å følge opp at Sandefjord kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er i samsvar med aktuelle krav fastsatt i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet har også fulgt opp deler av beredskapsarbeidet på sektornivå, innenfor helse- og omsorgssektoren (som del av samordnet tilsyn) og utdannings- og oppvekstsektoren (verifikasjon – helhetlig og systematisk samfunnsikkerhets- og beredskapsarbeid).

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i § 29 i sivilbeskyttelsesloven og § 10 i forskrift om kommunal beredskapsplikt, samt lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. §§ 1 og 2, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3, helseberedskapsloven § 6-2, jfr. forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 10 og folkehelseloven § 31, jfr. kommuneloven kapittel 30.

1.2  Tilsynstema

Sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 og kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Beredskapskrav innenfor helse- og omsorg/sosialområdet: Helse- og sosialberedskapsplan/smittevernplan/pandemiplan/kontinuitetsplan/beredskapsplan for miljørettet helsevern.

Beredskapskrav innenfor oppvekst- og utdanningsområdet: Beredskapsplaner på sektor- og/eller virksomhetsnivå (skole/barnehage), med særskilt fokus på volds-/trusselsituasjoner.

1.3  Grunnlagsdokumentasjon

Disse dokumentene ble innhentet i forbindelse med tilsynet:

 

Nr.

Dokument

Datering

1.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse inkl 4 vedlegg

Udatert

2.

Handlingsplan 2022-2025 – Samfunnssikkerhet og beredskap (vedl. 5)

Udatert

3.

Kommuneplanens arealdel 2019-2031 – bestemmelser og retn. linjer

Juni 2021

4.

Kommuneplanens arealdel 2019-2031, plankart

03.07.2019

5.

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031

24.09.2019

6.

Planstrategi valgperioden 2019-23

06.10.2021

7.

Overordnet beredskapsplan. Administrativ plan

14.02.2022

8.

Plan for kriseledelse og krisekommunikasjon (U.OFF.)

14.02.2022

9.

Atomberedskapsplan Sandefjors kommune

Feb 2022

10.

Kompetanse og øvelsesplan

14.02.2022

11.

Beredskapsplan bemanning legevakta

01.12.2022

12.

Nødjournal legevakta

Udatert

13.

Plan for helsemessig og sosial beredskap 2017-2021

26.05.2019

14.

Plan for helsemessig og sosial beredskap, legevakta, 2021-2024

08.12.2022

15

Rutine kriseteam Sandefjord kommune

Udatert

16.

Pandemiplan Sandefjord

Feb 2022

17.

Smittevernplan Sandefjord kommune

03.12.2020

18.

Tiltaksplan massevaksinasjon

Feb 2022

19.

Kontinuitetsplan brann og redning

08.02.2021

20.

Kontinuitetsplan HRU og ØA desember 2021

08.02.2022

21.

Kontinuitetsplan HSO desember 2021

Udatert

22.

Kontinuitetsplan KBU revidert desember 2021

Udatert

23.

Kontinuitetsplan KIF pr. desember 2021

Udatert

24.

Kontinuitetsplan MP desember 2021

Udatert

25.

Beredskapsplan miljørettet helsevern

Feb 2022

26.

Forskrift om midlertidige covid-19-tiltak, Sandefjord kommune

25.03.2021

27.

Forskrift om munnbindpåbud, Sandefjord kommune

05.05.2021

28.

Forskrift om munnbindpåbud, Sandefjord kommune

21.05.2021

29.

Forskrift om munnbindpåbud, Sandefjord kommune

23.04.2021

30.

Forskrift om smitteverntiltak, Sandefjord kommune

02.06.2021

31.

Forskrift om smitteverntiltak, Sandefjord kommune

10.02.2021

32.

Forskrift om smitteverntiltak, Sandefjord kommune

14.12.2020

33.

Forskrift om unntak fra smittekarantene for personer over 18 år

23.09.2021

34.

Overordnet beredskapsplan for skolene i Sandefjord kommune

Udatert

35.

Beredskapsplan for barnehagene – Overordnet plan

11.02.2019

36.

Plan for smittevern i kommunale barnehager under Covid-19 – pandemien fra 2020

14.12.2021

37.

Rutine for oppfølging av elever som ikke møter på skolen

Udatert

38.

Vedlegg til beredskapsplan for skolene i Sandefjord kommune - varslingsliste

Udatert

39.

Vedlegg til beredskapsplan for skolene i Sandefjord kommune - loggbok

Udatert

40.

Vedlegg til beredskapsplan for skolene i Sandefjord kommune - kontaktinformasjon

Udatert

41.

Retningslinjer for forebygging, håndtering og rapportering av vold og trusler mot ansatte, KBU

Udatert

42.

Årshjul Moava internkontroll oppvekst skoler i Sandefjord kommune

2021

43.

Plan for et trygt og godt skolemiljø

Udatert

44.

Kurs HR bedriftshelsetjenesten – Vold og trusler

Udatert

45.

Presentasjon – Vold og trusler

11.06.2019

46.

Webinar – Utfordrende atferd og skolefravær

Udatert

47.

ROS-rapport skole

Udatert

48.

Risikomatrise

21.11.18

49.

Kontinuitetsplan KBU

Mai 2020

50.

Årshjul for ledelse i barnehager

11.09.2021

51.

Organisasjonskart Sandefjord kommune

24.11.2021

52.

Liste over industrivernpliktige virksomheter i Sandefjord

Feb 2022

53.

Oversikt reservekraftanlegg Sandefjord kommune

2021

54.

Regional kriseløsning for koronapanemien i Vestfold og Telemark

11.05.2020

55.

Sandefjord – IKT Beredskapsplan – 3.1 Sjekkliste for mobilisering og etablering av reservedrift

Udatert

56.

Sandefjord – IKT Beredskapsplan – 5.3 Sjekkliste skadehåndtering

Udatert

57.

Sandefjord – IKT Beredskapsplan – 5.4 Sjekkliste sekretariat

Udatert

58.

Sandefjord – IKT Beredskapsplan – 6.1 Sjekkliste mobilisering og reservedrift

Udatert

59.

Sandefjord – IKT Beredskapsplan – 6.1 Sjekkliste varselmottak og fremmøte

Udatert

60.

Sandefjord – IKT beredskapsplan

17.02.2022

61.

Tiltakskort – Covidsyke og behandling oppdatert

21.12.2021

62.

Beredskapsplan IUA Vestfold

22.10.2018

63.

Bistandsavtale Jotun industrivern og SBR

2020

64.

Bistandsavtale SBR LBR

2020

65.

CBRNE-prosedyre (utkast)

2022

66.

Evaluering – Østerøyveien 42 – brann i batterier CBRNe ekst 2

11.06.2021

67.

Evaluering – Østerøyveien 42 – brann i batterier – CBRNe int 1

11.06.2021

68.

Hystadveien 165 Jotun del-evaluering med SBR-LBR

07.10.2021

69.

Hystadveien 165 Jotun politi og brann

15.09.2021

70.

Kontinuitetsplan brann og redning

20.12.2021

71.

Prosedyre – Akutt forurensing

Udatert

72.

Prosedyre – Akutt forurensing av bekker og vassdrag

Udatert

73.

Ressursoversikt – Aksjoner på sjøen

Udatert

74.

SBR Beredskapsanalyse

15.04.2020

75.

SBR Forebyggendeanalyse

18.03.2020

76.

SBR Risiko- og sårbarhetsanalyse

16.04.2020

77.

SBR Fremtidig organisering og stasjonsstruktur

01.05.2020

78.

Årsplan for øvelser SBR

2022

79.

Bistandsavtale VIB

01.11.2016

80.

Revisjonsrapport VETAKS – koronapandemien 2020-2021

2022

 

Dokumenter sendt inn etter tilsynsdagen:

 

81.

Beredskapsplaner med ROS-analyser Framnes skole 2021/2022

Udatert

82.

Sikkerhetsrutine Svartås barnehage – Hvis et barn blir borte i barnehagen

Okt 2015

83.

Sikkerhetsrutine Svartås barnehage – Hvis et barn ikke blir hentet

Okt 2015

84.

Sovebod – Sikkerhet og renhold

09.03.2019

85.

Svartås barnehage – «Fra undring til handling»

02.01.2018

86.

Ut på tur – regler

01.08.2021

87.

Planleggingsdag beredskap (foiler)

12.08.2019

88.

Barnas Hus og Trekanten barnehage – ROSanalyser

Aug 2019

1.4  Gjennomføring

Som del av tilsynet har kommunen i tillegg til oversending av dokumentasjon fylt ut og oversendt et kartleggingsskjema. Tilsynsdagen med åpningsmøte, intervju og sluttmøte ble gjennomført 02.03.22. Deltakere i disse aktivitetene fremgår av tabellen nedenfor.

2.  Hovedinntrykk

Sandefjord kommune jobber helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og arbeidet er meget godt forankret i overordnede dokumenter. Alle dokumenter som er etterspurt ifm. tilsynet er på plass, og de dekker aktuelle lov- og forskriftskrav. Kommunen har også gjort en god jobb med oppdatering av planer underveis i pandemien, samtidig som man har vært den kommunen i fylket som har hatt den største tilleggsbelastningen. Denne belastningen har først og fremst vært knyttet til innreisekjeden, med omfattende oppgaver på Torp og gjennom driften av karantenehotell, ikke minst ved Oslofjord Convention Center, hvor det hele ble toppet ved å også å drifte karantenemottak for evakuerte fra Afghanistan høsten 2021.

Helhetlig ROS-analyse er revidert i 2021 og godkjent i kommunestyret 3. februar 2022. Den er i form basert på veilederen fra DSB og ivaretar alle forskriftskravene. Det har vært en bred intern og ekstern deltakelse i arbeidet for å sikre forankring og faglighet, samtidig som det er benyttet ekstern konsulentbistand rent administrativt i arbeidsprosessene på grunn av den store generelle arbeidsbelastningen. Dette fremstår som et meget godt grep. Analysen fremhever seg med svært gode betraktninger/vurderinger i og rundt selve analysene, samt at det er lagt meget godt til rette for den videre oppfølgingen av funnene gjennom 22 prioriterte tiltak og beskrivelse av mål, strategi og oppfølging. Vedlegg 5 – handlingsplanen for 2022-2025, er også et meget godt grunnlag for å lykkes med den store utfordringen som ligger i å følge opp de identifiserte tiltakene.

Kommuneplandokumentene, samfunnsdel og arealdel, er dokumenter som med utgangspunkt i utvalgte bærekraftsmål godt legger føringer for og forankrer kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Det er også en meget god sammenheng og helhet i de overordnede dokumentene som samlet kreves etter forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Overordnet administrativ beredskapsplan er oppdatert og gir gode rammer og føringer for kommunens helhetlige og systematiske arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt er meget godt konkretisert og operasjonalisert for den kommunale oppfølgingen.

Plan for kriseledelse og krisekommunikasjon bygger på metodikken «proaktiv beredskapsledelse». Den er relativt kort og konsis, og dekker fullt ut forskriftskravene.

Når det gjelder beredskapen på sektornivå (helse og omsorg og oppvekst) så vises det til kommentarene våre under kap. 3.2. Helse og omsorg har tidligere hatt en beredskapskoordinatorfunksjon innenfor kommunalområdet. Gjeninnføring/etablering av en slik funksjon, eventuelt i en kortere prosjektperiode, vil i begge kommunalområder kunne styrke dette med samordning og systematisering av planverk og oppfølging/bistand til å ta i bruk maler.

Kommunens beredskapskoordinator bør i så fall støtte de som innehar slike fuksjoner.

Beredskapsplan for MHV er kommentert under overskriften «Noen utfordringer» nedenfor. Utfordringer knyttet til denne planen er ett av flere gjennomgående funn ved tilsynene og vil følges opp med en egen fagdag i regi av Statsforvalteren.

Vi vil trekke fram som positivt:

 • Det er tatt kontakt med nettselskapet for gjennomgang av prioriteringslisten, samt at det er fokus på strømforsyning til ekomsendere
 • Kommunen har et godt fokus på alternativt samband ved EKOM-utfall og det å sikre mulighet for en grunnleggende kommunikasjon med innbyggere
 • Innbyggerappen er et svært godt verktøy for risiko- og krisekommunikasjon, ikke minst når kommunen har lykkes så godt med å få innbyggerne til å ta den i bruk
 • Kommunen har fått gjennomført et revisjonsprosjekt som har sett på pandemihåndteringen i perioden 2020-2021
 • Kommunen bruker CIM mer aktivt enn de fleste av kommunene, men det er samtidig avgrenset med personell som bruker/behersker verktøyet
 • Hovedtillitsvalgt har hatt plass i beredskapsledelsen gjennom pandemien
 • Vaktordning for samfunnssikkerhet og beredskap innført under pandemien. Ordningen er planlagt videreført
 • Meget god bruk av referanser i overordnede dokumenter

Noen utfordringer: 

 • Beredskapsplan for miljørettet helsevern må revideres. Revisjonsarbeidet bør se hen til/samordnes med risikoanalyser og beredskapsplaner hos brann og IUA
 • Det er fremlagt lite risiko- og sårbarhetsanalyser på sektor-/virksomhetsnivå, slik at tilsynsgruppa er usikker på i hvilken grad slike er på plass

3.  Tilsynsfunn

Tilsynet avdekket ingen avvik. To forhold er påpekt i form av kommentarer.

3.1  Avvik

Avvik er definert som manglende oppfølging av krav fastsatt i sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 og/eller i forskrift om kommunal beredskapsplikt, eller i andre beredskapsrelaterte lover/forskrifter som har vært omfattet av tilsynet.

3.2  Kommentarer

Kommentarene er rettet mot forhold som ikke oppfyller definisjonen av avvik, men som Statsforvalteren mener det er grunn til å påpeke for å sikre god oppfølging av beredskapsplikten.

Plan for helsemessig og sosial beredskap må oppdateres/revideres

Planen er sist oppdatert i 2017. Dette, i kombinasjon med at det, blant annet på grunn av pandemien, er innført og revidert en rekke underliggende planer, tilsier alene at planen trenger en oppdatering. Vår gjennomgang understøtter dette.

Kommunen bør:

 • Gjennomføre en revisjon av planen for helsemessig og sosial beredskap, som er den overordnede sektorplanen. Planen er utdatert ut fra kommunens egen påførte gyldighetsperiode
 • Bygge revisjonen på en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse for sektoren. Her vil den nylig oppdaterte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalsyen være et viktig grunnlagsdokument for arbeidet, på samme måte som interne dokumenter som er nye og nyreviderte på grunn av pandemien og nå etter hvert invasjonen i Ukraina

Beredskapsplanverk og ROS-analyser i oppvekstsektoren bør gjennomgås

I forbindelse med tilsynet fikk vi oversendt blant annet beredskapsplan for skolene og beredskapsplan for barnehagene. Dette viste seg å være maler, og det var uklart om de enkelte virksomhetene hadde tatt disse i bruk og tilpasset dem/fylt dem med lokalt tilpasset innhold. Utover disse planmalene fikk vi en omfattende dokumentmengde som viser at det er gjort mye godt beredskapsarbeid og at man har mange og godt oppdaterte planer. Oversendelse i etterkant, etter at vi hadde bedt om eksempler på at de ovennevnte malene var tatt i bruk, bekreftet dette bare delvis, samt at vi fikk ytterligere «assorterte» planer og dokumenter. Vi vurderer at kommunen bør ta en gjennomgang/opprydning i planverket.

Kommunen bør:

 • Avklare og følge opp bruken av beredskapsplanmaler i oppvekstsektoren
 • Tilsvarende avklare og følge opp tilhørende risiko- og sårbarhetsanalyser til de enkelte planer
 • Ta en gjennomgang av beredskapsplaner/rutiner/tiltakskort for å se om disse kan systematiseres/slås sammen/innarbeides slik at en får et mer avgrenset og oversiktelig planverkshierarki

4.  Videre oppfølging

I og med at tilsynet ikke avdekket noen avvik, blir tilsynet lukket ved utsending av denne tilsynsrapporten.

Dersom kommunen har spørsmål om tilsynsrapporten eller oppfølgingen kan Statsforvalterens tilsynsleder kontaktes:

Jan W. Jensen Ruud, 35 58 61 48 / 995 31 261