Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier. 

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXXXX (heretter Fylkesmannen) ved brev datert XXXXXX. Tilsynssaken gjelder at du innledet et privat og intimt forhold til en tidligere pasient.

Vi orienterte deg i brev datert XXXXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

I brev av XXXXXX anmodet vi om opplysninger fra XXXXXX kommune, som vi mottok ved brev av XXXXXX. Vi oversendte opplysningene til deg i brev av XXXXXX. 

Saksforholdet 

Du er utdannet ved XXXXXX og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXXXX. Du er født XXXXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du som sykepleier i XXXXXX stilling i hjemmetjenesten XXXXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

XXXXXX kommune var i møte med Fylkesmannen den XXXXXX, da de ønsket veiledning i en sak om rollesammenblanding som de var blitt kjent med gjennom intern varsling. Kommunen ba Fylkesmannen i brev av XXXXXX om en vurdering av mulig brudd på helsepersonelloven, og Fylkesmannen opprettet da tilsynssak mot deg.

Det fremgår av opplysninger fra XXXXXX kommune datert XXXXXX, vedlagt bekymringsmeldingen, at en sykepleier ved XXXXXX gjennom pasientkontakt ble kjent med at du skal ha hatt et kjærlighetsforhold til vedkommende pasient i en periode på cirka to år. Pasienten skal ha opplyst at dere ble kjent da du var hjemme hos ham som ansatt i XXXXXX. Forholdet skal ha blitt inngått fire måneder etter at behandlingen/oppfølgingen i XXXXXX var avsluttet, men samtidig med at pasienten mottok annen helsehjelp fra kommunen.

Referat fra møte med arbeidsgiver XXXXXX

I møte med arbeidsgiver innrømmet du å ha innledet et vennskapsforhold med en tidligere pasient, som utviklet seg til et kjærlighetsforhold og et seksuelt forhold. Du fortalte at pasienten hadde vedtak på hjemmesykepleie i XXXXXX. Pasienten tok kontakt med deg på Messenger i XXXXXX, etter at XXXXXX var avsluttet. Du svarte pasienten, og dere ble «venner» på Facebook. Du fortalte i møtet at du tenkte gjennom at XXXXXX hadde vært pasient, men at denne relasjonen var avsluttet for flere måneder siden. For deg fremsto pasienten som helt frisk.

Etter cirka en måned ble du bedt på kaffe hjemme hos pasienten. Du følte deg sett av XXXXXX, og du var mottakelig og sårbar på grunn av problemer med XXXXXX. I XXXXXX gikk forholdet fra vennskap til kjærlighet og et seksuelt forhold. Det første året var pasienten frisk, men etter hvert begynte XXXXXX XXXXXX og ble syk. XXXXXX var XXXXXX, og du ønsket å avslutte forholdet etter et år. XXXXXX begynte pasienten å XXXXXX. XXXXXX XXXXXX deg, XXXXXX og venner, og XXXXXX. For å blidgjøre pasienten, fortsatte du i forholdet. Du sa at pasienten hadde et XXXXXX. Forholdet ble avsluttet i XXXXXX. Du varslet ikke din leder om forholdet, da du mente det var lenge siden XXXXXX hadde hatt hjelp fra XXXXXX.

I møtet fortalte du at du ikke kjente pasienten fra før, men at du hadde hørt navnet XXXXXX og i den forbindelse bare positiv omtale. Enhetsleder fortalte deg at pasienten også mottok tjenester fra XXXXXX, som ikke var avsluttet. Du uttalte at du ikke visste at pasienten mottok tjenester fra avdeling XXXXXX i tillegg til XXXXXX. Enhetsleder opplyste at XXXXXX har en type journal, XXXXXX, som legges åpen i brukerjournalen for at XXXXXX kan orientere seg. Du svarte at du ikke hadde lest noen av journalene, og at du ville gjort ting annerledes dersom du hadde visst at pasienten var XXXXXX. Da enhetsleder påpekte at ansatte har en dokumentasjons- og leseplikt, og at det er en fast rutine ved vaktskiftet at journalene leses slik at alle er orientert og oppdatert, svarte du at den rutinen bare delvis følges på grunn av stort arbeidspress.

Referat fra arbeidsgivers møte med tidligere avdelingsleder XXXXXX

Din arbeidsgiver innkalte tidligere avdelingsleder for å få en redegjørelse for arbeidssituasjonen i arbeidslaget du tilhørte, i tidsrommet XXXXXX. Avdelingsleder redegjorde for at det var rutiner som var kjent for alle og en innarbeidet praksis å lese vurderingsjournalen før første besøk hos ny pasient. Fritekstjournal fra siste døgn, inkludert XXXXXX, ble gjort kjent for personalgruppen hver morgen. På XXXXXX ble det tatt ut fritekstjournal for de siste tre døgn. Du deltok på disse rapportene.

Avdelingsleder redegjorde for at ikke alle ansatte leser vedtaket som sendes til pasienten, men alle skal holde seg oppdatert på pasientjournalene. På direkte spørsmål om den aktuelle brukeren, svarte avdelingsleder at de ved vurderingsbesøket identifiserte XXXXXX fra avdeling XXXXXX. Når det gjelder arbeidsmengde, er det til vanlig travelt i hjemmetjenesten, og noen perioder kan være hektiske. Dette er imidlertid ikke en grunn for ikke å lese nødvendige journaler.

Din uttalelse til Fylkesmannen av XXXXXX

Du skriver at du mest sannsynlig ikke kommer til å jobbe mer som sykepleier, da du er totalt XXXXXX, men du ønsker ikke å gi fra deg autorisasjonen. 

Ifølge deg fikk alle i teamet som hadde ansvar for den aktuelle pasienten, vite at XXXXXX hadde hatt en XXXXXX sykdom. Deres rolle/oppgave var å XXXXXX XXXXXX noen ganger på grunn av en del XXXXXX. Ofte opplevde dere at pasienten ikke trengte hjelp da XXXXXX følte seg frisk nok til å klare dette selv, eller at XXXXXX var borte. Du var hos pasienten tre til fire ganger for å XXXXXX, og XXXXXX virket både XXXXXX frisk. Cirka et halvt år etter at hjemmetjenesten ble avsluttet, tok pasienten kontakt med deg på Messenger. Pasienten var hyggelig og støttende, og du gjorde «den menneskelige store bommerten å bli forelsket», noe som var gjensidig. Du ser imidlertid nå at følelsene burde blitt fortrengt.

Du understreker at du i alle årene du har jobbet i helsevesenet har vært 100 % profesjonell, og at det nettopp er fordi du har gitt så mye av deg selv i yrket, at du nå er XXXXXX.

Utdrag fra varsel fra deg til Fylkesmannen av XXXXXX

Det fremgår av varsel sendt fra deg til Fylkesmannen at du har blitt XXXXXX av en person når du har vært på jobb i hjemmetjenesten. Den groveste XXXXXX skjedde XXXXXX, da personen XXXXXX hele vakten. Du opplyser at vedkommende fikk XXXXXX overfor deg og din familie sommeren XXXXXX. Videre hadde du varslet arbeidsgiver om XXXXXX, da du mente det gikk ut over taushetsplikten relatert til brukerne i hjemmetjenesten.

På bakgrunn av informasjon fra kommunens utarbeidede tidslinje, legger Fylkesmannen til grunn at det er den aktuelle pasienten som har XXXXXX.

Ytterligere opplysninger fra XXXXXX kommune av XXXXXX

Det fremgår av vurderingsjournal fra XXXXXX, i pasientens journal, at XXXXXX i tillegg til å ha behov for daglig tilsyn, medisinsk oppfølging, samt XXXXXX ved behov, har behov for bistand fra XXXXXX og samtaler med XXXXXX sykepleier. Videre fremgår det at pasienten har hatt XXXXXX over lang tid. Det er flere journal­notater i pasientens journal om XXXXXX helsetilstand, skrevet av XXXXXX sykepleier. Du har signert 11 ganger i pasientens journal for utført oppdrag.

Din arbeidsgiver har redegjort for at det ikke er uvanlig at pasienter som mottar XXXXXX har XXXXXX i tillegg til XXXXXX plager. Kunnskap om og erfaring fra XXXXXX vektlegges derfor ved ansettelse i hjemmesykepleien, noe det også ble gjort da du ble ansatt. Din arbeidsgiver har ikke oppgitt at det utover dette er oppmerksomhet på sammenblanding av roller i virksomheten.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og/eller på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

En viktig bestemmelse i vurderingen av om du har utvist «uforsvarlig virksomhet» og/eller «grov mangel på faglig innsikt» er helsepersonelloven § 4 første ledd, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»

Saksforholdet vi legger til grunn

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Statens helsetilsyn legger til grunn at du innledet et privat og intimt/seksuelt forhold til en pasient som du kort tid før dette hadde gitt tjenester til som sykepleier ansatt i hjemmetjenesten. Forholdet hadde en varighet på cirka to år.

Vi fester ikke lit til din forklaring om at du var uvitende om pasientens utfordringer XXXXXX. I vurderingen har vi lagt vekt på at det i tillegg til opplysninger om behov for samtaler med XXXXXX sykepleier i vurderingsjournalen, er flere notater fra XXXXXX sykepleier. Det er vanlig praksis for alt helsepersonell å gjøre seg kjent med pasientens helsesituasjon og hjelpebehov før helsehjelpen gis, både om det er en ny pasient eller ikke. Vi vurderer det som lite troverdig at du ikke har gjort deg kjent med pasientens helsetilstand og hjelpebehov i løpet av perioden pasienten mottok hjelp fra deg og andre i hjemmetjenesten.  

Om du var klar over at pasienten mottok tjenester fra XXXXXX er imidlertid ikke av avgjørende betydning for vår vurdering. Det avgjørende er at du ga helsehjelp til pasienten kort tid før du innledet et privat og intimt forhold til han. 

Uforsvarlig virksomhet

Statens helsetilsyn har vurdert om du, ved å inngå et privat og seksuelt forhold til en tidligere pasient, må anses uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Det følger av forsvarlighetskravet at helsepersonell skal utøve sin virksomhet i tråd med de til enhver tid gjeldende faglige normer og lovbestemte krav for yrkes-utøvelsen, jf. Ot.prp. nr. 13 (1998-99). I dette ligger ikke bare et faglig krav, men også en etisk standard. Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Helsepersonellovens lovforarbeider bemerker følgende om etableringen av private relasjoner mellom helsepersonell og pasienter, jf. side 175:

«Helsepersonell som innleder privat intimt forhold til pasienter de har eller nettopp har hatt et pasientforhold til, driver også uforsvarlig virksomhet, i tillegg til at dette kan være et utslag av grov mangel på faglig innsikt.»

Hva som ligger i «nettopp har hatt» er et tolkningsspørsmål. Det finnes ikke noen klar grense for hvor lang tid som må gå før det ikke lenger vurderes som uforsvarlig å gå inn i private relasjoner. Hva som anses som tilstrekkelig lang tid, vil kunne variere ut fra helsehjelpens art og omfang, behandlingsforløpet og relasjonen mellom partene. Etter Statens helsetilsyns vurdering er fire måneder svært kort tid i en slik sammenheng. 

Å etablere og holde fast ved profesjonelle relasjoner er viktig når man yter helsehjelp. Et viktig formål med profesjonell helsehjelp er at pasienten snarest skal kunne gjenvinne helsen og fungere uavhengig av helsepersonell og helsetjenesten. Dersom helsepersonell tillater at det profesjonelle forholdet blir omgjort til et privat vennskaps- eller kjæresteforhold, undergraves dette formålet.

Helsepersonell skal avstå fra å gå inn i et privat eller seksuelt forhold til en pasient, også selv om pasienten opplever relasjonen positiv. Dette gjelder uavhengig av om det er helsepersonellet eller pasienten som tar initiativet til forholdet. Pasienter skal føle seg trygge på at helsepersonell holder fast ved en profesjonell holdning, respekterer deres integritet og beskytter dem mot feilgrep de kan komme til å angre på.

Å innlede et privat og seksuelt forhold til en pasient eller tidligere pasient kort tid etter at den profesjonelle relasjonen er avsluttet, er et klart brudd på kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4 første ledd. Ved å privatisere din relasjon med pasienten har du utvist manglende rolleforståelse.

På denne bakgrunn har Statens helsetilsyn kommet til at du er uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Grov mangel på faglig innsikt

Vurderingstemaet er om du, ved å inngå et privat og seksuelt forhold til en tidligere pasient, må anses uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vilkåret om grov mangel på faglig innsikt vil være oppfylt når helsepersonellet utviser en vesentlig svikt i grunnleggende kompetansekrav. Vilkåret kan også ses i sammenheng med vilkåret uforsvarlig virksomhet, som er drøftet ovenfor, da den uforsvarlige virksomheten også ofte vil være uttrykk for en underliggende grov mangel på faglig innsikt.

I vennskaps- eller kjæresteforhold som springer ut av en behandlerrelasjon og/eller omsorgsgiverrelasjon, blir det lett en ubalanse i styrkeforholdet mellom partene. I et profesjonelt forhold er det lagt til rette for at én gir og én mottar hjelp. Kompetanse og sårbarhet er ulikt fordelt, og det samme er autoritet og makt. Slike skjevheter vil partene ta med seg dersom de går inn i et personlig og privat forhold dem imellom. Selv om partene opplever forholdet som likestilt og likeverdig, kan det være preget av en underliggende skjevhet. En slik ubalanse kan bli særlig tydelig dersom det oppstår problemer i forholdet, eller ved et eventuelt brudd. Pasienten kan føle seg brukt og utnyttet, og bli påført alvorlige psykiske traumer i tillegg til de problemer XXXXXX allerede hadde. Det er en risiko helsepersonell ikke må utsette pasienter for. Vi viser i den forbindelse til opplysningene om at pasienten, etter bruddet mellom dere, har XXXXXX og fått et XXXXXX overfor deg og XXXXXX. Dette illustrerer hvor uheldig det kan være at helsepersonell privatiserer forholdet til pasienter.

Grensen mellom det profesjonelle og det private er en del av basiskunnskapen til en sykepleier. Vår vurdering er at du ved å inngå en privat og intim relasjon til en sårbar pasient rett etter at den profesjonelle relasjonen var avsluttet, har vist en svekket vurderings­evne og manglende forståelse for ditt ansvar som sykepleier. Som sykepleier må du være oppmerksom på at pasienter, ikke bare innen XXXXXX, men også andre, som for eksempel XXXXXX, befinner seg i en situasjon som skaper sårbarhet og avhengighet.

På denne bakgrunn finner Statens helsetilsyn at du er uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Statens helsetilsyn har under dette punktet vurdert om du, ved å inngå et privat og seksuelt forhold til en tidligere pasient, må anses uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Det stilles strenge krav til helsepersonellet for å opprettholde denne tilliten. Med «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen» menes at helsepersonell etter en konkret vurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tilliten til dem.

Sykepleiere er en yrkesgruppe som er særlig avhengig av allmennhetens tillit. Pasienter, pårørende, kollegaer, arbeidsgivere og andre skal kjenne seg trygge på at helsepersonell opptrer profesjonelt og ivaretar pasientens rettigheter, verdighet og integritet. Det stilles derfor strenge krav til helsepersonells integritet. Det enkelte helsepersonell representerer ikke bare seg selv, men også profesjonen og helse- og omsorgstjenesten generelt.

Det å innlede et intimt forhold til en tidligere pasient er et alvorlig tillitsbrudd. Statens helsetilsyn har kommet til at dine handlinger er i strid med kravene til etiske holdninger og atferd som forventes av en sykepleier. Etter vår vurdering har du ved dine handlinger opptrådt på en måte som i betydelig grad er egnet til å svekke tilliten til deg som sykepleier, til helsepersonell generelt og til helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn har kommet til at du er uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter/brukere mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Etter vår vurdering utgjør dine handlinger et grovt brudd på kravet til forsvarlig virksomhet, og tilliten til deg som helsepersonell er svekket. Statens helsetilsyn finner at hensynet til den allmenne tillit, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell.

Etter vår vurdering er det aktuelle forholdet av så alvorlig karakter at vi mener det er nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon. 

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonellnemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd. 

Med hilsen

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Kopi til:

XXXXXX

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker