Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om advarsel

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd. Vi har kommet til at du har brutt kravet til faglig forsvarlighet i samme lovs § 4.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX ved brev datert XXXX. Tilsynssaken gjelder din behandling av åtte navngitte pasienter.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg. Orienteringsbrevet ble sendt til pasient XXXX (pasient 1), ved Pasient- og brukerombudet i XXXX, den XXXX. Vi har ikke mottatt en uttalelse fra pasienten.

Statens helsetilsyn innhentet den XXXX en sakkyndig uttalelse fra fysioterapeut XXXX. Utdrag av sakkyndigrapporten fra XXXX datert XXXX ble gjengitt i vårt brev til deg XXXX, og den fullstendige rapporten fulgte vedlagt.

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som fysioterapeut XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du som privatpraktiserende fysioterapeut i din egen virksomhet, XXXX i XXXX, uten avtale med det offentlige. Du arbeider i dag ved XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dine uttalelser og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Pasient- og brukerombudet i XXXX sendte en klage til Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) XXXX, på vegne av pasient XXXX, født XXXX (heretter pasient 1). Det ble anmodet om tilsynsmyndighetens vurdering av helsepersonell som hadde behandlet pasient 1. I brevet fremkommer det at pasient 1 XXXX slo XXXX kne XXXX. Etter fallet XXXX og hadde smerter. Pasient 1 dro til legevakten hvor XXXX fikk smertestillende og beskjed om å hvile i noen dager. Den XXXX oppsøkte pasient 1 deg for en undersøkelse av kneet. Det opplyses i brevet at du utførte knepunksjon og tappet ut blodig væske fra kneleddet for å få utført ultralyd. Ifølge pasient 1 hadde blodet en svært mørk farge, og du anbefalte videre undersøkelse med MR hos fastlegen på grunn av mistanke om brudd.

I forbindelse med behandlingen av klagen gjennomgikk Fylkesmannen nettsiden til XXXX, hvor det fremgikk at du kunne utføre ultralydveiledete prosedyrer som injeksjoner med kortison, lokalbedøvelse eller hyaluronsyre. I markedsføringen din var det ingen beskrivelse av behov for samarbeid med lege.

På bakgrunn av klagen fra Pasient- og brukerombudet i XXXX og gjennomgangen av nettsiden opprettet Fylkesmannen tilsynssak mot deg og lege XXXX, som rekvirerte legemidler til deg. XXXX uttalte seg til Fylkesmannen i brev av XXXX. Tilsynssaken mot XXXX er fortsatt under behandling hos Fylkesmannen.

Du uttalte deg til Fylkesmannen i brev og i møte XXXX. Etter dine uttalelser, innhentet Fylkesmannen journalene til syv navngitte pasienter, i tillegg til journalen til pasient 1. Fem av de syv pasientene hadde fått injeksjonsbehandling, og to av de syv pasientene hadde fått gjennomført leddpunksjon. Statens helsetilsyns tilsynssak mot deg gjelder din behandling av de åtte pasientene.

Utdrag av dine uttalelser til Fylkesmannen

Uttalelse datert XXXX

Du beskrev hendelsesforløpet da du behandlet pasient 1 og vedla XXXX journal, epikrise og ultralydbilder. Du viser til at pasient 1 oppsøkte deg fire dager etter XXXX, og at legevakten allerede hadde vurdert at det ikke var aktuelt å ta røntgen. Dine undersøkelser ga mistanke om patologi med behov for videre oppfølging, og du så derfor ikke grunn til å iverksette fysioterapitiltak. Du tappet ikke blod for å kunne utføre ultralydundersøkelse, men for at de kliniske testene skulle kunne la seg gjennomføre og gi pålitelige svar.

Uttalelse datert XXXX

Etter anmodning fra Fylkesmannen opplyste du om din faglige kompetanse for å utføre leddpunksjoner, hvilke prosedyrer som følges, og kursdokumentasjon. Du beskriver at du har deltatt på kurs i ultralyddiagnostikk som videreutdanning, arrangert av XXXX. Ultralydveiledete prosedyrer ble gjennomgått på kurset. Du har i tillegg deltatt på et injeksjonskurs i XXXX arrangert av XXXX.

Etter injeksjonskurs i XXXX har du brukt leddpunksjoner i behandling av pasienter, og har aldri opplevd bivirkninger av behandlingen. Enkelte leger har sendt pasienter til deg med ønske om ultralydveiledet behandling. Du har demonstrert ultralyd-diagnostikk og injeksjon i kneledd for 4–5 leger, og de mente du gjorde det på en forsvarlig måte.

Videre redegjør du i detalj for «prosedyre ved punksjon/aspirasjon av ledd». Du utfører slik prosedyre alene på fysioterapikontoret, eventuelt med forutgående dialog med pasientens fastlege.

Uttalelse datert XXXX

Etter anmodning fra Fylkesmannen sendte du ytterligere opplysninger om bruk av legemidler til injeksjonsbehandlingen, indikasjon for kortisoninjeksjon, og kompetanse for å behandle eventuelle reaksjoner ved infeksjon. Vedlagt uttalelsen fulgte dokumentene «Ultralydveiledet injeksjon» og «Prosedyre ved akutte bivirkninger». Du forklarte at du vurderer om det er indikasjon for kortisoninjeksjon basert på funn og opplysninger, og orienterer pasientens fastlege. Dersom legen mener det ikke skal gis kortisoninjeksjon, tar du det til følge.

Du har en avtale med lege XXXX hvor XXXX rekvirerte legemidlene Kenacort og Xylocain til deg. Før injeksjon med legemidlene skulle pasientens fastlege kontaktes for å avklare om det forelå kontraindikasjoner, og pasienten måtte svare på kontrollspørsmål. Du forklarer at Hyaluronsyre (handelsnavn Syaloset Plus) ikke er et legemiddel, men medisinsk preparat, kjøpt fra leverandør River Pharma.

Kompetanse og utstyr for å behandle eventuelle reaksjoner ved injeksjoner var tema på injeksjonskurset i XXXX. Du har adrenalin injeksjonsvæske 1 mg/ml på klinikken dersom slik situasjon skulle oppstå.

Utdrag av pasientjournaler

Utdrag av journalen til pasient 1

Av journalnotat XXXX fremgår det at pasient 1 hadde et hovent og smertefullt kne. Ultralyd ga mistanke om blødning i leddet. Du punkterte leddet og aspirerte cirka 50 ml mørkt blod. Ved å aspirere leddet gir det smertelette, og man kan se hvor fort leddet fyller seg opp igjen som vil gi en indikasjon på skadeomfanget. Funn ved klinisk undersøkelse og ultralydundersøkelse ga mistanke om ruptur i mediale menisk og MCL. Opplysninger fra pasienten ga deg mistanke om at det kunne foreligge brudd. Du skrev epikrise til fastlegen, anbefalte pasienten å få tatt en MR, og XXXX XXXX.

Utdrag av journalene til pasient 2–7

Fylkesmannen anmodet deg i brev av XXXX om å oversende fem journaler der pasienter har fått injeksjonsbehandling og fem journaler der pasienter har fått utført leddpunksjon, men uten injeksjon. Av pasientjournalene fremgår følgende (kortfattet sammendrag):

 • Pasient 2, XXXX: Artrose og degenerative forandringer i knær. Med ultralyd påviste du hydrops i begge knær. Du tappet begge knær for væske XXXX og XXXX.
 • Pasient 3, XXXX: Akutte smerter i XXXX kne, utløst ved belastning. Med ultralyd påviste du Baker cyste. Du tappet cysten XXXX og XXXX.
 • Pasient 4, XXXX: Smerter i XXXX skulder i XX år og i XXXX kne siste XX ukene. Du fant at det forelå kronisk subacromiell bursit. Du injiserte 40 mg Kenacort og 3 ml Xylocain 1 % i bursaen XXXX.
 • Pasient 5, XXXX: Du fant at det forelå frozen shoulder XXXX side. Den XXXX injiserte du 40 mg Kenacort og 4 ml Xylocain 1 % i XXXX skulderledd.
 • Pasient 6, XXXX: Smerter i XXXX skulder. Du fant at det forelå artrit i XXXX AC-ledd. Den XXXX injiserte du 0,5 mg (skal sannsynligvis være ml) Kenacort og 0,5 ml Xylocain 1 % i XXXX AC-ledd.
 • Pasient 7, XXXX: Smerter i XXXX tommel, og du fant at det forelå de Quervains tenosynovit. Du injiserte 20 mg Kenacort og 0,5 ml Xylocain 1 % i det inflammerte området XXXX. Den XXXX kom pasienten tilbake med uendrete smerter, og i tillegg sensibilitetsutfall på innsiden av tommelen. Pasienten hadde slått armen før smertene oppsto, og du lurte på om dette slaget kunne ha skadet radialisnerven.
 • Pasient 8, XXXX: Smerter i XXXX skulder. Du fant at det forelå subacromiell bursit og lett supraspinatustendinit. Den XXXX injiserte du 40 mg Kenacort og 3 ml Xylocain 1 % i bursaen.

Før injeksjonene hadde du for pasient 4, 5, 6, 7 og 8 innhentet godkjenning fra pasientenes fastleger.

Utdrag av sakkyndigrapport

På bakgrunn av opplysningene oversendt fra Fylkesmannen, ga vi sakkyndig XXXX følgende mandat i brev av XXXX:

 1. Redegjør for god praksis når fysioterapeut skal gi helsehjelp til pasient med hovent kneledd, oppstått ved nylig skade.
 2. Redegjør for god praksis når fysioterapeut skal gi helsehjelp til pasient med hovent kneledd, oppstått uten kjent skade.
 3. Redegjør for god praksis når fysioterapeut skal gi helsehjelp til pasient med lidelsene bursit i skulder, Frozen shoulder, ACL-artrit, og tenosynovit i finger.
 4. Gjør rede for hvilken kompetanse grunnutdanningen i fysioterapi gir, når det gjelder punksjon av ledd og injeksjon med legemidler.
 5. Gjør rede for eventuell tilleggsutdanning som kreves for at en fysioterapeut kan anses å ha nødvendig kompetanse for punksjon av ledd og injeksjon med legemidler.

Vi ønsket også å få vurdert om din etterutdanning/kursdeltakelse tilsier at du hadde den nødvendige kompetanse for punksjon av ledd og injeksjon med legemidler.

Sakkyndiges uttalelse om din behandling av pasientene

Sakkyndig XXXX redegjør for god praksis ved helsehjelp til pasienter med diagnosene/lidelsene de åtte pasientene hadde, og oppgir blant annet:

 • Det var ikke god helsehjelp at du tappet kneleddet til pasient 1 for 50 ml blodig væske.
 • Det var ikke god helsehjelp at du tappet kneleddene hos pasient 2 og Baker cysten hos pasient 3
 • Det var ikke god helsehjelp at du injiserte legemidler i din behandling av pasientene 5, 6, 7 og 8.

Sakkyndiges uttalelse om punksjon av ledd og injeksjon med legemidler

«Grunnutdanningen i fysioterapi gir ingen undervisning i punksjon av ledd og injeksjon med legemidler, verken tidligere eller etter de nye forskriftene for fysioterapiutdanningene. Temaet kan nevnes som en generell informasjon i en mindre del av en forelesning, og det blir presisert at det er legens ansvar å utføre disse oppgavene.
(…)
Universitetet i Bergen har arrangert ukeskurs med avsluttende eksamen for primærkontakter; leger, kiropraktorer og manuellterapeuter. Disse gruppene har en Mastergrad eller tilsvarende som forkunnskap. Kurset forutsatte at kandidatene hadde eksamen i bruk av diagnostisk ultralyd. Kurset ga 5 studiepoeng. Kurset er arrangert noen år, men vil ikke bli avholdt i 2019. Manuellterapeuter kan ikke benytte injeksjoner før kurset ved UiB er gjennomført og bestått.
(…)
Den aktuelle fysioterapeuten har grunnutdanning i fysioterapi og har gjennomført en kursrekke i bruk av diagnostisk ultralyd og bestått eksamen i et Basic-program. De øvrige kursene XXXX går på, XXXX, er kurs arrangert av XXXX og XXXX. Kursene vil bli søkt godkjenning hos Legeforeningen for poeng for allmennleger, ortopeder og fysikalsk medisinere. På nettsider står det ikke om noen instans gir godkjenning for fysioterapeuter.

Den aktuelle fysioterapeuten har ikke dokumentert noen form for en kvalitetssikret eksamen. Kursarrangøren har ingen godkjenning for å gi fysioterapeuter rett til å benytte punksjon av ledd eller injeksjon av legemidler. Forkunnskapen er kun en grunnutdanning. Ved kursene ved UiB var Master et krav til forkunnskap.

Fysioterapeuten har ikke nødvendige kompetanse for punksjon av ledd og injeksjon av legemidler.»

Sakkyndig XXXX konklusjon

«Fysioterapeuten har grunnutdanning i fysioterapi fra XXXX. Etter endt utdanning har XXXX gjennomført en rekke kurs i diagnostisk ultralyd og avlagt en eksamen på Basic-programmet. Siden har XXXX begynt på et Advanced-program der ultralydveiledet injeksjon og leddpunksjon inngår. Dette er kurs XXXX fortsatt følger. Kursprogrammet har ingen formell rett til å gi fysioterapeuter rett til å drive med injeksjon med legemidler eller leddpunksjon. Ved UiB sitt kurs i injeksjon for primærkontakter, var kravet Master eller tilsvarende.

Fysioterapeuten har ikke formell kompetanse til punksjon av ledd og injeksjon med legemidler.

Retningslinjene for god helsehjelp i fysioterapi består av øvelsesterapi, elektroterapi og manuelle teknikker.

Helsehjelpen fysioterapeuten har gitt med punksjon av ledd og injeksjon med legemidler, er ikke god helsehjelp hos fysioterapeut.

Øvelsesbehandling og henvisning til primærlegen ved akutte skader etter fall, er god helsehjelp hos fysioterapeut.

Fysioterapeuten har ført gode journaler.»

Statens helsetilsyns vurdering

På bakgrunn av saksforholdet som beskrevet over vil vi vurdere om du har brutt kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4.

Helsepersonelloven § 4 første og andre ledd lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.»

Helsepersonelloven § 4 stiller krav til faglig forsvarlighet, omsorgsfull hjelp og til det enkelte helsepersonells profesjonsutøvelse. Forsvarlighetskravet innebærer en plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer. Hva som er forsvarlig avgjøres på bakgrunn av en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke etter hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

Det sentrale vurderingstema er om du har brutt kravet til faglig forsvarlighet ved din tapping av kneledd og Baker cyste, og ved dine injeksjoner med legemidler, jf. helsepersonelloven § 4 første og andre ledd.

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å gi en advarsel har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for å gi en advarsel er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

God praksis

Behandling av hovne kneledd

Ved undersøkelse av en pasient etter nylig traume mot kneet og stor hevelse, er det vanskelig å undersøke kneet klinisk. Anamnesen er svært viktig for å få informasjon om aktuelle skademekanismer. Er det mistanke om fraktur eller båndskade, skal pasienten videresendes til legevakt eller fastlege for å få henvisning til utredning med MR eller røntgen.

Ved behandling av en pasient med hovent kne uten kjent skade, er det god praksis å gi tilpasset øvelsesbehandling med vekt på koordinasjon og stabilitet, etter hvert styrkeøvelser. Ved degenerasjon i kneleddet kan det også være aktuelt med leddmobilisering om det foreligger nedsatt funksjon. Informasjon om tilstanden og tiltak som kan redusere plagene, er en naturlig del av tiltakene. Det er aktuelt å informere pasienten om støttebandasje, vektreduksjon, fottøy og former for avlastning.

Hovent bursit i skulder

Ved behandling av skulderlidelser er det god praksis å gi generelt tilpasset øvelsesbehandling med vekt på koordinasjon og stabilitet, etter hvert styrkeøvelser. Treningen må foregå innenfor smertegrensen til pasienten og vare over en lengre periode. Ulike modaliteter av elektroterapi som laser og shock-wave kan også være aktuelt.

Frozen shoulder

Når det gjelder Frozen shoulder, er det ulik behandling i ulike faser av forløpet. I aktiv fase er de fleste tiltak provoserende, og bør unngås. Tilstanden går over i løpet av 12–18 måneder, og informasjon om tilstanden er viktig. Etter at skulderen har stivnet helt, avtar smertene, og øvelsesbehandling og leddmobilisering er aktuelle tiltak.

ACL-artritt

Ved behandling av ACL-artritt er det god praksis å gi tilpasset øvelsesbehandling som tiltak, gjerne i kombinasjon med leddmobilisering.

Tenosynovit i finger

God praksis ved behandling av tenosynovit i finger er øvelser for mobilitet i strukturene, for eksempel fleksjon-ekstensjon av tommel og passiv tøyning av senen. Ulike modaliteter av elektroterapi som ultralyd, laser og shock-wave kan også være et behandlingsalternativ.

Vår vurdering

På bakgrunn av sakens dokumenter legger vi til grunn at du har tappet kneet til pasient 1 for blod, knærne til pasient 2 for væske, og at du tappet Baker cysten til pasient 3. Videre legger vi til grunn at du injiserte pasientene 4–8 med Kenacort og Xylocain på bakgrunn av diagnosene subacromiell bursit, frozen shoulder, artrit, Quervains tenosynovit, eller subacromiell bursit og lett supraspinatustendinit.

Vi merker oss at du anbefalte pasient 1 å få utført MR hos fastlegen, i tråd med god praksis ved behandling av kne etter nylig traume mot kneet og stor hevelse. Det er imidlertid ikke i tråd med god praksis å punktere kneledd med akutt hevelse som skyldes fersk skade med mulig brudd i leddet. En slik punksjon er kun nødvendig som siste utvei for å dempe pasientens smerter når andre smertestillende tiltak ikke gir tilstrekkelig effekt.

Generelt legger vi til grunn at det å foreta leddpunksjon forsvarlig krever at helsepersonellet har den nødvendige teoretiske og praktiske utdanning for slik prosedyre. Videre kreves at helsepersonellet har rett utstyr/lokaler for punksjonen, og at punksjonen utføres slik at det ikke oppstår infeksjon, det må anvendes aseptisk teknikk. Enhver leddpunksjon innebærer en viss risiko for infeksjon, og infeksjon i ledd kan få alvorlige følger for pasienten. I tillegg må helsepersonellet kunne håndtere uventede hendelser/ komplikasjoner forsvarlig, eksempelvis blødning eller blodtrykksfall/besvimelse.

For å kunne utføre injeksjoner med legemidler i ledd teknisk korrekt, forutsettes samme teoretiske og praktiske utdanning som kreves for punksjon av ledd. I tillegg kreves nødvendig medisinsk kompetanse for å kunne avgjøre om det foreligger indikasjon for behandling med legemiddel og for å kunne foreta rett legemiddelvalg og valg av dose. I en slik vurdering må helsepersonellet også vurdere om det foreligger aktuelle kontraindikasjoner eller aktuell interaksjonsproblematikk hos pasienten. Det må foreligge plan for oppfølging med tanke på behandlingseffekt og eventuelle bivirkninger knyttet til legemiddelet. Det forutsettes også at helsepersonellet har kompetanse til å håndtere bivirkninger som oppstår umiddelbart i tilslutning til injeksjonen. Eksempelvis vil legemiddelet Xylocain gi risiko for bivirkninger som blodtrykksfall og hjerterytme-forstyrrelse. Dette er alvorlige bivirkninger som krever umiddelbar behandling av kvalifisert personell. Vi viser for øvrig til Felleskatalogens preparatomtaler for utfyllende opplysninger om bivirkningsrisiko og anbefalte forsiktighetsregler.

Ifølge sakkyndigrapporten inneholder ikke fysioterapiutdanningen undervisning innen punksjon av ledd og injeksjon med legemidler, og det er legens ansvar å utføre slike oppgaver. Videre gir dine kurs etter endt utdannelse ikke godkjent kompetanse innen punksjon av ledd eller injeksjoner av legemidler. Vi finner derfor at du ikke hadde den nødvendige kompetansen til å tappe ledd og gi injeksjoner. Vi bemerker at din demonstrasjon av ultralyd-diagnostikk og injeksjon i kneledd for 4–5 leger ikke er tilstrekkelig for å få godkjent kompetanse innen disse behandlingene. Statens helsetilsyn ser positivt på at du for flere av pasientene kommuniserte med fastlegen, men dette er ikke av avgjørende betydning for vår vurdering av om din yrkesutøvelse er forsvarlig. Etter vår vurdering innrettet du deg ikke etter dine faglige kvalifikasjoner som fysioterapeut.

Etter Statens helsetilsyns vurdering har du brutt kravet til faglig forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4 første og andre ledd.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt helsepersonelloven § 4. Vi vil derfor vurdere om du skal gis en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.»

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet forsettlig eller uaktsomt. Vurderingstemaet i denne saken er om du har handlet uaktsomt. I denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Vi legger blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i de aktuelle situasjonene.

Som fysioterapeut burde du innrette deg dine faglige kvalifikasjoner, og ikke behandle pasienter uten nødvendig kompetanse. Du kunne anbefalt pasientene til tapping og injeksjoner hos kvalifisert helsepersonell dersom du vurderte at det var nødvendig. Statens helsetilsyn har på dette grunnlag kommet til at du handlet uaktsomt.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingene er egnet til å «medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten», «påføre pasienter og brukere en betydelig belastning» eller til i «vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten». Det er ikke avgjørende om handlingene i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Etter vår vurdering er uforsvarlig behandling av pasienter ved tapping og injeksjoner av ledd egnet til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning, og i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Vi viser til at pasienter må kunne forvente å få behandling av kvalifisert helsepersonell, og at risikoen for feilbehandling er stor der de ikke har den nødvendige kompetansen. Etter vår vurdering vil helsepersonell som behandler utenfor sine kvalifikasjoner kunne føre til at pasienter ikke oppsøker nødvendig behandling.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd er oppfylt. Statens helsetilsyn skal likevel foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel, som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme pasientsikkerhet, kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og til å forhindre fremtidige lovbrudd.

I vår vurdering legger vi vekt på at du ikke kun har behandlet én pasient med tapping av ledd eller injeksjoner, men at du har utført en slik prosedyre på flere pasienter. Vi kan ikke se av dine uttalelser til Fylkesmannen at du erkjenner å ha gjort faglige feil i behandling, men du hevder at behandlingen er i tråd med kompetansen din. At du fortsetter med leddpunksjoner også etter at det ble opprettet tilsynssak mot deg, styrker inntrykket av at du ikke innser at du har gått utenfor ditt kompetanseområde.

Statens helsetilsyn har etter en samlet vurdering kommet til at overtredelsen av helsepersonelloven er så alvorlig at du skal gis en advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel for brudd på lovens § 4.

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige, Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark og andre aktuelle instanser (arbeidsgiver, avtalepart, etc.). Se vedlagte kopi. Vi sender også en kopi av vedtaket til pasient 1 i sladdet versjon, du vil motta kopi av oversendelsesbrevet.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell-nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.

Med hilsen

XXXX e.f.
ass. direktør

XXXX
rådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift


Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Kopi av melding til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) og Styrelsen for Patientsikkerhed

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX
XXXX (privat)

Juridisk saksbehandler: rådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker