Hopp til hovedinnhold

1.   Bakgrunn og gjennomføring

Tabellen nedenfor oppsummerer nøkkelopplysninger om gjennomføringen og videre oppfølging. De videre avsnittene gir utfyllende opplysninger om hjemmelsgrunnlag, grunnlagsdokumentasjon og deltakere.

Tidspunkt for tilsynet: 15.06.2022
Adressen til kommunen: Postboks 58, 3701 Skien
Kommunenummer: 3807
Kontaktperson i kommunen: Svein Skaara/Carina Halvorsen
Statsforvalterens tilsynsgruppe: Mari Løwehr (tilsynsleder), Per Schjelderup, Ingvild Aartun
Tilsynsrapporten er skrevet av: Mari Løwehr
Tilsynsrapporten er godkjent av: Ingvild Aartun
Foreløpig tilsynsrapport sendt: 23.06.2022
Endelig tilsynsrapport sendt: 27.06.2022
Kommunens frist for oppfølgingsplan: Ikke aktuelt

1.1 Formål og hjemmelsgrunnlag

Formålet med tilsynet er å følge opp at Skien kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er i samsvar med aktuelle krav fastsatt i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet har også fulgt opp deler av beredskapsarbeidet på sektornivå, innenfor helse- og omsorgssektoren (som del av samordnet tilsyn) og utdannings- og oppvekstsektoren (verifikasjon – helhetlig og systematisk samfunnsikkerhets- og beredskapsarbeid).

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i § 29 i sivilbeskyttelsesloven og § 10 i forskrift om kommunal beredskapsplikt, samt lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. §§ 1 og 2, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3, helseberedskapsloven § 6-2, jfr. forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 10 og folkehelseloven § 31, jfr. kommuneloven kapittel 30.

1.2 Tilsynstema

Sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 og kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Beredskapskrav innenfor helse- og omsorg/sosialområdet: Helse- og sosialberedskapsplan/smittevernplan/pandemiplan/kontinuitetsplan/beredskapsplan  for miljørettet helsevern.

Beredskapskrav innenfor oppvekst- og utdanningsområdet: Beredskapsplaner på sektor- og/eller virksomhetsnivå (skole/barnehage), med særskilt fokus på volds- /trusselsituasjoner.

1.3. Grunnlagsdokumentasjon

Disse dokumentene ble innhentet i forbindelse med tilsynet:

Nr.

Dokument

Datering

1.

Kartleggingsskjema 2022 - Tilsyn - Samfunnssikkerhet og beredskap

2022

2.

ROS 2022- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

19.05.2022

3.

ROS-analyse Grenland

15.10.2013

4.

Kommuneplan 2015– 2022, Samfunnsdelen

23.04.2011

5.

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034

April 2022

6.

Kommuneplanens arealdel 2014-2026, Plankart

16.06.2016

7.

Kommuneplanens arealdel 2014-2026, planbeskrivelse

16.06.2016

8.

Flomfareanalyse Skien sentrum

Mai 2022

9.

Kommunedelplan for klima og energi 2018-2025

06.02.2018

10.

Planstrategi Skien kommune, 2019-2023

Sept. 2020

11.

Overordnet beredskapsplan Skien kommune

01.08.18

12.

Overordnet beredskapsplan Skien kommune, operativ del

Mai 2022

13.

Delplan - Varsling/ressursoversikt ved beredskapshendelser

21.05.2022

14.

Delplan – Evakuerte og Pårørende

Senter (EPS) ved store ulykker og hendelser

30.05.2022

15

Varslingsliste kriseledelsen

19.10.2021

16.

Plan for Kriseledelse Helse og velferd

Mar. 2022

17.

Plan for kriseledelsen i BDK

24.09.2021

18.

Plan for kriseledelsen i Oppvekst

Mar. 2022

19.

Organisering beredskapsledelsen i Skien kommune

Udatert

20.

Plan for oppfølging samfunnssikkerhet og beredskap i Skien kommune 2016-2022

Mai 2022

21.

Delplan atomberedskap

02.01.19

22.

Plan for opplæring samfunnssikkerhet og beredskap Skien kommune, 2016 – 2026

16.04.2018

23.

Skien kommunes evaluering av krisehåndtering under

koronapandemien 2020 – 2022

22.05.2022

24.

Evaluering etter stort snøfall og strømbrudd i Skien

16.01.18

25.

Evaluering internt i Skien etter trusselsituasjon ved Skien Fritidspark

31.08.18

26.

Evaluering med politiet etter trusselsituasjon ved Skien Fritidspark

31.08.18

27.

Foreløpig evaluering – Håndtering av koronapandemien i Skien

kommune

26.05.2020

28.

Følgebrev til evalueringskjema – Håndtering av koronapandemien i

Skien kommune

Udatert

29.

Notat etter brann i boligblokk, Moflateveien 1 - 27.12.19

02.01.2020

30.

Plan for atomberedskap og radioaktiv forurensning Helse og velferd

24.03.2022

31.

Skien kommune, Plan for covid-19 vaksinering

15.01.2021

32.

Beredskapsplan for barnehagene i Skien Kommune, Lundedalen

Udatert

33.

Beredskapsplan for Venstøp skole og SFO

05.06.2018

34.

Beredskapsplan for voksenopplæringen (VO) Skien- Skagerak arena

01.09.2021

35.

Delplan trusler og menneskeskapte tilsiktede hendelser-Skien

06.08.2018

36.

Beredskapsplan for Miljørettet helsevern i Grenland

22.09.2021

37.

Plan for psykososialt kriseteam Skien kommune

18.03.2022

38.

Smittevernplan 2018-2021 Skien kommune

Mars 2018

39.

Vedlegg Smittevernplan 2018-2021 Skien kommune

17.03.2022

40.

Smittevernplan Skien kommune UTKAST

Udatert

41.

Pandemiplan 2018-2021 Skien kommune

20.04.2018

42.

Pandemiplan Skien kommune UTKAST

Udatert

43.

Kontinuitetsplan Skien kommune- utkast

24.03.2022

44.

Delplan for krisehåndtering Helse- sosial- og smitteberedskap

April 2018

45.

Samarbeidsavtale med Vy bussreiser

04.05.2021

46.

Beredskapsplan –Skien brann- og feievesen, Pandemi

13.03.2020

47.

Beredskapsnivå til rutinebeskrivelse ifm koronatiltak Skien brann- og feievesen

03.02.2020

48.

Rutinebeskrivelse - Innvendig rengjøring av kjøretøy ved pandemi

04.06.2020

49.

Rutinebeskrivelse - Instruks ifm forebygging av smittespredning ved pandemi

29.05.2020

50.

Rutinebeskrivelse - Renholdsrutiner ved Skien brannstasjon

25.05.2022

51.

Ukesplan for bruk av gymsal og treningsrom ved Skien brannstasjon

26.04.2021

52.

Kontinuitetsplan Skien brann- og feievesen ved høyt sykefravær

Udatert

53.

Skogbrannøvelser, Screeningskjema for Covid 19

Udatert

54.

Skogbrannøvelser, Tiltakskort smittevern og sikkerhet

Udatert

55.

Smittevernplan Skogbrannøvelser

17.02.2021

56.

IKT-beredskapsplan for Skien, Bamble og Siljan kommuner- utkast

22.09.2017

57.

Nødplakat digitale hendelser

Udatert

58.

Instruks for beredskap 17.mai, barnetoget i Skien 2022

05.05.2022

59.

Instruks for beredskap 17.mai, borgertoget i Skien 2022

06.05.2022

60.

Oversikt lokale forskrifter om forebygging av av koronasmitte Skien

Udatert

61.

Organisasjonskart Skien kommune

18.05.2022

62.

Beslutningsgrunnlag for interreginonalt nødvannssamarbeid

Udatert

63.

Nødvannsinstruks Skien

2017

64.

Nødvann, 20 fot container, totaloversikt

Udatert

65.

Nødvann, 20 fot container, mål

Udatert

66.

Nødvann, ELM tanken

Udatert

67.

Nødvann, forsyningsområder

22.10.2018

68.

Nødvann, beredskapområder og organisering

Udatert

69.

Nødvann, vannpose

Udatert

1.4 Gjennomføring

Som del av tilsynet har kommunen i tillegg til oversending av dokumentasjon fylt ut og oversendt et kartleggingsskjema. Tilsynsdagen med åpningsmøte, intervju og sluttmøte ble gjennomført 15.06.22. Deltakere i disse aktivitetene fremgår av tabellen nedenfor.
Ikke publisert her.

2.   Hovedinntrykk

Skien kommune har i en årrekke jobbet helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Arbeidet er meget godt forankret i overordnede dokumenter, og samtlige planer som er etterspurt ifm. tilsynet er på plass og dekker aktuelle lov- og forskriftskrav. Kriseledelsen fremstår som samkjørte med god rolleforståelse og krisehåndteringsevne, noe et par år med pandemihåndtering og andre sammenfallende hendelser har lagt godt til rette for.

Helhetlig ROS-analyse er godkjent i kommunestyret 19. mai, 2022. Den er i form basert på veilederen fra DSB og ivaretar alle forskriftskravene. Det har vært en god ekstern involvering og bred intern deltakelse i arbeidsgruppene for å sikre forankring og høy faglighet. Analysen av de totalt 17 uønskede hendelsene fremhever seg med svært gode betraktninger/vurderinger basert på lokale forhold. Videre har man lagt et godt grunnlag for å lykkes med den store utfordringen som ligger i å følge opp de identifiserte tiltakene, ved å innarbeide disse i «Plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2016-2026», i kap 8.2 (Mål og tiltak fra Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse).

Det vises gjennomgående til god systematikk for oppfølging av samfunnsikkerhet- og beredskapsarbeidet. Et konkret eksempel er den årlige Beredskapsuka som kommunen gjennomfører der blant annet oppdatering og revisjon av beredskapsplanverket foretas. Plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2016-2026 beskriver årshjul, egne mål og tiltak for beredskapskoordinator, internkontroll, ROS og øvelser. Det er utarbeidet en egen opplæringsplan for samme periode, som nå vurderes tatt inn i førstnevnte.

Kommuneplandokumentene, samfunnsdel og arealdel, er dokumenter som på en svært god måte legger føringer for- og forankrer kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. I samfunnsdelen 2022-2034 er samfunnssikkerhet og beredskap beskrevet under «Trender og utfordringer» og klimatilpasning er beskrevet under «Slik skaper vi en Attraktiv by». Pågående revisjon av arealdelen hensyntar klimaendringer, grønnstruktur, og bærekraftig arealforvaltning. Eksempelvis definerer kommuneplanbestemmelser (45 og 46) hvilke utredningskrav og hensyn som skal tas i aktsomhetsområder for flom og skred, og det er utarbeidet egne sjekklister for ROS til reguleringsplaner.

Overgang til proaktiv stabsmetodikk pågår, noe som innebærer en omfattende revisjon av overordnet beredskapsplan. Beredskapsplanen deles inn i en administrativ og operativ plan, derav den siste blir unntatt offentlighet. Varslingslistene og sentrale vedlegg ble oppdatert i mars 2022. Samlet gir beredskapsplanverket gode rammer og føringer for kommunens krisehåndtering.

Når det gjelder beredskapen på sektornivå (helse og omsorg og oppvekst) er det utarbeidet egne kriseplaner. Disse er et godt og oversiktelig grep, og har vedlegg om enhetenes beredskapsplaner/ROS-analyse og tiltakskort, og enhetenes kontaktinfo. Plan for helsemessig- og sosial beredskap (2018), smittevernplan (2018) og pandemiplan (2018) planlegges revidert/oppdatert i løpet av 2022 i kjølevannet av pandemien. Utkast til ny smittevernplan og pandemiplan foreligger allerede.

Vi vil trekke fram som positivt:

  • Skien kommune har en synlig og tilgjengelig beredskapskoordinator som både ser behovet for- og tilbyr veiledning i de ulike sektorene og virksomhetene
  • Kommunen viderefører prioriteringen av en dedikert ressurs til beredskapsarbeidet og har lagt til rette for en god overlapp mellom avtroppende og påtroppende beredskapskoordinator
  • Kommunal planstrategi 2019-2023 har et stort og dekkende kapittel om Samfunnssikkerhet og beredskap (2.5)
  • Evalueringsrapporter fra øvelser og hendelser fremstår som gjennomarbeidet og dekkende. Anvendelse av mal for evaluering gir et godt utgangspunkt for ryddig og systematisk oppfølging. Kommunen har hatt interne spørreundersøkelser med SurveyXact som gir et godt supplement til En underveisevaluering av koronahåndteringen ble gjennomført i 2020 og en ekstern koronaevaluering sluttføres i disse dager
  • Det ble oversendt flere planer/dokumenter fra Skien Brann og Feievesen som var relevante for tilsynet (kontinuitetsplan, rutiner, smittevern), noe som gir et utfyllende bilde av det gode samarbeidet med brannvesenet hva angår oppfølging, tilsyn og øvelser
  • Skien kommune er flinke til å sette søkelyset på egenberedskap, gjennom a. Egenberedskapsuka, informasjonskampanjer, stands, filmer og i sosiale medier

Noen utfordringer:

  • Skien har mange planer som omhandler beredskap med tidvis noe overlapp og tilgrensende tematikk (atomberedskap, krisekommunikasjon, pandemi, smittevern etc). Det oppgis under tilsynsdagen en målsetning om å samle- og redusere antall Kommunen bør selv vurdere hva som er en hensiktsmessig samordning av planverket for best mulig system, helhet og sammenheng. Statsforvalteren kan gjerne bidra i diskusjonen og med eksempler. En grafisk fremstilling av planhierariet kan være en fordel for å gi en rask oversikt over beredskapsplanverket og strukur
  • Det arbeides med en kontinuitetsplan, derav utkast datert 24.03.2022 (7 sider). Det kan være hensiktsmessig å løfte kontinuitetsplanleggingen til strategisk nivå, for eksempel ved å ha en overordnet kontinuitetsplan med overordnede prioriteringer som grunnlag for omdisponering av personell mellom kommunalområder/virksomheter, og med tanke på ressursanmodninger til nabokommuner og/eller andre eksterne etater/virksomheter. Kontinuitetsplanlegging på virksomhetsnivå beskrives forøvrig ivaretatt i ordinære driftsrutiner/planlegging
  • Beredskapsplan for miljørettet helsevern bør revideres og underbygges av ROS- analyser basert på lokale¨forhold. Dette er ett av flere gjennomgående funn ved tilsynene og vil følges opp med en egen fagdag i regi av Statsforvalteren høsten 2022

3.   Tilsynsfunn

Tilsynet avdekket ingen avvik eller forhold som tilsynsgruppa fant det nødvendig å påpeke særskilt i egne kommentarer.

3.1   Avvik

Avvik er definert som manglende oppfølging av krav fastsatt i sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 og/eller i forskrift om kommunal beredskapsplikt, eller i andre beredskapsrelaterte lover/forskrifter som har vært omfattet av tilsynet.

 3.2   Kommentarer

Kommentarene er rettet mot forhold som ikke oppfyller definisjonen av avvik, men som Statsforvalteren mener det er grunn til å påpeke for å sikre god oppfølging av beredskapsplikten. 

4.   Videre oppfølging

I og med at tilsynet ikke avdekket noen avvik, blir tilsynet lukket ved utsending av denne endelige tilsynsrapporten.

Statsforvalteren takker for god oppfølging fra kommunens side under tilsynet, og ønsker lykke til med det videre beredskapsarbeidet.

Dersom kommunen har spørsmål om tilsynsrapporten eller oppfølgingen kan Statsforvalterens tilsynsleder kontaktes:

Mari Løwehr, 35 58 61 48 / 486 01 024

 

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK

Grev Wedels gate 1 , 3111 Tønsberg | | www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark