Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om advarsel for brudd på helsepersonelloven § 30 – orientering om at tilbakekall av autorisasjon vurderes

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Fylkesmannen i XXXX (Fylkesmannen) oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder at du ikke har gitt opplysninger til tilsynsmyndigheten.

Vi orienterte deg ved brev XXXX om at vi ville gi deg en advarsel dersom du ikke etterkom pålegget om å oversende de etterspurte opplysningene til Fylkesmannen.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som lege XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for hendelsen var du fastlege ved XXXX legekontor, der du ifølge utskrift fra Arbeidsgiver-/Arbeidstakerregisteret fortsatt arbeider.

Tilsynssaken er opprettet på bakgrunn av en klage datert XXXX fra XXXX. XXXX viser til at du har utstedt en legeerklæring hvor du anbefaler at sønnens samvær med XXXX opphører en periode. Fylkesmannen orienterte deg i brev av XXXX om at det var opprettet tilsynssak, og ba om opplysninger i forbindelse med saken. I brev av XXXX purret Fylkesmannen, og ba om å få tilsendt opplysningene innen XXXX. Fylkesmannen oversendte saken til Statens helsetilsyn i brev av XXXX.

I e-post av XXXX opplyste Fylkesmannen at de ikke hadde mottatt etterspurte opplysningene fra deg.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Helsepersonelloven § 30 gir helsepersonell en plikt til å utlevere opplysninger som anses påkrevd for å føre tilsyn med helsepersonells virksomhet. Det er tilsynsmyndigheten som avgjør hvilke opplysninger som er nødvendige.

Helsepersonelloven § 30 lyder: 

«Helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og Fylkesmannen adgang til virksomhetens lokaler, og gi alle de opplysninger som ansees påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonells virksomhet. Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikten utlevere de dokumenter, lyd- og bildeopptak og lignende som kreves av Statens helsetilsyn og Fylkesmannen.»

Det er en grunnleggende forutsetning for at tilsynsmyndigheten skal kunne føre tilsyn med helsepersonell og helse- og omsorgstjeneste, at helsepersonell utleverer etterspurte opplysninger. Manglende utlevering av opplysninger vil vanskeliggjøre tilsynsmyndighetenes arbeid og kan medføre at uforsvarlige og skadelige forhold ikke blir avdekket og rettet på.

Statens helsetilsyns vurdering

Vi finner at du har brutt helsepersonelloven § 30 da du ikke har oversendt etterspurte opplysninger til Fylkesmannen.

Ved brudd på helsepersonelloven bestemmelser kan vi gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.» 

Det er et vilkår for å gi en advarsel at du har handlet forsettlig eller uaktsomt. Ved denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides.

Du har mottatt flere brev hvor tilsynsmyndigheten har bedt om opplysninger i medhold av helsepersonelloven § 30. Vi har sendt brevene til adressen til ditt arbeidssted som er registrert i Arbeidsgiver-/Arbeidstakerregisteret. Vi legger derfor til grunn at henvendelsene er mottatt. Vi sender dette brevet i kopi til din folkeregistrerte bostedsadresse. Etter vår vurdering har du forsettlig eller uaktsomt brutt helsepersonelloven § 30. 

Vi finner at unnlatelse av å oversende etterspurte opplysninger er et pliktbrudd som er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten og til å påføre pasienter en betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Statens helsetilsyn skal imidlertid foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet om å gi en advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Det foreligger etter vår vurdering ikke forhold i saken som tilsier at vi ikke skal gi deg en advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel for brudd på lovens § 30.

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i

Sverige og Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, se vedlagte kopi.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Helseklage ved Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Orientering om at tilbakekall av autorisasjon vurderes

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle din autorisasjon som lege dersom du til tross for advarsel unnlater å innrette deg etter lovbestemte krav. Dette følger av helsepersonelloven § 57 annet ledd, som lyder:

«Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.»

Som nevnt i vårt brev av XXXX, er du pålagt i medhold av helsepersonelloven § 30 å gi følgende opplysninger:

 • Kopi av komplett pasientjournal (inkludert legeerklæringer) for XXXX fra og med XXXX.
 • En beskrivelse av det faktiske hendelsesforløpet i saken, herunder:
  • Bakgrunnen for at legeerklæringen ble skrevet
  • Begrunnelse for anbefalingen som fremgår av legeerklæringen
 • Opplysninger om dine kvalifikasjoner/utdanning, arbeidserfaring og kompetanse

Vi vil vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som lege hvis du ikke overholder pålegget om å oversende de etterspurte opplysningene til Fylkesmannen i innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Den opprinnelige tilsynssaken vil deretter bli behandlet av Fylkesmannen.

Til orientering

I brev av dagens dato varsler vi XXXX kommune om at Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 66, se vedlagt kopi.

Med hilsen

XXXX etter fullmakt
avdelingsdirektør

XXXX
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:

 • Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
 • Kopi av melding til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) og Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Kopi av brev til XXXX kommune

Kopi:

 • Fylkesmannen i XXXX
 • XXXX
 • XXXX

Juridisk saksbehandler: rådgiver XXXX, tlf. XXXX

Dette vedtaket finnes også i pdf-versjon:

Vedtak om advarsel for brudd på helsepersonelloven § 30 - orientering om at tilbakekall av autorisasjon vurderes

PDF

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker