Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som fysioterapeut

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som fysioterapeut i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» og «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som fysioterapeut.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX ved brev datert XXXX.

Tilsynssaken gjelder opplysninger om at du i årene XXXX har fått feilutbetalt refusjon fra Helseøkonomiforvaltningen (Helfo), blant annet refusjon for behandlinger som ikke har funnet sted. Helfo har fattet vedtak om tilbakebetaling av feilutbetalt beløp og vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning.

Vi har i e-post av XXXX fått opplyst fra Fylkesmannen at Helfo har anmeldt forholdet til politiet, og at saken ikke er ferdigbehandlet hos politiet.

Vi orienterte deg i brev av XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Du uttalte deg til saken etter utsatt frist i e-post av XXXX. Du erkjenner at du har fått feilutbetalt refusjon, men anfører at dette ikke skjedde med overlegg fra din side. Mer om de faktiske forhold og dine anførsler følger nedenfor under saksforholdet.

Saksforholdet 

Du er utdannet ved høgskole i XXXX, og fikk autorisasjon som fysioterapeut XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktene for de aktuelle hendelsene i saken arbeidet du som fysioterapeut i egen virksomhet, XXXX, med driftsavtale med XXXX kommune. XXXX kommune sa opp driftsavtalen med deg XXXX, jf. kommunens brev av XXXX til deg. Du er etter det Statens helsetilsyn er kjent med ikke i arbeid som fysioterapeut i dag.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dine uttalelser og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for de faktiske forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av melding av XXXX Helfo til Fylkesmannen. Helfo fattet XXXX vedtak om tilbakekreving av feilutbetalt refusjon. Av meldingen fremkom det at du hadde fremsatt urettmessige krav om refusjon, og Helfo mente det var grunnlag for å vurdere om du hadde brutt helsepersonelloven § 6 om ressursbruk. Videre mente Helfo det kunne være grunnlag for tilsynsmyndigheten å se på din journalføring, som etter Helfos syn var mangelfull.

Fylkesmannen innhentet ytterligere opplysninger fra Helfo, herunder kopi av Helfos vedtak med vedlegg. Fylkesmannen orienterte deg i brev av XXXX om tilsynssaken, og du uttalte deg til saken i e-post av XXXX. Fylkesmannen mottok XXXX journaldokumentasjon fra deg for XXXX pasienter.

Du ble i Helfos vedtak av XXXX fratatt retten til å praktisere for trygdens regning i tre år som følge av at du over flere år har fremsatt en rekke fiktive refusjonskrav.

Fylkesmannen orienterte deg i brev av XXXX om at saken ble oversendt Statens helsetilsyn for videre oppfølging. Du ble anmodet om å sende inn pasientjournaler for XXXX navngitte pasienter som Helfo hadde vært i kontakt med under saksbehandlingen. Du besvarte Fylkesmannens anmodning i e-post av XXXX.

Oppsummering av noen relevante opplysninger i dokumentasjonen fra Helfo

I forbindelse med en kontroll av dine fremsatte refusjonskrav sendte Helfo deg XXXX brev med spørsmål knyttet til din fysioterapipraksis, og sendte samme dato ut en spørreundersøkelse til XXXX av dine pasienter. Helfo ba deg videre om utskrifter fra journalnotater. Bakgrunnen for Helfos kontroll av dine refusjonskrav var at Helfos analyser og oversikt over dine krav viste at du hadde mange og lange arbeidsdager uten avvikling av pauser. Ifølge fremsatte krav skal du ha arbeidet mellom 11 til 14 timer alle arbeidsdager, inkludert lørdager.

Du gav i brev av XXXX opplysninger knyttet til disse behandlingene. For alle behandlingene som var knyttet til lørdager opplyste du at pasienten ikke hadde møtt. I ditt brev til Helfo mottatt XXXX bekreftet du at du som regel har fri på lørdager. Du viste til at grunnen til at det fremkommer krav på lørdager er at programvaren XXXX ikke har mulighet til å føre pasienter med overlapp. Du har derfor bokført behandlingene «under hverandre» time for time. Dette fører til at dine behandlinger har forskjøvet seg til lengre dager og videre til neste dag, osv. Du viste til at du nå skjønner at overlapp skulle hatt en annen takst.

I meldingen av XXXX til Fylkesmannen opplyser Helfo at de ikke mottok de etterspurte journalnotatene fra deg, kun en oppsummering av dine egne vurderinger.

Spørreundersøkelsen blant pasientene viste for XXXX pasienter store avvik mellom antall behandlinger du har sendt refusjonskrav for til Helfo, og utførte behandlinger.

Helfo påpeker at A2-takstene (behandling hos fysioterapeut i 20 til 90 minutter) krever full oppmerksomhet av behandler i hele behandlingstiden, og at overlapping i tid ikke honoreres. For individuelle behandlinger før XXXX har du benyttet tilleggs-takster som A7 og A11 i 61 prosent av behandlingene. For behandlinger utført før dette tidspunktet skulle det settes av egen tid til tilleggstakster som takst A7 og A11. Informasjon om korrekt takstbruk knyttet til disse takstene fikk du også i forbindelse med vedtak om tilbakekreving av urettmessig utbetalt refusjon av XXXX.

I ditt brev mottatt hos Helfo XXXX bekrefter du at du har mistolket takst F22 (Reise med annet transportmiddel (herunder til fots) for hver påbegynte halvtime). Feilutbetalt beløp knyttet til denne taksten utgjør 40 812 kroner, jf. skjema 4 til vedtaket av XXXX med beregning av feilutbetalt refusjon knyttet til den enkelte pasient. Det er i merknad til skjemaet også bemerket at alle pasienter unntatt én hadde under 30 minutters gangavstand til ditt arbeidssted. Den ene pasienten hadde adresse to minutters gange fra din hjemmeadresse.

Helfo ser at en del av de behandlingene det er sendt refusjonskrav for, hvor pasientene svarte at de ikke har vært til behandling, kan være behandlinger som er flyttet uten at den opprinnelige timen har blitt slettet. Pasienter har vist til at du avlyste mange behandlinger på kort varsel. Noen pasienter opplyste at de ikke hadde vært til behandling på flere måneder. Helfo viser til at du likevel fremmet regelmessige refusjonskrav for pasientene i disse månedene. Helfo legger til grunn at du har mottatt minst 757 411 kroner i uberettiget refusjon for behandlinger som ikke er utført. Dette gjelder 2030 refusjonskrav for behandlinger Helfo mener du ikke har utført, herav 473 regninger for behandlinger på ukedager og 1557 refusjonskrav for behandlinger på lørdager.

For øvrig viser Helfo til at du i brev av XXXX bekreftet en ferieperiode fra XXXX, og at du innenfor samme periode (XXXX) fremsatte refusjonskrav for behandlinger. Helfo anser disse behandlingene som ikke utført.

Helfo kontaktet kommunen, og fikk XXXX opplyst at en del gruppe-behandlinger i «XXXX» var blitt avlyst. Dette gjelder grupper på følgende datoer:

XXXX

Du har i møte med kommunen fått presentert datoene det gjelder, og du har erkjent at behandlingene disse dagene ble avlyst. Ifølge pasientene som Helfo har vært i kontakt med, er det ofte du som har avlyst gruppebehandlingene av ulike årsaker.

Helfo fattet XXXX vedtak om å kreve tilbake 798 223 kroner eksklusive 10 % renter. Kravet om tilbakebetaling av feilutbetalt refusjon gjelder for perioden XXXX, og gjelder både krav for behandlinger som ikke er utført og feil bruk av takster. Helfos beregning av det feilutbetalte beløpet gjelder i alt XXXX navngitte pasienter, og grunnlaget for beregningen fremkommer av vedlegg til vedtaket. Vi viser til denne oversikten for Helfos konklusjon om feilutbetalt refusjon for den enkelte pasient.

Helfo kan ikke utelukke at du har sendt inn refusjonskrav for behandlinger som ikke er utført i større utstrekning enn det som fremkommer av tilbakekrevingssaken, og viser til at spørreundersøkelsen blant dine pasienter bare gjelder et utvalg av behandlinger i XXXX og kun for 30 av dine pasienter.

Det er videre vist til at Nav helsetjenesteforvaltning tidligere, i vedtak av XXXX, har krevd tilbakebetalt feilutbetalt refusjon på 50 094 kroner. Dette vedtaket er begrunnet i overlapp av A2-takster, feilbruk av takst A10 og krav for behandlinger i hjemmet hvor det ikke var henvist for behandling av pasientene hjemme.

Utdrag av dine uttalelser

E-post av XXXX til Fylkesmannen

Du opplyser at du benytter XXXX som journalføringssystem, og at du journalfører personalia, henvisende instans, funn ved undersøkelse av pasienten, behandlingsplan, forløp og resultat av behandlingen, konklusjon og eventuelle notater.

E-post av XXXX til Fylkesmannen

Du påpeker at du i over XXXX har drevet en velrenommert fysioterapipraksis. Dine kunder har vært fornøyde, og har kommet tilbake til deg år etter år ved behov.

Du erkjenner at du har tabbet deg skikkelig ut, og at det er ditt ansvar å sette deg inn i regelverket. Du benekter imidlertid at du bevisst har fremsatt uriktige krav om refusjon. Du har gjort store feil, og ser at det kan tolkes slik. Du kan ikke bevise at dine handlinger ikke er bevisste, ut over å «snakke fra ditt indre med god samvittighet». Du viser til at mange av feilene skyldes overlapp av pasienter, og at feilen skyldes journalsystemet du bruker. Du hadde en dialog med Helfo om dette, men viser til at dette ikke hjalp noe, og at de likevel valgte å utestenge deg i tre år.

Du har betalt tilbake feilutbetalt refusjon med renter. Du viser til at saken har vært en stor personlig belastning både for deg selv og din familie, at du har lært mye av det som har skjedd.

E-post av XXXX til Statens helsetilsyn

Du erkjenner i e-posten at det har skjedd feil ved dine fremsatte refusjonskrav i den kontrollerte perioden. Du anfører at dette ikke har skjedd med overlegg, og viser til at du har hatt for dårlige IT-kunnskaper. Du ser imidlertid at dette er ditt ansvar. Du viser til at du i et hektisk enmannsforetak har fokusert på dine pasienters ve og vel, mens du kunne brukt mer tid på å forbedre dine IT-kunnskaper/mulighetene i datasystemet XXXX. Du erkjenner at du har krevd refusjon for timer som ble flyttet/avlyst. Når det gjelder feil takstbruk, opplyser du at du var overbevist om at du kunne bruke de aktuelle takstene, men at du innser at du kunne sørget for at kravene ble riktige.

Du beklager feilene du har gjort, og håper at dette ikke skal få konsekvenser for din videre yrkeskarriere. Du er innstilt på å forbedre din virksomhet i fremtiden.

Statens helsetilsyns vurdering

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

I tilsynssaken har det vært relevant å vurdere saksforholdet opp mot helsepersonelloven § 6 om ressursbruk. 

Helsepersonelloven § 6 lyder:

«Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.»

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Statens helsetilsyn legger til grunn at du har fått utbetalt urettmessig refusjon pålydende 798 223 kroner fra Helfo i perioden fra XXXX. Vi legger til grunn at dette gjelder feil bruk av takster, og også at du har fremsatt krav for behandlinger som ikke har funnet sted.  Du har langt på vei erkjent de faktiske forholdene, og feilutbetalingen understøttes av dokumentasjonen i saken. Vi viser spesielt til de opplysningene som fremkommer av Helfos vedtak om tilbakebetaling av feilutbetalt refusjon, og vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning.

Du har anført at feil fra din side skyldes manglende IT-kunnskaper, og at du har hatt fokus på pasientbehandlingene. Statens helsetilsyn viser til at det er ditt ansvar som fysioterapeut å forsikre deg om at refusjonskrav du fremsetter er berettiget.

En fysioterapeut med avtale om direkte oppgjør med Helfo kan kreve takster etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Fysioterapeuten plikter selv å sette seg inn i forskriften og bruke takstene på korrekt måte. Dette er tydeliggjort blant annet på Helfos hjemmesider med lenke til gjeldende regelverk med merknader. Det er en selvfølge at refusjonskrav kun kan fremsettes for behandlinger som faktisk er gjennomført.

Feil bruk av takster

Du har i ditt brev mottatt hos Helfo XXXX bekreftet at du har brukt takst F22 feil, men du anfører at dette skyldes at du mistolket taksten.

Vi legger til grunn at du har mottatt uberettiget refusjon ved bruk av takst F22. Takst F22 skal brukes for reiser på over en halv times varighet. I Helfos redegjørelse er det påpekt at alle pasienter unntatt én hadde under 30 minutters gangavstand til ditt arbeidssted. Den ene pasienten hadde adresse to minutters gange fra din hjemmeadresse. Helfo har beregnet feilutbetalt beløp for din feilbruk av denne taksten til kroner 40 812 kroner, jf. skjema 4 til vedtaket av XXXX med beregning av feilutbetalt refusjon knyttet til den enkelte pasient.

Videre legger vi til grunn at du også har fremsatt refusjonskrav med feil bruk av A2-takstene (behandling hos fysioterapeut i 20 til 90 minutter). Helfo har beregnet at din bruk av tilleggstakster som A7 og A11 er i strid med forskriften i 61 prosent av dine individuelle behandlinger før XXXX. Det fremkommer av merknadene til takst A1 i forskriften at takstene A2a, A2b, A2c, A2e og A2f krever full oppmerksomhet av behandler i hele behandlingstiden, og at overlapping i tid ikke honoreres. Det fremgår av saken at du fikk informasjon om korrekt takstbruk knyttet til disse takstene allerede ved Navs vedtak av XXXX  med krav om tilbakebetaling.

Fiktive refusjonskrav

Statens helsetilsyn legger til grunn at du i stor utstrekning også har fremsatt fiktive refusjonskrav for Helfo i den kontrollerte perioden. Du har blant annet fremsatt krav for behandlinger i «XXXX på flere datoer i årene XXXX, hvor det fremgår av opplysninger fra kommunen at du hadde avlyst gruppebehandlinger. Vi viser til oversikten over datoer dette gjelder i vår gjennomgang av saksforholdet ovenfor. Dette gjelder eksempelvis XXXX, da bassenget var stengt på grunn av vedlikehold, slik at behandling ikke kunne vært gjennomført, jf. kommunens brev av XXXX til Helfo. Du har erkjent at behandlingene de aktuelle datoene var avlyst. Vi legger etter dette til grunn at refusjonskrav for behandlinger disse datoene, gjennom tre år, er fiktive.

Videre har du i brev av XXXX til Helfo bekreftet en ferieperiode fra  XXXX  og at du innenfor samme periode (XXXX) fremsatte refusjonskrav for behandlinger. Vi legger derfor til grunn at refusjonskrav for behandlinger i denne perioden er fiktive ettersom behandlingene ikke fant sted.

I tillegg fremkommer det av Helfos spørreundersøkelse at det for 25 av dine pasienter er store avvik mellom refusjonskravene sendt fra deg, og antall behandlinger som faktisk er utført. Pasienter har vist til at du har avlyst mange behandlinger på kort varsel. Noen pasienter opplyste i spørreundersøkelsen at de ikke hadde vært til behandling på flere måneder, men du har ifølge Helfos redegjørelse likevel fremmet regelmessige refusjonskrav for pasientene i disse månedene. Helfo har bemerket at en del av kravene kan være behandlinger som er flyttet, uten at den opprinnelige timen har blitt slettet. Du skulle i slike tilfeller ikke krevd refusjon for behandling for den opprinnelige timen.

Helfo legger til grunn at du har mottatt minst 757 411 kroner i uberettiget refusjon for behandlinger som ikke er utført. Vi viser til redegjørelsen for dette i vår gjennomgang av saksforholdet ovenfor. Vi legger til grunn at refusjonskrav fremsatt for behandlinger lørdager er fiktive krav, da behandlinger ikke har funnet sted. Det er ikke dokumentert at dette skyldes en feil eller mangel ved datasystemet du benyttet, og vi legger til grunn at du i din virksomhet ved dette gjennomgående har fremsatt fiktive refusjonskrav i den kontrollerte perioden.

Grove pliktbrudd

Vurderingstemaet under dette punktet er om du har påført trygden unødvendig tidstap og utgift og brutt kravene til journalføring, jf. helsepersonelloven § 6 og om dette innebærer at du er uegnet til å utøve ditt yrke som fysioterapeut  forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift. Fysioterapeuter har i kraft av sin autorisasjon anledning til å sende refusjonskrav til Nav og Helfo for dekning av utgifter til nødvendige undersøkelser og behandling. Det er en grunnleggende forutsetning for en slik offentlig oppgjørsordning at fysioterapeuter ikke krever refusjon for mer enn de er berettiget til. Det er den enkelte fysioterapeuts selvstendige ansvar å gjøre seg kjent med de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten som fysioterapeut, herunder å gjøre seg kjent med takstsystemet. Det er derfor ditt ansvar som fysioterapeut at de kravene du fremmer overfor Nav og Helfo er korrekte.

Du har fremsatt en rekke fiktive refusjonskrav for behandlinger som ikke har funnet sted. Dette er blant annet krav for behandlinger fremsatt i en periode der du var på ferie og for bassengtreninger som du, etter det opplyste, har avlyst eller ikke har kunnet gjennomføre fordi bassenget var stengt. Du har også en omfattende feilbruk av takster. Ved din handlemåte finner vi at du har påført trygden ved Helfo unødvendig tidstap og utgift, jf. helsepersonelloven § 6.

Vi har kommet til at de aktuelle forholdene så alvorlige og omfattende at de innebærer at du er uegnet til å utøve ditt yrke som fysioterapeut forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen som fysioterapeut

Vurderingstemaet under dette punktet er om din handlemåte overfor Helfo innebærer at du er uegnet til å utøve ditt yrke som fysioterapeut på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Helsepersonell er avhengig av stor grad av allmenn tillit, og det stilles strenge krav til helsepersonellet for å opprettholde denne tilliten. Med atferd uforenlig med yrkesutøvelsen menes at helsepersonell etter en konkret helhetsvurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem.

Fysioterapeuter er av samfunnet vist stor tillit ved at de kan sende regning til Nav og Helfo for dekning av utgifter til nødvendige medisinske undersøkelser og behandling. Fysioterapeuter er dermed, i kraft av sin autorisasjon, med på å forvalte fellesskapets midler. Når fysioterapeuter er gitt rett til å praktisere for trygdens regning, påhviler det yrkesgruppen en omfattende plikt til nøyaktighet og etterrettelighet når det gjelder å fremsette refusjonskrav. Allmennheten må kunne ha tillit til at fysioterapeuter opptrer lojalt til gjeldende retningslinjer for krav om refusjon, og ikke misbruker tilliten de er gitt til egen økonomisk vinning. Mislighold av refusjonsordningen anses som et alvorlig tillitsbrudd, og er egnet til å svekke den allmenne tilliten til fysioterapeuter.

Vi legger til grunn at du har misbrukt trygdens midler, og at det gjelder et betydelig beløp over et lengre tidsrom. Etter vår vurdering er dine handlinger i stor grad egnet til å svekke tilliten til deg, til yrkesgruppen generelt og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Dette gjelder spesielt det forholdet at du har fremsatt en rekke fiktive refusjonskrav. 

Statens helsetilsyn har etter dette kommet til at du også er uegnet til å utøve virksomhet som fysioterapeut på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som fysioterapeut

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som fysioterapeut er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten.

Du har gjennom et lengre tidsrom tilegnet deg betydelige beløp fra trygden ved å sende fiktive refusjonskrav til Helfo, og ved en feil bruk av takster klart i strid med gjeldende regelverk. Når det gjelder din feilbruk av takster legger vi til grunn, som det fremkommer ovenfor, at du har mottatt veiledning fra Nav om tilsvarende forhold, og til tross for dette har fremsatt nye krav med tilsvarende feil bruk av takster. Du fremstår ved dette som lite korrigerbar. Du har selv anført at dine handlinger ikke har vært med overlegg fra din side, og du har vist til at du allerede har betalt tilbake feilutbetalt beløp med renter til Helfo. Du mener selv du har tatt lærdom av saken.

Etter Statens helsetilsyns vurdering har du begått gjentatte og alvorlige brudd på helsepersonelloven. Forholdene av en så alvorlig karakter av vi finner det nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon som fysioterapeut. Vår avgjørelse er i samsvar med forvaltningspraksis i sammenlignbare saker.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som fysioterapeut i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som fysioterapeut forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» og «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen». 

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som fysioterapeut. 

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:

XXXX
XXXX
XXXX

Kopi uten vedlegg til:
XXXX

XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker