Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning», og at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX ved brev datert XXXX. Tilsynssaken gjelder at du skal ha tatt en stor mengde tabletter av legemiddelet Zopiclone fra din arbeidsplass.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Du uttalte deg til dette i brev datert XXXX.

Den XXXX var du i møte i Statens helsetilsyn sammen med advokat XXXX. Vi sendte deg den XXXX et utkast til referat fra møtet, som du kommenterte i brev datert XXXX. Vedlagt brevet fra deg lå prøvesvar fra perioden XXXX til og med XXXX samt dom datert XXXX fra XXXX tingrett.

Din advokat oversendte ytterligere dokumentasjon i form av epikrise fra avdeling for rusbehandling og prøvesvar for alkohol, i brev datert XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX. Du er født XXXX, og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du som sykepleier på Sykehuset XXXX, XXXX, sengepost XXXX i XXXX. Du sa opp din stilling som sykepleier ved XXXX den XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dine uttalelser og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av melding datert XXXX fra XXXX. Av meldingen fremgikk det at helseforetaket ved kontroll avdekket svinn av Zopiclone. Etter nærmere undersøkelser viste det seg at mange tabletter hadde blitt borte mens du var på vakt, og du ble innkalt til samtaler med arbeidsgiver. Din nærmeste leder hadde på dette tidspunktet også uttrykt bekymring for at du over en lengre periode hadde hatt et høyt korttidsfravær.

Ifølge meldingen skal du underveis i samtaler med arbeidsgiver i perioden XXXX ha bekreftet at du systematisk og over lang tid har tatt Zopiclone fra medisinrom/tralle. I medio XXXX skal du ha uttalt at det kan dreie seg om XXXX tabletter daglig på det meste, og du skal videre ha anslått at dette har akkumulert seg til over 2000 tabletter årlig. Du skal også erkjent å ha låst deg inn på arbeidsstedet og tatt tabletter på fritiden.

Du skal også ha opplyst til arbeidsgiver at du kun har tatt Zopiclone til eget bruk, på grunn av smerter, samlivsbrudd og problemer med å få sove. Du skal videre ha fortalt at du også har brukt Tramadol og Sobril, men at disse tablettene ikke var tatt fra arbeidsplassen og kun inntatt i enkelttilfeller.

Det fremgår også av meldingen at du sa opp din stilling som sykepleier ved Sykehuset XXXX den XXXX. Dere inngikk en avtale om at du hadde fritak for all arbeidsplikt i oppsigelsestiden i arbeidsforholdet.

Din uttalelse av XXXX

Du har i en skriftlig uttalelse til arbeidsgiver blant annet vist til at du i ca. XXXX år har hatt legeerklæring på at du ikke kan jobbe nattevakter på grunn av din helse, og at du burde jobbe i tilrettelagt turnus. Du har imidlertid fortsatt å presse deg på jobb i XXXX turnus, men går nå bare XXXX om gangen. Du viser videre til at du i ettertid ser at du burde vært tydeligere på dine plager overfor arbeidsgiver, fremfor å presse deg i en ordinær turnus.

Videre har du vist til at du gikk gjennom et vanskelig samlivsbrudd i XXXX, og at dette førte til at du ble mer og mer sliten samtidig som du over lang tid fikk minimalt med søvn. I tillegg har du XXXX fysiske plager blant annet i form av XXXX og XXXX på grunn av XXXX operasjoner i XXXX i perioden XXXX. Du har alvorlig grad av XXXX, XXXX, XXXX, XXXX og XXXX. Du har i mange år gått på jobb med kroniske smerter, og smertene og XXXX har vært størst på XXXX.

Du har også opplyst at du begynte å ta Zopiclone fra jobb i desperasjon for litt over XXXX år siden. Du har videre forklart at du aldri har tatt Zopiclone for å ruse deg, kun for å få sove, og du har aldri vært påvirket av Zopiclone på jobb. Du har også vist til at du vet at du har gjort et forferdelig dårlig valg ved å gjøre dette, og du angrer veldig. Du har forstått at dette vil få konsekvenser, og de er du forberedt på å ta. Du har videre vist til at du på tidspunktet uttalelsen er skrevet har tatt XXXX urinprøver i uka i XXXX uker, og at alle prøvene har vært negative. Du har også opplyst at du den XXXX tok en utvidet blodprøve, og at denne også var negativ. Avslutningsvis har du vist til at du nå har sluttet med Zopiclone etter en vellykket avvenning/nedtrapping i samråd med fastlegen, og at du går til oppfølging på DPS XXXX.

Møte med Fylkesmannen i XXXX

På møtet hos Fylkesmannen uttalte du at du erkjenner å både ha tatt og brukt medikamentet Zopiclone, og at årsaken til bruken var en vanskelig hjemmesituasjon samt fysiske og psykiske plager som følge av XXXX turnusarbeid. Du leverte en utskrift av prøvesvar fra egen lege og viste til at du ville ettersende erklæring fra fastlegen om medikamentbruk/tidligere medikamentbruk. Du uttalte også at du aldri har vært oppfattet som ruset av kolleger eller pasienter, og at medikamentene du tok kun var til eget bruk. Du viste videre til at du kun har tatt medikamentene for å sove og ikke for å oppleve rus. Du erkjente å ha brukt Sobril ved enkelte anledninger, men at disse tablettene ikke var tatt fra arbeidsplassen. Når det gjelder Zopiclone-tablettene du tok fra arbeidsgiver, har du kun tatt medikamenter fra medisinrom/tralle og ikke i forbindelse med annen medikamenthåndtering. Du uttalte også at du nå selv har seponert medisinene, og at du ikke har brukt noen medikamenter siden XXXX.

Din uttalelse av XXXX

I denne uttalelsen anfører du at du ikke har brukt rusmidler, og at det ikke foreligger et rusmiddelproblem i form av fysisk eller psykisk avhengighet. Du viser til at du ikke opplevde noen form for rus ved inntak av Zopiclone, og at du inntok legemiddelet mot søvnproblemer. Du angir at legemiddelet hadde god effekt, men du måtte øke doseringen over tid. Du fremhever også at du aldri er observert ruset på jobb verken av kollegaer eller ledere. Du viser videre til at du trappet ned bruken i samråd med din fastlege i løpet av 10 dager, og at du ikke opplevde noen negative reaksjoner i nedtrappingsperioden eller etter seponeringen.

Du opplyser videre at du startet med ukentlig rustesting i XXXX og behandling ved DPS fra XXXX.

Du viser også til at du ikke har ført regnskap over antallet tabletter Zopiclone du har tatt og benyttet i perioden som strakk seg over om lag XXXX år, og at antallet tabletter du derfor har oppgitt er ut fra din subjektive hukommelse. Ifølge deg har også andre ansatte tilegnet seg samme legemiddel i den aktuelle perioden.

Møte med Statens helsetilsyn XXXX

I møtet viste du blant annet til at det etter en periode med mange fysiske helseplager og psykiske belastninger ble et problem for deg at tablettene var så lett tilgjengelig fra medisintrallen. Du viste videre til at du føler skyld og skam for det som har skjedd, og at du ville være åpen om og ta ansvar for dine handlinger. Du har derfor hatt mange møter med arbeidsgiver, og har vært til avhør og innrømmet forholdet hos politiet den XXXX. Du viste til at på det meste, mot slutten av perioden du brukte Zopiclone, hadde forbruket økt til ca. XXXX tabletter om dagen. Du ga uttrykk for at du følte lettelse over at forholdet ble avslørt, og at du ønsket at dette hadde blitt oppdaget tidligere. Du understreket at du kun tok tabletter for å få sove og ikke for å oppnå ruseffekt.

Du ga uttrykk for at ditt ønske var å få vurdert muligheten for at du kunne jobbe med en begrenset autorisasjon. Du fortalte at du nå arbeidet ved XXXX. Arbeidet minner om oppgaver som miljøterapeut, men du understreket at du ble ansatt fordi du er sykepleier. Du ville etter dette møtet informere din nye arbeidsgiveren om tilsynssaken.

Din uttalelse av XXXX

Det fremgår av din uttalelse at du har tatt straffeansvar gjennom XXXX tingretts tilståelsesdom fra XXXX, som du har vedtatt. Du er dømt til fengsel for grovt tyveri i XXXX dager, hvorav XXXX dager er gjort betinget. Videre fremgår det at du ikke har protestert på at tingretten har ment at tyveriet omfattet 7000 til 10000 tabletter, selv om du tidligere har regnet deg frem til et lavere antall.

Det vises videre til at dine søvnproblemer startet i forbindelse med samlivsproblemer med blant annet XXXX. Du opplever nå større ro og stabilitet i din livssituasjon. Ifølge deg har du nå avsluttet forbruket av sovemedisinen uten problemer, og du har lagt ved prøvesvar for perioden XXXX til XXXX der analysene også omfatter etanolmetabolitter. Det vises i den anledning til at du har tatt rusmiddelprøver i nesten et år uten påvisning av de aktuelle legemidlene, og at du har stabilisert din døgnrytme og redusert risiko for søvnproblemer som følge av at du arbeider i turnus uten nattevakter.

Det er også vist til at de bakenforliggende årsakene for det som hendte må anses som bearbeidet i den forstand at dette knyttet seg til en akutt livskrise, og at du er kommet ut av forbrukssituasjonen, har en arbeidssituasjon som er tilpasset, og at fastlegen fremholder i sin uttalelse fra XXXX i år at du viser et reflektert forhold til misbruket.

Dom av XXXX fra XXXX tingrett

Det fremgår av dommen at grunnlaget for siktelsen var at du i perioden XXXX til XXXX, mens du arbeidet som sykepleier på XXXX, borttok et sted mellom 7000 og 10000 tabletter Zopiclone. Du avga en uforbeholden tilståelse i retten. Retten la stor vekt på at legemidlene er stjålet fra arbeidsgiver, og at du var en sykepleier som hadde tilgang til legemidler for å kunne gi helsehjelp. Retten vurderte at å stjele medisiner av et slikt omfang og over så lang tid som her, er et svært alvorlig tillitsbrudd både overfor arbeidsgiver, men også overfor pasienter og samfunnet som helhet. Du ble dømt for overtredelse av straffeloven (1902) § 258, jf. § 257 og straffeloven (2005) § 322, jf. § 321 til fengsel i XXXX dager. Fullbyrdelsen av XXXX dager av straffen ble utsatt med en prøvetid på to år.

Uttalelse fra arbeidsgiver XXXX, XXXX, datert XXXX, ved avdelingsleder XXXX

I uttalelsen bekreftes det at du for tiden er ansatt i et vikariat ved XXXX, og at din leder er kjent med bakgrunnen for tilsynssaken. Når det gjelder dine oppgaver beskrives det at du håndterer legemidler og har utvidet adgang til journaler. Du utfører ditt arbeid på en meget tilfredsstillende måte, og din leder uttaler at hun ville ansatt deg igjen ved en senere anledning i funksjon som sykepleier. Hun uttaler også at hun har vurdert at en begrenset autorisasjon vil gi deg mulighet til å fortsette i stillingen. Ifølge din leder bekymrer hun seg ikke for at det skal foreligge en gjentakelsesfare.

Epikrise XXXX, fra XXXX, lege XXXX

Ifølge epikrisen ble du henvist av din fastlege grunnet overforbruk av Zopiclone, og det ble oppdaget at du hadde tatt medisiner fra arbeidssted. Ved oppstart i poliklinisk behandling ble det vurdert at du oppfylte kriteriene for skadelig bruk av sedativa. Din bruk av Zopiclone hadde allerede blitt trappet ned av din fastlege og forløpet ved poliklinikken besto primært av samtalebehandling. Ifølge epikrisen møtte du regelmessig til samtaler. Du skal ha opplevd godt utbytte av behandlingen. Ved behandlingsslutt har du etter eget utsagn fungert godt i din nye arbeidssituasjon. Ifølge epikrisen opplever du ikke utfordringer med tanke på ditt tidligere legemiddelmisbruk og du har regelmessig levert negative rusmiddelprøver hos din fastlege. Det fremgår videre at din behandlingskontrakt ved poliklinikken avsluttes, og at du vil få videre oppfølging hos fastlegen.

Legeattest datert XXXX, fra din fastlege spesialist i allmennmedisin XXXX

Din fastlege bekrefter at du har gått til regelmessige samtaler, og at du har vist forståelse for den prosess og represalier som er iverksatt. Videre uttaler han at du virker reflektert over ditt misbruk av sovetabletter, og at du angrer på misbruket. Din fastlege viser også til at du har tatt ukentlige urinprøver til rusmiddeltesting, og alle prøvene har vært negative.

Prøvesvar fra rusmiddeltester

Vi har mottatt prøvesvar fra rusmiddeltesting i perioden XXXX til og med XXXX (ved ettersending av prøvesvar til og med XXXX). Rusmiddelanalysene som er tatt av urinprøvene i perioden XXXX til XXXX omfatter screening for benzodiazepiner, opioider, amfetaminer og cannabinoider. Rusmiddelanalysene den XXXX og i perioden XXXX til og med XXXX omfatter i tillegg analyse for buprenorfin, metadon, metadonmetabolitter, ecstasy og kokain. Fra og med XXXX omfatter rusmiddelanalysene i tillegg analyse for EtG. Alle prøvene er negative for de analyserte rusmidler. Du har avgitt to urinprøver som har lavere kreatinininnhold enn laboratoriets laveste referanseverdi 1,7, for prøvene tatt XXXX og XXXX. Du har ikke dokumentert prøvetaking for perioden mellom XXXX og XXXX, eller for perioden mellom XXXX og XXXX.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven §57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

De sentrale vurderingstema er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning» og/eller om du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning

På bakgrunn av opplysningene som fremgår av saksforholdet ovenfor legger Statens helsetilsyn til grunn at du over lang tid har hatt et omfattende misbruksproblem knyttet til B-preparater. Vi viser i den anledning til dine egne forklaringer i XXXX tingrett der du innrømmet å urettmessig ha tatt mellom 7000 og 100000 tabletter av det vanedannende legemidlet Zopiclone til eget bruk i en periode på XXXX år frem til XXXX. Zopiclone er klassifisert som et benzodiazepinlignende hypnotikum og virker CNS-dempende, forkorter innsovningstiden, forlenger søvnens varighet og minsker antallet nattlige oppvåkninger. Halveringstiden er oppgitt til fra fire til seks timer.

Du har også innrømmet at forbruket var oppe i XXXX tabletter om dagen mot slutten av perioden. Det er ikke dokumentert at du har blitt oppfattet som ruset på jobb, men etter vår vurdering kan ditt høye forbruk mot slutten av perioden ha medført at du var påvirket av Zopiclone også i arbeidstiden. Vi har merket oss at du til tross for din utdanning som sykepleier og kunnskap om vanedannende legemidler har inntatt de høye dosene med Zopiclone. Du har heller ikke informert din arbeidsgiver om bruken.

Samlet finner vi at opplysningene i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at du ikke har hatt kontroll over din bruk av vanedannende legemidler.

Vurderingstemaet er etter dette om din bruk av vanedannende legemidler gjør deg uegnet til å utføre virksomhet som sykepleier forsvarlig.

Statens helsetilsyn ser generelt alvorlig på at helsepersonell misbruker vanedannende legemidler og andre rusmidler. Virksomhet som sykepleier krever kognitive og manuelle ferdigheter samt kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Evne til å observere og vurdere ulike situasjoner og ta adekvate beslutninger på grunnlag av dette, er i mange tilfeller en forutsetning for å utøve forsvarlig virksomhet som sykepleier.

Misbruk av rusmidler er uforenlig med slike krav fordi det fører til at funksjoner som koordinasjon, hukommelse, konsentrasjonsevne, kritisk sans og problemløsende evner svekkes. Dette gir redusert situasjonsforståelse, konsekvensinnsikt og evne til å ta adekvate beslutninger i en grad som kan få alvorlige følger for sikkerheten i helse-tjenesten og for den enkelte pasient.

Vi har ikke dokumentasjon i saken som viser at du har gjort faglige feil i tjenesten. Lovforarbeidene er imidlertid tydelig på at det ikke er noe vilkår om at pasienter har blitt skadet for å kunne tilbakekalle autorisasjon. Ved vurdering av administrativ reaksjon skal det tas hensyn til fremtidige pasienters sikkerhet.

Vi ser positivt på at du har gjennomført behandling for ditt misbruk, og at du følges opp av fastlegen. Du har i tillegg gjennomført rusmiddeltesting i ca. ett år.

Statens helsetilsyn bemerker imidlertid at det erfaringsmessig tar lang tid før man kan være trygg på at et rusmiddelmisbruk er et tilbakelagt stadium. Det vises i den sammenheng til de krav Statens helsetilsyn stiller til dokumentasjon av rusfrihet i vårt rundskriv IK-2/2017, hvor det fremgår at vi vanligvis krever sammenhengende rusfrihet i minimum to år for å få tilbake autorisasjonen og minimum seks måneders sammenhengende rusfrihet for å få en begrenset autorisasjon.

Omfanget av analyser som du har gjennomført tilfredsstiller ikke kravene i vårt rundskriv IK-2/2017. Dine prøvesvar viser at etter XXXX er omfanget av analyser utvidet. Analysene av urinprøvene omfatter imidlertid ikke z-hypnotika, oksykodon og ETG. Fra og med XXXX omfatter analysene ETG, men fortsatt ikke z-hypnotika og oksykodon. Vi finner også grunn til å bemerke at det mangler prøvesvar for to perioder. Vi har merket oss at det ikke foreligger konkrete mistanker om at du har brukt vanedannende legemidler i testperioden. Statens helsetilsyn legger imidlertid mest vekt på at rusmiddeltestingen ikke er gjennomført i tråd med kravene i rundskrivet. Vi har derfor kommet til at du ikke har dokumentert sammenhengende rusfrihet i en tilstrekkelig lang nok periode til at vi kan vurdere å gi deg en begrenset autorisasjon.

Statens helsetilsyn mener derfor at din bruk av vanedannende legemidler fortsatt representerer en fare for sikkerheten i helsetjenesten.

På denne bakgrunn har Statens helsetilsyn kommet til at du er uegnet til å utøve ditt

yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning».

Atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen

Med atferd uforenlig med yrkesutøvelsen menes at helsepersonell etter en konkret vurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem.

Du er dømt for å ha stjålet en stor mengde vanedannende legemidler fra din arbeidsgiver. Straffen ble satt til fengsel i XXXX dager der fullbyrdelsen av XXXX dager ble utsatt med en prøvetid på to år.

Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til dem som utøver slik virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Sykepleieryrket krever stor grad av allmenn tillit. Håndtering av legemidler er en viktig funksjon i utøvelsen av sykepleieryrket og en tillit som samfunnet og arbeidsgiver har gitt denne yrkesgruppen. Funksjonen gir sykepleiere lett tilgang til legemidler.

Tyveri av legemidler er en grov utnyttelse av tilliten fra arbeidsgiver. Dette representerer et stort avvik i forhold til hva som er forventet av en sykepleier og anses som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen som sykepleier

Tilliten til deg må derfor anses som betydelig svekket. Etter Statens helsetilsyns vurdering har du ikke gjenopprettet tillit før dommen er fullført og prøvetiden er over.

Statens helsetilsyn har på denne bakgrunn kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av «atferd uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven §57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon.

Etter vår vurdering er de aktuelle forholdene av så alvorlig karakter at vi mener det er nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning», og at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven §68 andre ledd.

Med hilsen

XXXX
avdelingsdirektør

XXXX
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
XXXX
XXXX
XXXX

Kopi til
XXXX
XXXX

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker