Hopp til hovedinnhold

Vi gjennomførte tilsyn med Sogndal kommune 23.-24. april 2024. Temaet for tilsynet var Nav-kontorets ansvar for å tilby tenesta økonomisk rådgjeving til personar i ein vanskeleg økonomisk situasjon.

Tilsynet er gjennomført som del av eit landsomfattande tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Sogndal kommune er ved førebels rapport 07.05.2024 varsla om pålegg om retting av lovbrot, og har fått høve til å kome med merknader til dette. Kommune har meldt tilbake 27.05.2024 at dei ikkje har merknader til den førebelse rapporten.

Statsforvaltarens konklusjon er at kommunens praksis er i strid med sosialtenestelova § 17 sett i samanheng med sosialtenestelova § 4, forvaltningslova §§ 17 og 23, og kommunelova § 25-1.

Vi har på bakgrunn av dette, gjort vedtak om pålegg om retting av lovbrot med heimel i kommunelova § 30-4. Pålegget og informasjon om klageretten står i kapittel 6. 

Med helsing

Øystein Breirem Jacobsen
seksjonssjef

Turid Måseide
seniorrådgjevar

 

Dokumentet er elektronisk godkjent

 

1.  Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet skildrar vi kva som vart undersøkt i tilsynet.

Statsforvaltaren har undersøkt og vurdert om tenesta økonomisk rådgjeving til personar i ein vanskeleg økonomisk situasjon, er forsvarleg. 

Statsforvaltaren har undersøkt om:

 • Nav-kontoret gjer tenesta økonomisk rådgjeving tilgjengeleg
 • Nav-kontoret gjer skriftleg vedtak om tenesta og startar opp tenesta til riktig tid
 • Nav-kontoret sørgjer for forsvarleg oppfølging av brukarar som mottek tenesta økonomisk rådgjeving

Tilsynet er gjennomført som ein systemrevisjon. Det inneber at vi har ført tilsyn med korleis kommunen gjennom styring og leiing oppfyller krava til forsvarleg økonomisk rådgjeving.

Brukarane sine meiningar om og erfaringar med tenestetilbodet i kommunen er viktig informasjon for tilsynsmyndigheitene. Statsforvaltaren har derfor hatt samtale med eit utval brukarar i samband med tilsynet.

Tilsynet er del av eit landsomfattande tilsyn for 2024 og 2025. Det at tilsynet er landsomfattande, betyr at alle statsforvaltarane gjennomfører tilsyn med same tema innanfor den fastsette perioden. Formålet med det landsomfattande tilsynet er å skape nasjonal merksemd om området, avdekke svikt og bidra til forbetring. Rettleiaren for tilsynet er publisert på Helsetilsynets nettsider. Tilsynsrapportane frå alle statsforvaltarane og Helsetilsynets oppsummeringsrapportar, vert også publiserte der.

2.  Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Statsforvaltaren fører tilsyn med om kommunen oppfyller plikter som følgjer av sosialtenestelova, sjå sosialtenestelova § 9. Tilsynet omfattar også den delen av kommunens internkontroll som skal sikre at kommunen oppfyller dei pliktene som følgjer av sosialtenestelova kapittel 4, jamfør kommunelova § 25-1.

Tilsyn er ein kontroll av om verksemda er i samsvar med gjeldande lovkrav. Her gjer vi kort greie for dei lovkrava som er lagt til grunn ved dette tilsynet.

Økonomisk rådgjeving er ein del av tenesta opplysning, råd og rettleiing som er heimla i sosialtenestelova § 17. Ifølgje sosialtenestelova § 4 skal tenesta vere forsvarleg.

Krav til forsvarleg tilgang til tenesta

Kommunen må sikre at Nav-kontoret gjer tenesta økonomisk rådgjeving tilgjengeleg, sjå sosialtenestelova §§ 17, 4, forvaltningslova § 11 og kommunelova § 25-1.

Kravet inneber at kommunen ved Nav-kontoret

 • identifiserer det moglege behovet personar har for økonomisk rådgjeving
 • ikkje avviser personar med mogleg behov for økonomisk rådgjeving ved å vise til Økonomi- og gjeldsrådgjevingstelefonen i Nav eller andre aktørar
 • gjev personar med mogleg behov for økonomisk rådgjeving tilpassa informasjon ut frå føresetnadene og behova til personen, slik at dei blir i stand til å søkje om tenesta
 • skriv ned og dokumenterer munnlege søknader om økonomisk rådgjeving

Krav til forsvarleg avgjerd og oppstart av tenesta 

Kommunen må sikre at Nav-kontoret gjer skriftleg vedtak om tenesta og startar opp tenesta i riktig tid, sjå sosialtenestelova §§ 17, 4, 41, 42, 43, forvaltningslova §§ 17 og 23 og kommunelova § 25-1.

Kravet inneber at kommunen ved Nav-kontoret

 • gjev brukaren høve til samtale om behovet sitt før det blir gjort vedtak
 • gjer skriftlege vedtak om økonomisk rådgjeving
 • set frist for oppstart av tenesta i vedtaket, ut frå behovet til brukaren og om saka hastar
 • startar tenesta ut frå behovet til brukaren og om saka hastar 

Krav til forsvarleg oppfølging

Kommunen må sikre at Nav-kontoret sørgjer for forsvarleg oppfølging av brukarar som mottek tenesta økonomisk rådgjeving, sosialtenestelova §§, 17, 4 og 42, kommunelova § 25-1, forvaltningslova §§ 17.

Kravet inneber at kommunen ved Nav-kontoret

 • gjev brukaren tilbod om samtalar under oppfølginga
 • kartlegg den økonomiske situasjonen til brukaren, det vil seie inntekter, utgifter, eigedelar og gjeld, og om brukaren har prioritert bort nødvendige utgifter
 • kartlegg særskilde utgifter til barn, når brukaren har forsørgjaransvar
 • kartlegg om andre forhold i livssituasjonen til brukaren kan påverke val av tiltak i den økonomiske rådgjevinga
 • kartlegg i samarbeid med brukaren
 • utformar tiltaka i samarbeid med brukaren
 • tilbyr økonomisk rådgjeving for ulike typar av økonomiske problem med ulik alvorsgrad
 • dokumenterer opplysningar som kjem fram i oppfølginga, slik at opplysningane kan kontrollerast og etterprøvast, og for å sikre kontinuitet i tenesta

Krav til styring og leiing

Krava som gjeld leiing, organisering og styring understrekar kommunens ansvar for å tilby og yte forsvarlege tenester. God styring og leiing bidreg til at brukarane får oppfylt rettane sine. Det kan derfor vere stor risiko for svikt i tenesteytinga dersom kommunen ikkje har tilstrekkeleg styring med kvaliteten på tenestene. Svikt i tenesteytinga kan få store konsekvensar for dei som treng tenestene.

Kommunen skal ha internkontroll etter reglane i kommunelova § 25-1. Internkontrollen skal vere systematisk og tilpassa storleiken, eigenarten, aktivitetane og risikoforholda i verksemda.

For meir utfyllande informasjon, sjå rettleiaren for tilsynet Nav-kontorenes ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon | Helsetilsynet

3.  Framstilling av faktagrunnlaget

Her gjer vi greie for korleis tenestene fungerer med tanke på det som er temaet ved tilsynet.

Sogndal kommune har om lag 12 300 innbyggjarar (SSB 2023).

Nav-kontoret er ei eining under kommunalsjef for samfunn. Kontoret har i tillegg til minimumsløysinga for kommunale tenester i Nav, ansvaret for flyktningtenesta.

Ansvaret for dei sosiale tenestene er delegert frå kommunedirektøren via kommunalsjef for samfunn, til Nav-leiaren, og vidare frå Nav-leiaren til avdelingsleiaren for Arbeid og inkludering. Avdelingsleiaren for Arbeid og inkludering held Nav-leiaren oppdatert om dei sosiale tenestene gjennom kvartalsvis rapportering og månadleg målekortrapportering. Det er sjeldan dei snakkar om tenesta økonomisk rådgjeving, men dei har dei siste to åra snakka ein del om dei sosiale tenestene.

Nav-leiaren er kjent med at det er stort arbeidspress i avdeling Arbeid og inkludering, og at oppfølging av brukarar har blitt skadelidande i ein travel kvardag. Dette er òg meldt vidare til kommuneleiinga. Leiinga ønskjer å heve kompetansen og styrke tenesta. Dei sosiale tenestene er dei siste to åra styrka med 1,5 stilling, og i løpet av 2024 vil tenesta bli styrka med enda ei stilling. Dei har hatt prosess på korleis dei kan bruke ressursane best mogeleg. Tenesta økonomisk rådgjeving skal få meir plass i tida framover.

Det er på tilsynstidspunktet femten tilsette i avdeling Arbeid og inkludering, med avdelingsleiaren (til saman 11,5 stillingar). Sju av dei tilsette jobbar primært med saker etter sosialtenestelova. Ein av dei er økonomisk rådgjevar/gjeldsrådgjevar i 40% stilling. Planen er at stillinga skal aukast til 100% frå august 2024. Det skal utarbeidast ein stillingsinstruks for økonomisk rådgjevar/gjeldsrådgjevar, der ansvar, oppgåver og interne grensesnitt vert tydlege og avklarte.

Avvik vert meldt til næraste leiar, og det er denne leiaren sitt ansvar at avviket vert registrert i fagsystemet. Det er alltid dialog/debrief etter uønskte hendingar. Avvik vert også teke opp i fagmøta for å drøfte/lufte problemstillingar og sjå på praksisen i kontoret. Avdelingsleiarane har saman med Nav-leiaren ansvar for at alle avvik vert registrerte, følgde opp og lukka. Avvik vert handtert fortløpande, og det vert sett inn nødvendige tiltak/korrigeringar ut frå type avvik. Rutinar vert oppdatert etter behov, og justert ved endringar i tenesta. Det er så langt i år ikkje registrert faglege avvik knytt til tenesta økonomisk rådgjeving.

Nav Sogndal bruker saksbehandlingssystemet Socio i arbeidet med sosiale tenester. Dei skal ta i bruk modulen Økoråd til hausten.

Det er ei klar forventning i Nav-kontoret at alle tilsette skal kunne fange opp behov for økonomisk rådgjeving. Dette har vore tema i kontormøtet som er eit fellesmøte for alle tilsette kvar måndag.

Dei som ikkje sjølve jobbar med sosiale tenester, skal i sin kontakt med brukaren fange opp om han/ho har vanskar knytt til økonomi, og eventuelt vise vidare til sosialteamet.

Avdeling Arbeid og inkludering har eit sosialfagleg team som er leia av avdelingsleiaren. Dei har ulike rutinar for korleis dei jobbar og fordeler oppgåver i det sosialfaglege teamet. Vi har fått vite at dei har eit kartleggingsskjema for sosiale tenester som dei har nytta i fleire år. Skjemaet vert jamleg oppdatert og forbetra. Kartleggingsskjemaet er eit verktøy som skal sikre at dei fangar opp ulike problemstillingar, og det vert nytta som eit utgangspunkt for dialog med brukaren. Skjemaet skal alltid nyttast i nye saker, og informasjonen skal oppdaterast i saker som framleis er aktive etter tre månader. Rådgjevarane har kompetanse til å identifisere behov, og kartlegginga skjer i samarbeid med brukaren. Alle rådgjevarane i sosialfagleg team gjev enklare økonomisk rettleiing (nivå 1 og delvis nivå 2). Dei har faste fagmøte kvar måndag, der dei drøftar saker og faglege problemstillingar.

Kartlegging av brukarens situasjon og behov skjer helst i fysiske møte med brukaren. Dei bruker kartleggingsskjemaet som utgangspunkt i samtalane. Brukarens økonomiske situasjon og familiesituasjon er faste tema i kartlegginga. Dei har særleg merksemd på om brukaren har barn, og den økonomiske situasjonen med tanke på barnas behov. Dei bruker tolk ved behov, og prøver også elles å gje brukaren informasjon på ein måte han/ho kan forstå. Ungdomsteamet har sitt eige kartleggingsskjema. Økonomi alltid er tema i samtalar med unge under 30 år, men ungdomsteamet har vurdert at dei kanskje bør ha meir merksemd på korleis dei snakkar med unge om økonomi og moglege økonomiske vanskar.

Dei som ikkje jobbar med sosiale tenester kan vise brukaren vidare til sosialteamet ved å sende Gosys-melding eller ved å gje munnleg beskjed til ein rådgjevar i dette teamet.

Dei tilsette i sosialteamet kan få informasjon om brukarens moglege behov for økonomisk rådgjeving frå ein kollega eller andre, til dømes samarbeidande tenester. Det er mest vanleg at behovet for økonomisk rådgjeving vert avdekt i rådgjevarens kontakt med brukaren. Behovet kan gå fram av ein skriftleg søknad, men det vanlege er munnleg søknad. Munnlege søknader vert nedteikna i notat og følgt opp.

Alle rådgjevarane kan gjere § 17-vedtak. Den som gjer vedtaket skal følgje det opp. Avdelingsleiaren sjekkar dei vedtaka som kjem til henne for godkjenning, og gjennomfører jamleg stikkprøvekontroll med tanke på kvalitetssikring av vedtak. Dersom det er noko som må rettast, legg ho melding til rådgjevaren i Socio.

Det vert gjort skriftleg vedtak om tenesta økonomisk rådgjeving, men vi har også høyrt at mykje rådgjeving skjer utan at det vert gjort vedtak. Leiinga er kjent med dette. Kontoret har ikkje mange vedtak, berre åtte i fjor. Kontoret ser tilsynet som eit høve til å bli betre på dette, og dei har gjort fleire  §17-vedtak i det siste.

Vi har ved mappegjennomgangen sett at dei fleste vedtaka om økonomisk rådgjeving er gjort på bakgrunn av munnleg søknad. I vedtaket går det fram dato for oppstart av tenesta, eller dato for neste samtale dersom tenesta allereie har starta opp. Vi har i intervju fått vite at rådgjevarane startar opp tenesta så raskt som mogleg. Dersom det går tid mellom vedtak og oppstart, har det samanheng med rådgjevarens vurderingar av hastegrad og kva som er avtalt med brukaren. Grunngjevinga for den datoen som er sett, går ikkje fram av vedtaket.

Kartlegginga held fram etter at det er gjort vedtak, i samband med at tenesta økonomisk rådgjeving vert ytt. Rådgjevinga vert ytt ut frå den informasjonen Nav til ei kvar tid har. Kartlegginga og opplysningar som kjem fram i samband med rådgjevinga, skal dokumenterast i Socio. Vi har ved gjennomgang av brukarsaker sett døme på notat frå rådgjevingssamtalar. I saker der vi har sett notat frå rådgjevingssamtalar, er notata relativt kortfatta i formen, men innhaldsrike. Vi har på den andre sida ikkje sett notat frå rådgjevingssamtalar i alle sakene der vi forventa å finne det. Leiinga er kjent med at det kan mangle notat frå rådgjevingssamtalar, men har ikkje lukkast i å rette opp i dette før tilsynet.

4.  Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovreglane i kapittel 2.

Tilgang til tenesta

Når det gjeld kravet om å gjere tenesta økonomisk rådgjeving tilgjengeleg for dei som kan ha behov for tenesta, har vi desse funna/merknadene:

Vi legg til grunn at Nav-kontoret har system for å identifisere og følgje opp behov for økonomisk rådgjeving. Det er ei klar forventning i Nav-kontoret at alle tilsette skal kunne fange opp behov for økonomisk rådgjeving, og vi har høyrt og sett døme på korleis tilsette både i og utanfor sosialteamet jobbar for å avdekke behov for økonomisk rådgjeving. Vi har ikkje merknader til det vi har høyrt om dette.

Vi har på bakgrunn av det vi har fått opplyst i samband med tilsynet, ingen grunn til å tru at Nav-kontoret avviser personar med mogleg behov for økonomisk rådgjeving ved å vise til Økonomi- og gjeldsrådgjevingstelefonen i Nav eller til andre aktørar.

Vi legg til grunn at Nav-kontoret prøver å tilpasse informasjon om tenesta ut frå brukarens føresetnader og behov, slik at brukaren kan vurdere om han/ho ønskjer tenesta økonomisk rådgjeving, og eventuelt få fram dette ønsket. Vi har fått vite at Nav Sogndal bruker tolk ved behov. Nav bør også ha særleg merksemd på god og tilpassa informasjon om tenester i andre samanhengar, til dømes i møte med unge brukarar eller brukarar med utfordringar knytt til kommunikasjon eller hukommelse. 

Vi har høyrt og sett at Nav-kontoret dokumenterer munnlege søknader om tenesta økonomisk rådgjeving. Samtalane er til vanleg dokumenterte slik at vi kan sjå at Nav-kontoret har fått ein munnleg søknad, og vi ser at Nav har følgt opp brukarens ønske om økonomisk rådgjeving. I nokre saker er ikkje alle samtalane med brukaren dokumenterte. Dokumentasjonen er såleis ikkje i tråd med dokumentasjonskravet på dette punktet.

Når det manglar dokumentasjon frå samtalar, kan vi ikkje vite sikkert at alle munnlege søknader om økonomisk rådgjeving vert fanga opp og nedteikna. Vi har på den andre sida ikkje opplysningar om at munnlege søknader har blitt avslått. Vi meiner manglande dokumentasjon frå samtalar representerer ein risiko for svikt, med tanke på å fange opp munnleg meldt behov og ønske om tenesta økonomisk rådgjeving. Det er god praksis å dokumentere alle samtalar, slik at det går fram at det har vore kontakt, kva som var bakgrunnen for kontakten, og korleis Nav har møtt brukaren på dette. Vi har likevel kome til at vi ikkje kan slå fast lovbrot knytt til kravet om forsvarleg tilgang til tenesta på bakgrunn av manglande dokumentasjon frå samtalar. Dette fordi vi ikkje kjenner innhaldet i dei ikkje-dokumenterte samtalane.

Avgjerd og oppstart av tenesta 

Når det gjeld kravet om å gjere skriftlege vedtak om tenesta og starte opp tenesta til rett tid, har vi desse funna/merknadene:

Vi legg til grunn at Nav-kontoret stort sett startar tenesta økonomisk rådgjeving med ein gong, eller så raskt at brukaren får tenesta raskt nok uansett behov og hastegrad. I nokre saker vert det ytt økonomisk rådgjeving utan det er gjort skriftleg vedtak om dette. Leiinga er kjent med dette, og har sett i gang tiltak for å rette opp i det. Vi legg til grunn at praksis er i endring, og at det går i rett retning, men kontoret var på tilsynstidspunktet ikkje i mål med forbetringsarbeidet på dette punktet.

Vi har også sett døme på saker der det har gått lang tid mellom vedtak og dato for neste samtale, utan at det går fram kva vurderingar som er gjort med tanke på dato for neste samtale. Årsaka er truleg at det ikkje har vore merksemd på dette kravet.

Manglande vedtak og vedtak utan oppstartsfrist og grunngjeving for den oppstartsfristen som er sett, fører til at vi ikkje kan sjå Navs vurderingar av hastegrad. Brukaren har i desse sakene verken fått skriftleg grunngjeving for oppstartstidspunktet, slik at han/ho kan sjå om Nav-kontoret har vurdert hastegrad rett, eller informasjon om at det går an å klage, dersom brukaren meiner det er nødvendig å kome i gang med den økonomiske rådgjevinga tidlegare.

Nav-kontoret må endre praksis, slik at alle som ønskjer tenesta økonomisk rådgjeving får skriftleg vedtak med informasjon om klagerett. Alle som får tilbod om tenesta, må samtidig få Navs grunngjeving for val av dato for oppstart, med tanke på alvoret i saka og om det hastar å kome i gang med tenesta.

Oppfølging av brukarar som mottek tenesta økonomisk rådgjeving

Når det gjeld kravet om at Nav-kontoret skal sørge for forsvarleg oppfølging av brukarar som mottek tenesta økonomisk rådgjeving, har vi desse funna/merknadene:

Vi legg til grunn at Nav-kontoret gjev brukaren tilbod om samtalar, kartlegg brukarens økonomiske forhold, kartlegg særlege utgifter til barn når brukaren har forsørgaransvar, og kartlegg om andre forhold i brukarens livssituasjon kan påverke val av tiltak i den økonomiske rådgjevinga. Vidare at kartlegginga skjer i samarbeid med brukaren, og at Nav-kontoret utformar tiltaka i samarbeid med brukaren. 

Vidare legg vi til grunn at Nav-kontoret tilbyr økonomisk rådgjeving for ulike typar økonomiske problem med ulik alvorsgrad. Dette har vi både høyrt og sett ved gjennomgang av brukarsaker. Vi har på den andre sida sett at ikkje all rettleiing og alt arbeid med ei sak vert dokumentert. Det er ikkje alltid notat etter samtalar eller annan dokumentasjon som viser kontakt, opplysningar, vurderingar, eller kva som er avtalt med brukaren frå gong til gong. Leiinga er kjent med dette, men har på tilsynstidspunktet ikkje lukkast i å endre praksis slik at rettleiingsarbeidet vert forsvarleg dokumentert i alle saker.

Nav-kontoret må endre praksis, slik at rettleiingsarbeidet vert forsvarleg dokumentert. Dokumentasjonen må skje fortløpande, etter kvart som tenesta vert ytt.

5.  Statsforvaltarens konklusjon

Her presenter vi konklusjonen av undersøkinga vår, basert på vurderingane i kapittel 4.

 1. Forsvarleg tilgang til tenesta:
  Vi har ikkje avdekt lovbrot knytt til kravet om forsvarleg tilgang til tenesta.

 2. Forsvarleg avgjerd og oppstart av tenesta:
  Sogndal kommune sikrar ikkje godt nok avgjerd og oppstart av tenesta. Dette kan føre til at brukarane ikkje kjem i gang med økonomisk rådgjeving raskt nok.
  1. Det vert ikkje alltid gjort skriftleg vedtak i saker der brukaren ønskjer økonomisk og rådgjeving. Leiinga er kjent med dette, og har sett i gang tiltak for å rette opp i det. Vi legg til grunn at praksis er i endring, og at det går i rett retning, men kontoret var på tilsynstidspunktet ikkje i mål med forbetringsarbeidet på dette punktet.
  2. Skriftlege vedtak om økonomisk rådgjeving inneheld ikkje grunngjeving for val av dato for oppstart. Årsaka er truleg at det ikkje har vore merksemd på dette kravet.

   Kommunens praksis er på dette punktet ikkje i samsvar med krava i sosialtenestelova § 17, jamfør § 4, forvaltningslova §§ 17 og 23, og kommunelova § 25-1.
 1. Forsvarleg oppfølging av brukarar som mottek tenesta økonomisk rådgjeving:
  Sogndal kommune sikrar ikkje godt nok oppfølging av brukarar som mottek tenesta økonomisk rådgjeving. Dette kan føre til at brukarane ikkje får økonomisk rådgjeving som er i samsvar med behovet deira, og vert justert dersom behovet endrar seg.
  1. Rettleiingsarbeidet er ikkje alltid forsvarleg dokumentert. Leiinga er kjent med dette, men har på tilsynstidspunktet ikkje lukkast i å endre praksis slik at rettleiingsarbeidet vert forsvarleg dokumentert i alle saker.

   Kommunens praksis er heller ikkje på dette punktet i samsvar med krava i sosialtenestelova § 17, jamfør § 4, forvaltningslova §§ 17 og 23, og kommunelova § 25-1.

6. Pålegg om retting av lovbrot

Statsforvaltaren har med heimel i kommunelova § 30-4, vedteke pålegg om retting av lovbrot som er avdekt ved tilsynet. 

Pålegget om retting inneber at:

1. Kommunen skal setje i verk tiltak for å sørge for at tenesta er i tråd med gjeldande lovkrav på følgjande område:

a. Avgjerd og oppstart av tenesta

 1. Sogndal kommune må sikre at det alltid vert gjort skriftleg vedtak i saker der brukaren ønskjer tenesta økonomisk rådgjeving.
 2. Sogndal kommune må sikre at vedtak om tildeling av tenesta økonomisk rådgjeving inneheld grunngjeving for val av dato for oppstart.

b. Oppfølging av brukarar som mottek tenesta økonomisk rådgjeving

 1. Sogndal kommune må sikre at rettleiingsarbeidet vert forsvarleg dokumentert i alle saker der tenesta økonomisk rådgjeving vert ytt.

2. Kommunen skal leggje ein plan for forbetringsarbeidet med eigne fristar, og sende kopi av denne til Statsforvaltaren. Planen skal innehalde informasjon om korleis kommunen vil følgje med på om dei iverksette tiltaka fører til endring, ved å samanlikne dei forventa og dei faktiske resultata.

3. Lovbrota skal vere retta innan 1. november 2024.

4. Innan denne fristen skal kommunen sende Statsforvaltaren dette:

  1. Informasjon om kva tiltak som er gjennomførte.
  2. Informasjon om kommunens vurdering av effekten av tiltaka, på bakgrunn av evaluering.
  3. Informasjon om korleis kommunen skal følgje med på at tenesta framover er i tråd med dei aktuelle lovkrava.
  4. Resultatet av ein eventuell eigenkontroll.

5. Kommunen skal sende kopi av planen for forbetringsarbeidet til Statsforvaltaren innan 1. juli 2024 og gje Statsforvaltaren informasjon om status for gjennomføringa av forbetringsarbeidet innan 1. september 2024.

Statsforvaltaren skal etter dette vurdere og evaluere kommunens oppfølging av pålegget på bakgrunn av den dokumentasjonen kommunen sender, og ta stilling til om vi kan avslutte tilsynet.

Klagerett

Kommunen kan klage over pålegget, jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er tre – 3 – veker frå kommunen mottok endeleg rapport med pålegg. Ei eventuell klage skal sendast til Statsforvaltaren i Vestland. Statens helsetilsyn er klageinstans, jf. forvaltningslova § 28 første ledd. 

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi korleis tilsynet vart gjennomført, og kven som deltok.

Varsel om tilsynet vart sendt 11. februar 2024.

Før tilsynet, hadde vi telefonsamtale med fire personar i målgruppa for tilsynet, om deira erfaring med Nav Sogndals arbeid.

Vi fekk ein del dokument tilsendt på førehand, og hadde gjennomgått desse før tilsynet. Andre dokument vart lagt fram for oss dei to tilsynsdagane. Vi gjekk gjennom dokumentasjon knytt til søknader, vedtak og oppfølging i 27 klientsaker.  

Tabellen under viser kven som vart intervjua, og kven som deltok på sluttmøtet ved tilsynsbesøket:

Ikkje publisert her.

Desse deltok frå Statsforvaltaren:

   • seniorrådgjevar Elisabeth Lund-Iversen, revisor
   • seniorrådgjevar Turid Måseide, revisjonsleiar
   • rådgjevar Christine Skjoldal Fjeldberg, observatør

Alle tilsynsrapportar frå dette landsomfattande tilsynet

2024-2025 Nav – økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig livssituasjon

Søk etter tilsynsrapporter

Søk