Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din norske autorisasjon som lege

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din norske autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege i Norge.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn fikk den XXXX 2018 fra Styrelsen for Patientsikkerhed informasjon om at din danske autorisasjon som lege ble midlertidig tilbakekalt XXXX 2018. Bakgrunnen for tilbakekallet er at du ved to tilfeller har voldtatt XXXX etter at du har bedøvd dem med legemidler, såkalt «drugrape».

Vi orienterte deg i brev datert 21. november 2018 om at vi ville vurdere å tilbakekalle din norske autorisasjon. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX og fikk norsk autorisasjon som lege den XXXX, HPR. nr. XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet etter at Styrelsen for Patientsikkerhed gjennom en artikkel i pressen, ble oppmerksom på at du var varetektsfengslet for to voldtekter. Voldtektene fant sted den XXXX 2018 og den XXXX 2018. Styrelsen innhentet politidokumentene fra etterforskningen hvor det fremgikk at du erkjente å ha voldtatt de to XXXX etter at du hadde bedøvd dem med legemidler som du hadde rekvirert til deg selv.

Styrelsen innhentet opplysninger om din rekvirering av legemidler. Den XXXX 2018 rekvirerte du Diazepam (i alt 50 stk. à 5 mg) og den XXXX 2018 rekvirerte du Halcion (i alt 100 stk. à 0,25 mg) fra to forskjellige apotek. Styrelsen la til grunn at du voldtok de to XXXX etter at du hadde bedøvet dem med beroligende medisin, som du hadde skrevet ut til deg selv.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din norske autorisasjon som lege. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets¬overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Statens helsetilsyn legger til grunn saksforholdet slik det fremkommer av vedtaket fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det fremkommer her at du voldtok to XXXX, den ene XXXX 2018 og den andre XXXX 2018. Voldtektene skjedde etter at du bedøvet XXXX med beroligende legemidler som du hadde rekvirert til deg selv. Du ble varetektsfengslet og du har overfor politiet erkjent forholdene.

Det sentrale vurderingstema er om du ved å utføre de ovennevnte handlingene er uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Vilkåret om «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen» skiller seg fra de andre tapsvilkårene ved at det omhandler allmennhetens tillit til deg som helsepersonell og ikke hvorvidt du faglig sett kan anses skikket til å utøve forsvarlig virksomhet som lege.

Virksomhet som helsepersonell forutsetter en betydelig grad av allmenn tillit. At man både i og utenfor yrkesutøvelsen opererer i tråd med allment aksepterte etiske normer anses som en avgjørende forutsetning for å ivareta nødvendig tillit blant pasienter, kollegaer og allmennheten forøvrig.

Det følger av forarbeidene til helsepersonelloven at atferd som ikke har direkte tilknytning til utøvelsen av yrket, kan ha betydning for autorisasjonen dersom atferden er av så alvorlig karakter at tilliten til vedkommende blir svekket i betydelig grad. I forarbeidene til helsepersonelloven (Ot. prp. nr. 13 (1998-99)) sies det følgende om kritikkverdig atferd som ikke er knyttet til selve yrkesutførelsen:

«Kritikkverdig atferd som ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre, bør tilsynsmyndigheten i utgangspunktet avstå fra å gripe inn overfor, med mindre det dreier seg om svært alvorlige forhold, for eksempel straffbare handlinger som tyveri, underslag, legemskrenkelser, legemsbeskadigelser, gjentatte tilfeller av promillekjøring eller brudd på straffelovens sedelighetskapittel.»

Det sies videre i forarbeidene til helsepersonelloven at det vil variere i hvor stor grad autorisert helsepersonell krever allmenn tillit. Statens helsetilsyn legger til grunn at legeyrket er et yrke som i særlig grad krever allmenn tillit.

Ettersom handlingene ble utført i Danmark og etterforsket der, har vi ikke grunnlag for å ta stilling til hvilke konkrete straffebestemmelser handlingene ville blitt rammet av etter norsk straffelov. Voldtekt av personer som er bevisstløse og dermed ute av stand til å motsette seg handlingen er imidlertid svært alvorlige forhold. At du benyttet din forskrivningsrett som lege til å skrive ut legemidler som du brukte til å utføre de straffbare handlingene, anser vi som særlig skjerpende.

Vi legger til grunn at handlingene slik de er beskrevet i Styrelsens vedtak, utvilsomt tilsvarer handlinger som er beskrevet i norsk straffelov (2005) kapittel 26 om seksuallovbrudd. Gjennom dine handlinger har du utvist en atferd som avviker betydelig fra de krav som må stilles til autorisert helsepersonell, og atferden avviker også fra allment aksepterte etiske normer.

Statens helsetilsyn finner det åpenbart at de handlingene du har erkjent å ha begått i Danmark, i stor grad er egnet til å svekke tilliten til deg som lege i Norge. Vi finner på denne bakgrunn at du er uegnet til å utøve virksomhet som lege i Norge på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din norske autorisasjon som lege

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din norske autorisasjon som lege er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon.

Forholdene saken gjelder er svært alvorlige. Etter vår vurdering kan du med autorisasjon som lege i Norge utgjøre en fare for pasientsikkerheten, fordi du ved å begå handlingene beskrevet ovenfor, har utvist manglende dømmekraft og har opptrådt i strid med allmenne etiske normer. Handlingene indikerer en fare for at du kan begå nye grenseoverskridende handlinger, noe som i seg selv vurderes å utgjøre en fare for sikkerheten i helsetjenesten. Den svekkede tilliten til deg som helsepersonell, og til helsetjenesten som sådan, utgjør også en fare for sikkerheten i helsetjenesten; dette fordi personer med behov for helsehjelp eller deres pårørende kan vegre seg for å oppsøke helsevesenet av frykt for å bli utsatt for grenseoverskridende atferd. En annen faktor er at det kan virke støtende på allmennheten å la deg fortsette å utøve virksomhet som helsepersonell på bakgrunn av det du har gjort.

Av hensyn til pasientsikkerheten og ut fra sakens alvorlige karakter finner vi det nødvendig å tilbakekalle din norske autorisasjon som lege.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din norske autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege i Norge.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell-nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.

Med hilsen

XXXXXX
assisterende direktør

XXXXXX
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

 

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-2/2017

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX

Dette vedtaket finnes også i pdf-versjon:

Lege dopet ned og voldtok to ganger i Danmark – fratatt sin norske autorisasjon

PDF

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker