Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avslag på søknad om autorisasjon som lege

Statens helsetilsyn har vedtatt å avslå din søknad om ny autorisasjon som lege, jf. helsepersonelloven § 62. Vi har kommet til at du ikke har godtgjort at du igjen er skikket til å inneha autorisasjon som lege.

Du kan klage på vedtaket innen tre — 3 — uker fra du mottar dette brevet.

Saksforholdet

Statens helsetilsyn viser til din søknad datert XXXX.

Vi tilbakekalte din autorisasjon i vedtak av XXXX. Vi kom til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av at din uriktige takstbruk og dine uberettigede krav om refusjon fra Nav og Helfo utgjorde grove pliktbrudd. Vi kom også til at din handlemåte var en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som lege, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vi la til grunn at du hadde krevd betaling for legeerklæringer som du ikke hadde sendt til Nav og for dialogmøter som ikke hadde funnet sted, jf. vedtak fra Nav av XXXX og XXXX. For disse forholdene fratok Nav deg retten til å praktisere for trygdens regning i tre år, og påla deg å betale tilbake kr XXXX,- som du urettmessig hadde fått utbetalt.

Videre la vi til grunn at du hadde sendt refusjonskrav til Helfo uten at det forelå dokumentasjon på berettigelsen av kravene, jf. vedtak fra Helfo av XXXX og XXXX. For disse forholdene fratok Helfo deg retten til å praktisere for trygdens regning i tre år, og påla deg å betale tilbake kr XXXX,- som du urettmessig hadde fått utbetalt.

Du påklaget vedtaket vårt og Statens helsepersonellnemnd stadfestet vedtaket XXXX. Nemnda viste blant annet til at saken hadde avdekket flere enkeltstående pliktbrudd innen et sentralt område for en allmennpraktiserende lege. Du hadde ikke innrettet deg etter tidligere veiledning fra trygdemyndighetene, nye urettmessige krav var satt frem, og det samlede beløpet du urettmessig hadde fått utbetalt var stort.

Tidligere søknader

Du søkte XXXX om å få tilbake autorisasjonen. Vi avslo søknaden i vedtak av XXXX og begrunnet avslaget blant annet med at du ikke hadde reflektert over dine handlinger eller tatt inn over deg alvoret i saken.

Du påklaget vedtaket vårt og Statens helsepersonellnemnd stadfestet vedtaket XXXX. Nemnda viser til at tilliten til deg er vesentlig redusert av de aktuelle forholdene, og at dine gjennomførte kurs fra XXXX har et for lite omfang til at de kan godtgjøre skikkethet til å få ny, eventuelt begrenset autorisasjon. Nemnda vurderer også at du ikke har lagt frem et konkret tilbud om arbeid – da det fremlagte tilbudet om stilling ved et legesenter under tilsyn og veiledning, ikke innebar at du kunne få veiledning i bruk av Helfo-takster da legesenteret arbeider uten takster.

Du søkte på nytt om å få tilbake autorisasjonen i søknad datert XXXX. Vi avslo søknaden i vedtak av XXXX. I vedtaket vårt kom vi til at kursene du hadde tatt ikke i tilstrekkelig grad har gitt deg ny kunnskap og innsikt når det gjelder Nav og Helfos regelverk som leger skal følge, inkludert regelverk som regulerer bruk og refusjon av takster. Vi kom også til at tilbudet om en veiledet stilling ved XXXX legesenter ikke ville kunne inneholde veiledning i Nav og Helfos regelverk, herunder takstbruk, da dette er et helprivat legesenter. En begrenset autorisasjon der du jobber på dette legesenteret, kunne ikke medvirke til at du opparbeidet deg kompetanse på området som lå til grunn for tilbakekallet av autorisasjonen din.

Statens helsepersonellnemnd stadfestet vedtaket vårt XXXX. Det fremgår blant annet følgende av deres vedtak:

«Tilliten til klageren er følgelig vesentlig redusert som følge av de aktuelle forholdene. Klageren har i tiden etter tilbakekallet ikke godtgjort at han igjen er skikket til å inneha autorisasjon som lege.»

«I lys av de omfattende og alvorlige pliktbruddene som lå til grunn for tilbakekallet av klagerens autorisasjon, har de gjennomførte kursene et for lite omfang til at gjennomføringene alene kan godtgjøre at klageren igjen er skikket til å få ny eller ny begrenset autorisasjon som lege. Nemnda er kjent med at legeforeningen avholder flere kurs med takstbruk som tema som klageren kan delta på.»

«Klageren opplyser i søknad av XXXX at han har fått tilbud om underordnet stilling ved XXXX legesenter under tilsyn og veiledning av lege XXXX, og nemnda oppfatter at klageren ønsker en begrenset autorisasjon. Lege XXXX har imidlertid tidligere informert nemnda om at han ikke kan veilede klageren i bruk av Helfo-takster ettersom legesenteret er privat og følgelig arbeider uten takster, jf. nemndas vedtak av XXXX. Nemnda opprettholder sin vurdering, og legger til grunn at klageren ikke har fremlagt et konkret tilbud om arbeid som vilkårene i en eventuell begrenset autorisasjon kan vurderes opp mot. Arbeid med begrenset autorisasjon hos XXXX legesenter vil ikke bidra til at klageren opparbeider seg kompetanse på området som lå til grunn for tilbakekallet av hans autorisasjon. Nemnda viser til vurderingen over når det gjelder å gi klageren en full eller begrenset autorisasjon nå. Klagerens mangelfulle dokumentasjon på skikkethet medfører at en ny autorisasjon, herunder en begrenset autorisasjon, ikke er aktuelt nå.».

Vi viser forøvrig til nemndas vedtak i sin helhet.

Utdrag av din søknad

Du skriver at vi i det siste vedtaket vårt satte et krav om stilling ved et offentlig legesenter med veiledning i Nav og Helfos regelverk, som ikke var nevnt i de tidligere vedtakene. Du viser til at du må skaffe deg en slik stilling for å kunne søke autorisasjon. Dette er uforståelig for deg og umulig å gjennomføre i praksis. En ledig legestilling skal som regel besettes snarest mulig av en kvalifisert søker, og det er nødvendig å ha autorisasjon når man søker. Du har kontaktet nesten alle legesentrene som hadde annonsert stilling og diskuterte din situasjon og fått beskjed om at det ikke var aktuelt for deg å søke. Du har i tillegg tatt opp saken med Legeforeningen, juridisk avdeling og tillitsvalgt. De kunne ikke bidra med noen løsning og ga inntrykk av at en legestilling i en slikt tilfelle neppe er mulig å skaffe.

Du viser til at du i tiden etter tilbakekallet har prøvd å vise endringer og forbedringer i dine holdninger, personlighet og praksisevne. Du er klar for å inngå en avtale med Helsetilsynet om tett oppfølging av din praksis i framtiden.

Statens helsetilsyns vurdering

Det sentrale vurderingstemaet er om du har godtgjort at du er skikket til å få ny autorisasjon som lege jf. helsepersonelloven § 62 første ledd som lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell som har mistet autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved tilbakekall eller frivillig avkall, ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning hvis vedkommende godtgjør at han/hun er skikket. Ny autorisasjon kan begrenses etter § 59.»

Det er du selv som må dokumentere/godtgjøre at du igjen er skikket til å utøve yrket som lege. Skikkethet vurderes ut fra hensynet til sikkerhet for pasienter, kvalitet i helsetjenesten og tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Hva som mer konkret ligger i skikkethetsvilkåret, beror på hva som var bakgrunnen for tilsynssaken og eventuelle etterfølgende forhold.

Ved tilbakekall av autorisasjon på grunn av grove pliktbrudd knyttet til helsepersonell-loven § 6 om ressursbruk og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, må du dokumentere at du har bearbeidet det som skjedde og eventuelle bakenforliggende årsaker, gjennom for eksempel veiledning. Du må også dokumentere at du har fått innsikt i hvorfor dine handlinger var egnet til å svekke den allmenne tilliten til deg og til helsetjenesten for øvrig. Du må i tillegg kunne sannsynliggjøre at du ikke igjen vil utvise atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen. Tiden som har gått siden autorisasjonen ble tilbakekalt er ikke i seg selv avgjørende.

I vårt forrige avslag kom vi til at du ikke i tilstrekkelig grad hadde fått ny kunnskap og innsikt når det gjelder Nav og Helfos regelverk som leger skal følge, inkludert det regelverk som regulerer bruk og refusjon av takster. I tillegg kom vi til at tilbudet om veiledet stilling ved XXXX legesenter ikke ville gi deg veiledning i Nav og Helfos regelverk, herunder takstbruk, da dette er et helprivat legesenter.

Vårt vedtak ble stadfestet av Statens helsepersonellnemnd. Nemnda viste blant annet til at det avholdes flere kurs med takstbruk som tema.

Vi vurderer fortsatt at du ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert ny kunnskap og innsikt når det gjelder Nav og Helfo regelverk. Statens helsetilsyn har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at du ikke i tilstrekkelig grad har godtgjort at du igjen er skikket til å inneha ny autorisasjon som lege.

Vedtak

Statens helsetilsyn avslår din søknad om ny autorisasjon som lege, jf. helsepersonelloven § 62.

Klagerett

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Informasjon om begrenset autorisasjon

Helsepersonell som har fått tilbakekalt sin autorisasjon, kan søke Statens helsetilsyn om begrenset autorisasjon. En autorisasjon kan begrenses med ulike vilkår som for eksempel kan være relatert til arbeidssted, arbeidsoppgaver, oppfølging/veiledning og rapportering til Statens helsetilsyn med mer. Du må i en eventuell ny søknad legge ved bekreftelse på tilbud om stilling/arbeidsforhold.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at et arbeidsforhold som skal gi deg ny kompetanse på det området som lå til grunn for tilbakekallet av autorisasjonen, må være knyttet til en stilling hvor du får regelmessig veiledning i Nav og Helfos regelverk, inkludert veiledning i bruk av Normaltariffen.

Med hilsen

XXXX etter fullmakt
avdelingsdirektør

XXXX
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift
Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

 

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker